2 John
Roube’aten Ana Tur
John ana fef bairou’abin i Babin natunatun bairi isah, ana itinin ekaleisia kikimin nati i ana baremaim bairi hima’am isah. Iti tur an kabumin i ana fefeyan naatu ana baimatnuwen tur, sabuw baifuwenamaim bai’obaiyen kakafih tibi’obaibiyih isan, hina’itin saise matah toniwa’an hinama.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Merarayow naatu yoyoban (1-3)
Turobe naatu yabow (4-6)
Baibaiyen kakafih ana bai baimatnuwen (7-11)
Yomanin ana merarayow (12-13)
1
Tuwat ain biyanane, Kou’ay Bar kafai wanawananamaim natunatun bairi isah abiyabow men kafaita. Men ayu akisu kwa isa abiyabowamih, baise sabuw iyab tur obe hisoso’ob auman isa tibiyabow. Ana yabin tur obe it wanawanatamaim ema’am, naatu boro mar etei bairit tana ma wanatowan. Tamat God, naatu Jesu Keriso Tamat Natun, baiwan babanen, kabeber, tufuw hinitit. It nowatamih, tur obe’emaim naatu yabowamaim.
Turobe Naatu Yabow
3Jn 3Tamat iu’uwit na’atube, natunat Kirisiyan ana efamaim hai yawas hibabatun hima’am ana atit aitih yau sisir gagamin maiyow. 1Jn 2.7Imih are au yabow babin, akokok it etei’imak taniyabowbonen. Iti obaiyunen tur i men boubun. Iti obaiyunen tur i marasika anamaim tanowar. Imih God tanabiyabuw boro fanan tanab ana ofafar tanakaif. Naatu taniyabowbonen tanama. Ana yabin iti obaiyunen tur i marasika anamaim hibinan kwanowar. 1Jn 4.1-3Ana yabin yabowamaim kwanama sabuw baikubibiruwenayah afa Jesu Keriso na orot babin biyah baib isan, men tibibabatun i moumurih na’in hitit tafaram awan kakaratan. Imih orot ta nati na’atube nao men nibibabatun i baikubibiruwenayan, naatu Keriso ana rakit wairafin. Mata toniwa’an abisa isan tabowabow men kwanabohamiy. Baise kwana bukikin kwanabow, saise a baiyan tutufin kwanab. Orot yait men Keriso ana bai’obaiyenamaim ebi’obaibiyen, i men God bai. Ana yabin i Keriso ana bai’obaiyen nasair rabon me’at. Orot yait Keriso ana bai’obaiyenamaim ema’am i Tamat God Natun hairi buwih. 10 Isan imih orot yait men Keriso ana bai’obaiyen bai enan, abaremaim men ana merar kwanay kwanabaimih. O men tufuw kwanitin. 11 Ana yabin orot yait tufuw ebitin, nati orot i ana ofomih matar naatu abisa kakafin esisinaf boro ana ubar turin nab.
Tur Yomanin
12 Ayu akokok boro tur moumurih na’in atao kwatanowar, baise men akokok fefemaim ana kirum, imih anotanot boro ayu taiyuwu anan aninanawani, yumatau kwana’itin bairi tanao. Saise boro bairit taniyasisir gewas. 13 God akisin iti tai a yabow babin rubin, i natunatun iti tema’am kwa etei a merar tiyiy.

1.4: 3Jn 3

1.5: 1Jn 2.7

1.7: 1Jn 4.1-3