2 Corinthians
Paul Ana Fef Bairou’abin Corinth Isah
Roube’aten Ana Tur
Paul ana baita’ay Corinth kirisiyan sabuw bairi i fokar, nati fokarin wanawanan Paul ana fef bairu’abin kirum sabuw isah. Kirisiyan sabuw afa tur fokarih hibow hitit Paul bairi hio higam, baise Paul dogoron babaneika ifefeyanih baitounuw isan naatu iti mamatar ana maramaim dogoron wanawnan yasisir awan karatan.
Ana fef wan kikirum wanawanan Paul ana baita’ay Corinth kirisiyan sabuw bairi isah eo, aisimamih tur fokarin isah eo bigigimih isan kukubuna naatu kirisiyan kou’ay wanawanan tebigeg. Naatu ekakawasa nati fokarin wanawanan bainatbuhuruwen naatu baitounuw matar yamutufurih. Naatu kirisiyan sabuw isah ifefeyanih ereyasisir siwar hinayei kirisiyan sabuw Judea tema’am abistan tekokok hinibaisih. Teten yomanin Paul turabarayah hai bowabow isan tafafar sabuw matan ta’amo bairi tebiw’ase’as Corinth wanawananamaim iyab taiyuwih nabinamaim hiya’ih te’o’o, aki i turobe turabarayah naatu Paul isan baifufuwenayan hirouw te’o’o.
Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid Roube’aten
Roube’aten (1.1-11)
Paul naatu kirisiyan sabuw Corinth tema’am (1.12–7.16)
Kirisiyan sabuw Judea tema’am hai siwar (8.1–9.15)
Paul turabarayah na’atube ma’am isan ana bowabow isan tafafar (10.1–13.10)
Yomanin (13.11-14)
1
Ayu Paul God ana kokomaim Keriso Jesu ana turabarayan amatar naatu it turat Timothy airi kwa ekalesia sabuw tafaram Corinth kwama’am naatu God ana sabuw etei tafaram Akaiya wanawanan kwama’am isa fef akirum abiyafar. Ayoyoban God it Tamat naatu Regah Jesu Keriso’one manaw kabeber naatu tufuw kwa etei isa nama.
Paul Ana Merarayow God Isan
Rom 15.5God it Tamat naatu ata Regah Jesu Keriso Tamah, ana merar tanay anayaabin kabeber ana’an ine enan naatu ata baibais etei ana God. Ata yare moumurih na’in wanawanah tarur i koufair koubainunub ebitit, imih nati koufair koubainunub ta’imon God it bitit, karam sabuw iyab yare koun hiyen tere’er koufair koubainunub tanitih. Psa 34.19Anayabin Keriso ana bai’akir bairi tafafaram na’atube God ana koufair Keriso wanawananamaim ata koufair boro gagamin na’in nakarsuwei nare tanab. Aki abi’akir i kwa a koufair naatu a yawas bain isan. Aki koufair abaib kwa auman boro koufair kwanab yate nanub nawainabi a yawas kwanab. Nati bai’akir ta’imon aki na’atube wanawanan arun asora’ub. Imih kwa isa aki nuhifot ama’am, anayabin Keriso ana bai’akir turin kwabaib isan boro God ana koufair nit Keriso wanawananamaim.
Act 19.23; 1Cor 15.32Taitu tuwai’inah aki akokok kwanaso’ob tafaram Asia wanawanan aki hai fokarih kakafih wanawanan arun bai’akir gagamin maiyow abai anot i boro ata morob. Turobe, aki naniyi atatam i morob isan hirubin. Baise iti namamatar i ebi’obaiyit it men taiyuwit tanitutumit, baise God tanitumitum i akisinamo murumurubih ebimisuruwih. 10  2Tim 4.18Morob kakafin wan ayenabo botaiti atit, naatu boro nabotaiti anatit maiye. I tafanamaim aki ai nuhifot i boro na’atuka nabotaititi anatit. 11 Na’atube kwa a yoyobanamaim aki kwanibaisi. Saise God boro a yoyoban niya’afuten naatu aki nigegewasini, naatu sabuw moumurin maiyow God boro ana merar hinay aki bigegewasini isan.
Paul Ana Remor Isan Yayakitifuw
12 Aki aora’ara’at anayabin iti tafaramaim ama’am ai not iu’uwi aiyawas naatu ai baita’ay kwa bairit i kakafiyin naatu mutuforomaim asisinaf. Aki ai sinaf etei i Godane men tafaram ana ukwar rerekab, baise God ana manaw ana kabeberamaim. 13  2Cor 5.12; Php 2.16Anayabin aki fef kwa isa akikirum tur etei i mutufor naatu rereb yah karam kwaniyab boro naniyan kwanab. 14 Abisa boun akikirum kwanabiyab boro men naniyan kwanab, baise Ata Regah Jesu namatabir nanan ana veya boro kwanaso’ob, aki isai boro kwanaora’ara’at, naatu aki auman boro kwa isa ana’ora’ara’at.
15 Anayabin iti isan ayu aitumatum, ayu ayakitifuw wan kwa aninanawani saise kwa agewasin boro tafan tanaya’abar. 16  1Cor 16.5-6Ayu akokok ef aumatan au Masedonia ananan anarun ana’iti naatu Masedonia’ane anamamatabir boro anarun ana’iti. Imaibo kwa boro au ef isan kwanibaisu anan Judea. 17 Kwa boro iti na’atube kwanao, namihibe ma yayakitifuw naatu kwahihir ema’am. Kwanotanot ayu orot babin teo tibibasit naatu sinafu’e tema’am i orot ta?
18 God ana tur mar etei turobe eo, imih aki ai tur kwa isa ao i turobe men baifuwen. 19  Act 18.5Anayabin God Natun Jesu Keriso isan kwa wanawanamaim ayu Silas naatu Timothy abibinan i turobe, men baifuwen.
20  Rev 3.14God ana’omatanen etei i Keriso wanawananamaim hina hiturobe. I wabin i “Turobe.” Imih i wanawananamaim aki “Amen” a’o God wabin abobora’ara’ah. 21 God akisin sinafit kwa aki bairit yanowahit Keriso wanawananamaim tababatkikin, 22  2Cor 5.5; Eph 1.13-14I nowanamih ikwahit naatu Anun Kakafiyin dogorotamaim iwan na’atube, i anababahor abistan gewasin boro uf enanan isan. 23 God i ayu au sifroubonenayan na’atube, ayu dogorou wanawanan i so’ob. Ayu akokok kwa aniyaturi imih boro men anamatabir maiye anan Corinth. 24  1Pet 5.3Aki men kwa abaitumatum anunufuruw, baise bairit tanabow a yasisir isan, anayabin baitumatumamaim kwababatkikin.

1.3: Rom 15.5

1.5: Psa 34.19

1.8: Act 19.23; 1Cor 15.32

1.10: 2Tim 4.18

1.13: 2Cor 5.12; Php 2.16

1.16: 1Cor 16.5-6

1.19: Act 18.5

1.20: Rev 3.14

1.22: 2Cor 5.5; Eph 1.13-14

1.24: 1Pet 5.3