1 Thessalonians
Paul Ana Fef Thesalonika Isah
Roube’aten Ana Tur
Thessalonica i Masedonia ana bar merar gagamin Rome wanawanan. Paul, Philipi bihamiy ufunamaim nati’imaim ekaleisia busuruf wowab. Men manin Jew sabuw hibusuruf Paul isan hibobowen, anayabin Judah sabuw hai baitumatumamaim hima’am Paul na Kirisiyan ana tur gewasin Ufun Sabuw isah bibinan ana veya etei buwih. Imih Paul hi’ukikin Thessalonica baihamiyin au Berea na isan hiu. Baise Paul na Corinth titit ufunamaim natun Timothy iyafar na baitumatumayah biyah tit hibowabow itih naatu matabir na hai yabow naatu hai bowabow mi’itube hibatkikin hibowabow Paul ana tur eowen.
Paul ana fef wantoro’ot Thessalonica baitumatumayah isah kirum saise koufair titih hitabatkikin. Anayabin hai baitumatum naatu hai yabow hibukikin ima’am ana tur nonowar isan hai merar yi, naatu i ana yawas mi’itube bairi hima’am isan nuhih kusib. Naatu Keriso ana matabir maiye isan wanawanahimaim kasiy mamatar isan kubuna hai tur eowen. Naatu murumurubih Keriso nanan ana veya boro hinamisir isan iuwih naatu eototofarih hinamabowabow Keriso namatabir.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1.1)
Yasisir naatu merarayow (1.2–3.13)
Kirisiyan ana yawasamaim batkikin isan ana fefeyan (4.1-12)
Keriso enan ana obaiman tur (4.13–5.11)
Fefeyan tur (5.12-22)
Tur yomanin (5.23-28)
1
Thessalonians Hai Baitumatum Naatu Hai Yawas
Act 17.1-9Ayu Paul, naatu Silas Timothy hairi, kwa Thessalonica ekaleisia sabuw iyab God it Tamat naatu ata Regah Jesu Keriso nowanamih kwamatar kwama’ama a fef akikirum. Manaw kabeber naatu tufuw kwa etei isa nama. Aki mar etei kwa isa God ana merar ayiy, naatu ai yoyobanamaim mar etei isa ayoyoyoban. 1Cor 13.13; Col 1.4-6Anayabin kwa abaitumatum kwabia’ait isan, naatu a yabowamaim kura’ahi kwabowabow sunusunub isan, na’atube ata Regah Jesu Keriso kwaitumitum nuhifot kwama ewawainabi isan Tamat God nanamaim anunuhi.
Taitu tuwai’inah aki ai so’obamaim kwa i God iyabuwi, imih rubini nowanamih kwamatar. 1Cor 2.4-5Anayabin aki Tur Gewasin kwa isa abai anan ana veya, men turawat abai anamih, baise fair naatu Anun Kakafiyin auman ayawas botabirin turobe so’ob isan abai ana. Naatu aki mi’itube kwa wanawanamaim bairi tama’am i kwaso’ob, nati i kwa a gewasin isan. Act 17.5-9Kwa aki kwai’u’uri na’atube ata Regah kwai’u’ur, biyababan gagamih maiyow wanawanah kwarun, baise Anun Kakafiyinane Tur Gewasin nan i yasisiramaim kwabai. Isan imih kwa i kwana Masedonia naatu Akaiya Kirisiyan sabuw nahimaim kwatit itinin gewasin na’atube kwamatar. Naatu men Regah ana tur kwa wanawanamaim bowabow akisin tit in Masedonia naatu Akaiya sabuw hinowaramih, baise God kwabitumitum ana tur auman tit tafaram ta ta etei hinowar tibidudur, imih aki boro abitur anao. Nati sabuw aki abinanawani ana veya kwa mi’itube aki ai merar kwayi kwabubuwi i tibidudur naatu mi’itube uma matamatar kwaihamiyen kwana turobe God wanatowan ma’ama’anin isan kwabowabow i tibidudur. 10 Naatu God Natun marane enan isan kwama kwakakaif. Natun Jesu Keriso morobone biyawas naatu God ana yaso’arane nanafafarit i boun ana tur ao.

1.1: Act 17.1-9

1.3: 1Cor 13.13; Col 1.4-6

1.5: 1Cor 2.4-5

1.6: Act 17.5-9