16
Corinth Sabuw Hai Siwar Jerusalem Baitumatumayah Isah
Rom 15.25‑26; 2Cor 8.1-9Siwar God ana sabuw isah o’on baiyafarinamih kwao i boro ayu ekaleisia no Galasia’amaim sinafumih au’uwihibe kwanasinaf. Sunday ta’ita’imon kwa a mour ana fofonin kabay turin kwanayasaisir kwanita’ay, saise ayu ananan i boro men kabay tanao’onamih. Ayu anan anatitit ana veya, orot iyab kwarubinih tema’am isah boro fef anakirum anitih naatu aniyafarih a siwar hinab hinan Jerusalem. Ayu bairi namih hinanotanot na’at basit boro ayu hinakofanu bairi anan.
Paul Ana Remor Isan Yakitifuwen
Act 19.21Ayu ufibo boro kwa isa anan, mat boro Masedonia anatit, anayabin ayu i Masedonia wanawananamaim remor isan ayayakitifuw. Rom 15.24Anotanot veya maninaka boro kwa bairit tanama, men aso’ob rarab siba’u tutufin etei boro tanama. Imaibo boro kwanibaisu au remor ana kofan maiye efan ta’amaim. Ayu men akokok anan mar kafai bairi tanama naatu anihamiyi maiye anan, ayu akokok i boro anan veya maninaka bairit tanama, Regah nabibasit na’at. Baise ayu boro Ephesus imaim anama nanan Pentecost ana veya natit. Act 19.8-10; 2Cor 2.12Anayabin bowabow anababatun ana etawan gagamin isou botawiy naatu sabuw moumurihika i ayu isou i mo’oh te’a’abar.
10  1Cor 4.17Timothy ef aumatan nanan biya natitit na’at ana merar kwanay saise biyan fari niwa’an, anayabin i Regah ana akir wairafin orot, ayu na’atube. 11  1Tim 4.12Men yait ta ina nuwfurubimih, baise kwanibais tufuwamaim ana remor nakofan nan, saise namatabir nan biyou natit. Anayabin ayu baitumatumayah afa bairi i ana matabir maiye isan ama anuwanuw.
12  1Cor 3.6Naatu taituwa Apollos isan mar bai’ab koufair aitin baitumatumayah afa bairi hitan hitananawani isan, nuhin tutufin men botabir boro boun ana veya’amaim tan, baise aren ta nabaib na’at boro nan.
Tur Yomanin
13 Mata toniwa’an, baitumatumamaim kwanabatkikin, naatu kwana’abar totofar, kwanafair kwanabat. 14 A bowabow etei yabowamaim kwanabow.
15  1Cor 1.16Kwa Stephanas aawan natunatun bairi isah i kwaso’obaka, Akaiya wanawananamaim i mat hina Kirisiyan himatar naatu taiyuwih hiyasairih hitit God ana sabuw isah hibow, isan taitu, kwa abifefeyani, 16 bonawiyenayan sabuw iti na’atube i kwani’u’urih naatu sabuw iyabowat iti bowabow wanawanan hirun hikofanih bairi tebowabow auman. 17 Ayu i abiyasisir, Stephanas, Fotunatus naatu Akaikas hinan isan, anayabin kwa yumat aboboyouw efanin i hina ayu hibaisu. 18 Naatu ayu au naniyan hikura’ah amisir, kwa hikukura’ahi na’atube. Sabuw iti na’atube i kwana’inanih a notamaim hinama.
Merarayow Naatu Koufair Tur
19  Act 18.2, 18, 26Ekaleisia Asia tutufin wanawanan kwa a merar tiyiy, Aquila Priscilla hairi naatu ekaleisia iyabowat i hai baremaim bairi tibita’ay kwa a merar tiyiy Regah wabinamaim. 20 Taituwa baitumatumayah etei iti’imaim tema’am kwa etei a merar tiyiy, naatu tufuw ana baimamamayen kwanimerarayowbonen kwanama. 21 Ayu Paul taiyuwu umou’umaim iti a merarayow ana fef akirum abiyafar. 22  Gal 1.8-9; Rev 22.20Yait Regah men nabiyabuw, o rarafen tafanamaim nayen. “Maranatha,” Anayabin O Regah kuna. 23 Ata Regah Jesu ana manaw ana kabeber mar etei biyamaim nama. 24 Keriso Jesu wanawananamaim kwama’am etei’imak abiyabuwi. Amen.

16.1: Rom 15.25‑26; 2Cor 8.1-9

16.5: Act 19.21

16.6: Rom 15.24

16.9: Act 19.8-10; 2Cor 2.12

16.10: 1Cor 4.17

16.11: 1Tim 4.12

16.12: 1Cor 3.6

16.15: 1Cor 1.16

16.19: Act 18.2, 18, 26

16.22: Gal 1.8-9; Rev 22.20