5
Kwanabogaigiwas Regah Enan
Baise taitu tuwai’inah, veya abisa’amaim iti sawar hinamamatar isan ana veya o ana sumar boro men anakirum anao kwananowaramih. Mat 24.42-43; 2Pet 3.10; Rev 3.3Anayabin kwa etei kwaso’ob, Regah ana Veya i boro bainowan mowan gugumin enan na’atube boro nan natit. Mat 24.39; Luk 21.34-35Nati ana Veya sabuw boro hinao, “It boro’obo tufuw yasisiramaim tanama.”
Naatu naniyan meyemeye gurugurusen boro natit nagurusih, men karam hinahaiw, ana itinin i naniyan meyemeye kek tufuwamih ebobotukwar na’atube.
Baise taitu tuwai’inah, kwa i men gugumin wanawanan kwama’am boro nati Veya bainowan mowan na’atube natitit kwana’oror sa’ir. Rom 13.12Kwa etei i marakaw nowan naatu mar natunatun, it men gugumin natunatun o fainaiwan natunatun. Isanimih men sabuw afa ti’inu’in na’atube tana’inumih, baise matat toniwa’an tanama ef tanakaif. Sabuw inuyah mar nafof boro hina’in. Naatu sabuw tom kwanekwaneyah mar nafof boro hinatom kwanekwan hinaremor. Isa 59.17; Eph 6.14, 17Baise it i mar nowan, imih gewasin it boro matat toniwa’an taiyuwit tanakaifit, baitumatum yabow hairi ata beromih tanabora’aten tanabow, naatu Jesu yawas bitit i nuhit nafot ata kowasamih tanayara’ah. Anayabin God rurubinit i men ana yaso’ar wanawanan run biyababan bain isan rubinitamih. Baise ata Regah Jesu Keriso wanawananamaim tanarun natafafarit, saise God men nagurusit. 10  Rom 14.8-9; 1Th 4.14Jesu it isat morob, saise it yawasit tama’am o tamorob ta’inu’in, i nanan ana veya boro bairit tanan efan ta’imonamaim tanama. 11 Isan imih yawas nati boun kwama kwasisinaf na’atube, taiyuw kwanibaibaisbonen, koufair kwanab kwanama.
Tur Yomanin Naatu Merarayow
12 Taitu tuwai’inah abifefeyani sabuw iyab wanawananamaim bowabow gagamin na’in tebowabow naatu Regah ana o’onowatenamaim kwa hinawiy tibi’obaiyi, nati sabuw i kwanakakafiyih. 13 Naatu kwanabuwih gewas wanawanamaim kwanayariyi yabowamaim merarayow kwanitih, anayabin kwa isa tebowabow, kwa taiyuw wanawanamaim tufuw yasisiramaim kwanama. 14  2Th 3.6, 11Taitu tuwai’inah ao’ototofari, sabuw nukunukuwih kwanimatnuwih, sabuw iyab tibirubir koufair kwanitih, ririmih kwanibaisih, naatu sabuw etei isah yatenanub. 15  Rom 12.17; 1Pet 3.9Kwana’itin gewas men yait ta kakafin hinasisinaf isan wan nay kakafin nasinafumih, baise mar etei kwanasinaftobon taiyuw isa kwanibaibaisbonen naatu sabuw afa isah auman.
16  Php 4.4Mar etei kwanakawasa, naatu 17 yoyoban i kwana’onofar, 18  Eph 5.20bit ta ta wanawananamaim mar etei merarayow auman kwanama.
Anayabin kwa iyab Keriso Jesu nowan kwamatar kwama’am sinaf nati i God ana kok.
19  Eph 4.30Anun Kakafiyin ana wairaf etoto’ab men kwasirabun. 20 Sabuw iyab dinab tur teo’orereb men kakafinamaim kwanarukouwihimih. 21  1Jn 4.1Baise sawar etei kwanafufunen. Abisa gewasin kwanabotan, 22 naatu abisa kakafin i kwanahaiw.
23  2Th 3.3Iti God tufuw wairafin, i ef tata’ane nayasaisiri kakafiyi kwanama, naatu ayawasamaim anot tutufin etei, ayub tutufin etei, biya tutufin etei ana ubar en kwanabat ata Regah Jesu Keriso namatabir nanan ana veya’amaim. 24 God akisin kwa ea’afi boro nasinaf, anayabin ana tur abisa eo mar etei esisinaf.
25  Col 4.3; 2Th 3.1Taitu tuwai’inah aki auman isai kwanayoyoban. 26 Baitumatumayah etei merarayow gewasinamaim hai merar kwanay kwanamamayih. 27 Regah wabinamaim abifefeyani, akokok iti fef i kwaniyab tait etei’imak hinanowar.
28 Manaw kabeber ata Regah Jesu Keriso’one kwa etei isa nama.

5.2: Mat 24.42-43; 2Pet 3.10; Rev 3.3

5.3: Mat 24.39; Luk 21.34-35

5.5: Rom 13.12

5.8: Isa 59.17; Eph 6.14, 17

5.10: Rom 14.8-9; 1Th 4.14

5.14: 2Th 3.6, 11

5.15: Rom 12.17; 1Pet 3.9

5.16: Php 4.4

5.18: Eph 5.20

5.19: Eph 4.30

5.21: 1Jn 4.1

5.23: 2Th 3.3

5.25: Col 4.3; 2Th 3.1