1 Timothy
Roube’aten Ana Tur
Timothy i Kirisiyan orot boubun ana tafaram Asia Minor wanawanan hinah Jew babin naatu tamah i Greek orot. Paul ana baitur naatu ana baibaisayan orot ana bowabow wanawananamaim hairi hima hireremor. Paul ana fef wantoro’ot i sawar buk etei tounu isah not kirum.
Ana fef wanawanan antoro’ot i ekaleisia wanawanan baifuwen ana bai’obaiyen isan ebimatanuw. Anayabin iti bai’obaiyen i Jew sabuw naatu Ufun Sabuw hai not higamuw ana’an hibai hin biyatane tafaram nowan imaim hiyai hio yawas bain isan i sawar wa’iwa’irih kwanaso’ob, bay gewasihiwat kwanaa naatu men kwanatatabin yawas boro kwanab. Iti fef wanawanan i ekaleisia mi’itube bain nunuw naatu kwafiren auman isan Paul eo kirum. Naatu bonawiyenayah naatu baibaisayah ekaleisia mi’itube bonawiyih isan auman i’obaiyih. Yomaninamaim Timothy ana binan eo mi’itube bowabow gewasin Keriso Jesu isan nabow naatu baitumatumayah hai kou’ay ta ta wanawanahimaim nabow nibaisih auman ana tur kirum iyafar.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1.1-2)
Ekaleisia wanawanan ana bowabow naatu ana bowayah hai tur (1.3–3.16)
Timothy ana bowabow isan ana tur (4.1–6.21)
1
Ayu Paul, Keriso Jesu ana tur abarayan, naatu God ata baiyawasenayan fair itu naatu iyunu atit Keriso wanawananamaim ata baitumatum itutut imaim nuhit fot tama’am i afafaram. Act 16.1-3; Tit 1.4O Timothy isa iti fef akikirum, ayu natu anababatun baitumatumayan. Isa ayoyoyoban baiwanbabanen, manaw kabeber, tufuw Tamat God naatu ata Regah Keriso Jesu’une isa nama.
Baifufuwenayah Isah Abimatnuwi
Ayu o aihamiy au Masedonia anan ana veya, o au’uwi na’atube Ephesus imaim inama saise sabuw afa o iso’obaka ina’uwih baifuwen tur sabuw tibi’obaibiyih hinihamiyen, 1Tim 4.7; Tit 1.14binanakwar hai yabih en naatu hai a’agir hai gin teyowayow i hinihamiyen, anayabin nati turamaim gamin emamatar, naatu men yait ta ibais baitumatumamaim God ana bowabow ebowabowamih. Iti roube’aten tur ana’an gagamin i yabow, imih sabuw ini’obaiyih yabow hinaso’ob gewas, dogoroh naniyan hinab kakafin gewasin hairi hinakusib gewas naatu baitumatum anababatun auman hinaso’ob gewas. Sabuw afa sinaf iti gewasih i hihamiyen, naatu tur hai yabih en hibow imaim hio tebowabow. Tekokok ofafar ana bai’obaiyenayah hinamatar, baise men hiso’ob abisa isan teo, naatu abisa isan hifair teo ana’an i men hiso’ob gewas.
Rom 7.12, 16It taso’ob ofafar i gewasin ana efamaim tana sisinaf na’at. Taso’ob auman ofafar i men sabuw gewasih isah, baise sabuw ofafar asto’obenayah, tafa’asar, bowabow kakafih sinafuyah, God men hisusu’ub, kakafiyinamaim ma’atih, baitafaror atih, hinah tamah asabunuwayah, sabuw asabunuwayah, 10 turahinah a’awah ufuh nayah, oro’orot taiyuwih naatu baibin taiyuwih baisesebar kwanekwaneyah, sabuw bain tobonayah, baifufuwenayah naatu kautabitabirayah isah. Naatu sawar afa kakafih hai sinafumaim iti bai’obaiyen gewasin anababatun ebi’ib. 11 Nati bai’obaiyen i Tur Gewasin God baigegewasinayan naatu marakaw ana God ayu itutumu bitu i wanawananamaim ema’am.
God Ana Baiwanbabanen Paul Isan
12  Act 9.15; 1Cor 15.9-10; Gal 1.15-16Ayu Keriso Jesu ata Regah ana merar ayiy, au bowabowamaim fair itu. Anayabin fufufunu ayu i bosunusunubayan, imih ana bowabow isan rubinu. 13  Act 8.3; 9.1-5Basit ayu marasika i bai’ibayan, gamin baiyowayan, naatu yau so’aso’arin, baise ayu kabibiru, anayabin ayu men aso’ob abisa asisinaf, naatu au baitumatum en. 14 Ata Regah manaw kabeber ayu tafau yan isuwai re awan karatan, naatu baitumatum yabow hairi ata Regah Jesu Keriso wanawananamaim ayu itu.
15  Luk 19.10Iti tur i tur anababatun kwanitumatum, Keriso Jesu i sabuw hai kakafihine baiyawasih isan tafaramamaim na, naatu sabuw wanawanahimaim ayu i kakafu anababatun. 16 Ana’an nati isan God ayu kabibiru, saise ayu kakafu anababatun wanawana’umaim Keriso Jesu ana yatenub tutufin etei sabuw iyab boro hinabitumatum ti’obaiyih hita’itin hitan ma’ama wanatowan hitab. 17 Naatu wanatowan ana aiwob, morob atin, wa’iwa’irin, God ta’imon, i akisinamo tanifai, naatu tanabora’ara’ah wanatowan, wanatowan! Amen.
18 Timothy ayu natu, iti raube’aten tur abit i abisa marasika dinab o isa hio hairi ta’imon, saise iti tur ini’ufunun baiyow gewasin iniyow, 19 baitumatumamaim inabat anot narerekab gewas. Anayabin sabuw afa hai not men rererekab hai baitumatum hibai hin ar koun hiyen hikufufufur. 20  1Cor 5.5; 2Tim 4.14-15Wanawanahimaim i orot rou’ab Haimeneus naatu Alexander hairi, ayu Satan umanamaim aya saise hinaso’ob God isan men hinigigim.

1.2: Act 16.1-3; Tit 1.4

1.4: 1Tim 4.7; Tit 1.14

1.8: Rom 7.12, 16

1.12: Act 9.15; 1Cor 15.9-10; Gal 1.15-16

1.13: Act 8.3; 9.1-5

1.15: Luk 19.10

1.20: 1Cor 5.5; 2Tim 4.14-15