1 Peter
Roube’aten Ana Tur
Peter ana fef wantoro’ot kirum kirisiyan sabuw wabih te’afa’af, “God ana Roubinenayan sabuw” iyab earusabuy Asia Minor veya ere’erene tema’am isah. Iti fef kikirum ana an gagamin i baiyabayah tafah fair eya’iy, iyab bai’akir wanawanan terur naatu hai baitumatum isan tebi’akir. Kirumayan iti fef kirum baiyabayah hai not ekukusib Jesu Keriso ana Tur Gewasin isan, i ana morob, ana misir naatu omatan enan i boro nuhifot nitih. Iti boun ana marakaw i hinibasit hinab naatu hai bai’akir wanawanan hinarun nawenabih, i hai baitumatum gewasin isan efufufun hinafair hinabat, naatu i boro baiyan hinitih hinab Jesu Keriso nabirerereb anamar.
Hai yare anaveya i hai koufair ebitih men ebihamiyih, naatu kirumayan ana baiyabayah isah tur fokarinaka u’uwih i Keriso nowan orot babin hai ma’abe hinama.
Fef Wanawanan Iti Na’atube Hi’asgidigid
Roube’aten 1.1-2
Tenaya God ana yawas isan (1.3-12)
Foyab inatarakair inan kakafiyinamaim inama (1.13–2.10)
Bai’akir ana veya kirisiyan hai bowabow boro mi’itube hinabow (2.11–4.19)
Kirisiyan hai yara’iyen naatu hai bowabow (5.1-11)
Yomanin (5.12-1)
1
Peter Fef Kirum Ana Ofonah Kirisiyan Sabuw Isah
Ayu Peter Jesu Keriso ana tur abarayan, kwa isa a fef akikirum, God ana roubinen sabuw naatu touman sabuw na’atube earuwsabuy kwatit nanabin Pontus, Galasia, Capadosia na naatu Asia, Bitiniya wanawanan kwa ma’am. Rom 8.29; 2Th 2.13Kwa i Tamat God ana kokomaim rubiniy naatu i ana Anun Kakafiyinamaim kwa iwani i ana sabuw kakafiyin kwamatar. Jesu Keriso kwanabosiyasiyar naatu i ana rara’amaim nakusouwi uhew kwana matar. Karam kwa biyane, manaw kabeber naatu tufuw naya’abar nara’at.
Kirisiyan Hai Yawas
God wabin tanabora’ah it ata Regah Jesu Keriso Tamah. Anayabin it isat ana baiwanbabanen i ra’at, Jesu Keriso morobone mimisir imaim yawas boubun itit. Imih it abistan isan tanotanot i nuhifot tama’am. Col 1.12Imih it au nat tananuw God ana baigegewasin totobuyoy ana sabuw isah maramaim ya ti’inu’in tanabow. Nati sawar boro men hinamun, men hina’af, naatu men hinakusaisirih. Jn 10.28; 17.11Iti sawar i kwa isa, baitumatumamaim God ana fairamaim tafafar yawas bait isan God yabuna yomaninamaim nabow natit hinirerereb.
Jas 1.2; 1Pet 5.10Iti isan kwa boro gagaminaka kwaniyasisir, baise anotanot mar kikimin boro kwanibiyababan, anayabin kwa boro yare ta ta wanawanan kwanarun kwani’akir. Pro 17.3; Zec 13.9; Mal 3.3; Jas 1.3Sawar iti temamatar i kwa a baitumatum efufufun, saise kwa a baitumatum boro narusouw niturobe. Routobon iti na’atube emamatar i gold te’afun terurubunai ana gewasin tebaib na’atube. Baise, kwa a baitumatum ana gewasin i ra’at gold natabir. Imih a baitumatum wainaben wanawanan narun fair nabaib ufunamaim boro nanawiy bora’araten fair baifa’en nit, Jesu Keriso nabirerereb ana veya’amaim. Jn 20.29; 2Cor 5.7Basit men kwa’i’itin baise isan kwabiyabow, men kwa’i’itin baise kwabitumatum. Naatu iti yasisir i igewasin kwanekwan, men karam boro isan tanao taniduduramih. Anayabin ayub ana yawas bain isan ana ef i baitumatum akisin.
10  Mat 13.16-17Dinab oro’orot afa manaw kabeber God nabit isan hio kwanowar naatu nati yawas ana’an isan hamenamo yatehnub erekakaf hinuwet men kafaita. 11  Psa 22; Isa 53; Luk 24.26-27Imih i tita’urin isan hinuwet mar biy boro namatar naatu boro mi’itube namatar. Keriso Anuninimaim dinab oro’orot iwanih hai tur eowen, Keriso nabi’akir ufunamaim wabin gagamin hinifai hinabora’arah. 12 God ana dinab oro’orot isah irerereb abistan i hisisinaf i men taiyuwih isah hibowabowamih baise i kwa isa hibow. Naatu sawar abisa inu’in kob abarayah tur gewasin hibai hina boun hiorereb kwanonowar. I Anun Kakafiyin marane hiyafar re’ere ana fairamaim kwa isa hibinan kwanonowar. Naatu iti sawar isah tounamatar auman tekokok kwanekwan hinaso’ob.
Yawas Kakafiyinamaim Kwanama
13 Isan imih a not kwabogaigiwas bai’a’it isan, matatoniwa’an* ayawas kwanarumutufur kwa anuhifot anababatun baigegewasinamaim kwanayai, ana maramaim Jesu Keriso nabirerereb kwa boro nit kwanab. 14  Rom 12.2; Eph 2.3; 4.17-18Kwa i fanabow kek na’atube men kakafin ana naniyanamaim kwa ayawas nabonawiy marasika kwama’am na’atube kwanama’amih. 15 Baise nati efanin God kwa eafi i kakafiyin, imih mar etei asinafumaim kakafiyi kwanama. 16  Lev 11.44-45; Mat 5.48Buk Atamaninamaim eo, “Kwa etei i kakafiyinamaim kwanama, anayabin ayu i kakafiyinamaim ama’am.”
17  Rom 2.11; Rev 2.23God kwa Tamat kwarouw isan kwayoyoban, i sabuw etei hai bowabowamaim efufunih ebibatiyih naatu men yait ta oukoun ebatabat. Kwa i nanawan sabuw na’atube iti tafaramaim kwama’am, imih God isan kwanabir. Isan imih mar etei a bowabowamaim God isan kakaf nama. Kwa a yawas tutufin iti tafaramamaim kwanama. 18 Anayabin kwa kwaso’ob, kwa a’a’agir hai yawas kakafin hiyabunibun ra’iy na, ine Keriso kwa tubuni botaiti. Iti men boun gold o silver biyan ana gewasin ekukusaisir na’atube. 19  Act 20.28; Hib 9.12-14Baise Keriso ana rara uhew bitan lamb, boubun biyan gewasin aurin feher en imaim tubunit. 20  Eph 1.4; 2Tim 1.9-10Tafaram matara’e ana veya God Keriso rubin, kwa baiyawasi isan naatu boun iti yomaninamaim kwa isa irerereb kwa’i’itin. 21  Jn 14.6; Rom 5.1-2I wanawananamaim kwa God kwaitumitum, morobone i yawas misir naatu aiwob God itin. Imih kwa a baitumatum naatu a nuhifot God wanawananamaim ema’am.
22  Jn 13.34; Rom 12.10Kwa i boun turobe kwabobosiyasiyaramaim kusouwi uhew kwamatar, imih a yabow a’ofonah isah i gewasin maiyow, dogor babanika a’ofonah isah kwaniyabuwih. 23 Anayabin kwa i God ana tur yawasin naatu wanatowanin kwanonowar imaim yawas boubun kwabai maiye. Ana’itinin iti tur i ub yawasin kwabai men murubin ana ubamih, baise wanatowan ana ub kwabai boro nama wanatowan. 24  Isa 40.6-8Buk Atamaninamaim eo,
“Orot babin i fotan na’atube.
Naatu ana mokob i boun sigar beran na’atube.
Beran nakekerer boro naha’obow nara’iy.
25 Baise Regah ana tur ikwah sawar nama wanatowan.”
Nati tur i tur Gewasin kwa isa hibinan kwanowaraka.

1.2: Rom 8.29; 2Th 2.13

1.4: Col 1.12

1.5: Jn 10.28; 17.11

1.6: Jas 1.2; 1Pet 5.10

1.7: Pro 17.3; Zec 13.9; Mal 3.3; Jas 1.3

1.8: Jn 20.29; 2Cor 5.7

1.10: Mat 13.16-17

1.11: Psa 22; Isa 53; Luk 24.26-27

*1.13: ayawas kwanarumutufur

1.14: Rom 12.2; Eph 2.3; 4.17-18

1.16: Lev 11.44-45; Mat 5.48

1.17: Rom 2.11; Rev 2.23

1.17: ebibatiyih

1.19: Act 20.28; Hib 9.12-14

1.20: Eph 1.4; 2Tim 1.9-10

1.21: Jn 14.6; Rom 5.1-2

1.22: Jn 13.34; Rom 12.10

1.24: Isa 40.6-8