1 John
Roube’aten Ana Tur
John ana fef kikirum ana not gagamih i rou’ab. Ana baiyabayah sabuw koufair nitih saise God Natun Jesu Keriso ana baita’ayomaim hinama, naatu sabuw baifufuwenayah boro hinan baifuwen turamaim hini’obaiyih hai baita’ay hinagugurus isan i ebimatnuwih. Anayabin iti bai’obaiyenayah boro sabuw hinifufuwih, God Natun i boro orot babin biyahine nan, naatu yawas bain isan tafaram ana sawar inakwahiren. Baitumatum itinin anababatun i taituwa iniyabuwih, anayabin God i yabow naatu i ana sabuw i esisinafube hinasinaf. Anayabin yabowamaim kakafin boro inawasatan, men taituwat akisih isah taniyabow baise Jesu Keriso auman tanitumitum. Anayabin i God Natun naatu God ana Roubinen orot naatu Keriso i anababatun it isat morob.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1.1-4)
Marakaw naatu gugumin (1.5–2.29)
God natunatun naatu Demon natunatun (3.1-24)
Turobe naatu baifuwen (4.1-6)
Yabow ana bowabow (4.7-21)
Wastanen ana baitumatum (5.1-21)
1
Yawas Ana Tur
Jn 1.1Yawas ana tur anamaim ma’am na tit a’itin, matai yan a’itin biyan abutubun naatu eo fanan anowar. Jn 1.14Iti yawas na birerereb i aki a’itin, imih aorereb kwa a tur ao’owen, iti yawas wanatowan i Tamat God hairi hima’am na aki isai irerereb. Abisa a’itin anonowar, i ao’orereb kwa auman kwananowar, saise aki Tamat Natun Jesu Keriso bairi abita’ayomaim kwanarun kwanikofani tanita’ay. Jn 16.24Iti tur akikirum saise aki ai yasisir nan yomanin na’asa’ub.
God I Marakaw
1Tim 6.16; Jas 1.17Tur God Natun biyanane anonowar i iti ao’orereb kwananowar. God i marakaw, i biyanamaim men kafai’imo gugumin ta ema’ama’amih. 1Jn 2.4Awatamaim ta’orereb it i God bairi tabita’ay, baise ata yawasamaim* ata remoramaim i gugumin wanawanan tama’am, tareremor it i baifuwenayah naatu men turobe’emaim tama’am. Baise i marakawinamaim ema’am na’atube it marakawinamaim tanama’am, boro taituwat bairi tanita’ay gewas, naatu i Natun Jesu Keriso ana rara’amaim ata bowabow kakafih etei boro nakusouwen.
Psa 32.5; Pro 28.13It aurit bowabow kakafih en tanarouw tanayayaub, i taiyuwit tabifufuwit naatu wanawanat men turobe ema’am. Baise God matanamaim ata bowabow kakafih tana’e’en i boro ana omatanen nakaif gewasin nasinaf, ata kakafih boro nanotawiyen naatu ata sinaf kakafihine boro nakusouwit. 10 Baise it aurit bowabow kakafih en tanarouw tanao’o na’at, nati i tasinaf God baifufuwenayan emamatar. Naatu i ana tur wanawanatamaim ana efan men ema’am.

1.1: Jn 1.1

1.2: Jn 1.14

1.4: Jn 16.24

1.5: 1Tim 6.16; Jas 1.17

1.6: 1Jn 2.4

*1.6: ata remoramaim

1.6: tareremor

1.8: Psa 32.5; Pro 28.13