2 Peter
Roube’aten Ana Tur
Peter ana fef bairu’abin kikirum i sabuw tafaram wanawanan wan kirisiyan hima’am isah. I ananot gagamin i mi’itube baifufuwen bai’obaibiyen isan tiyow naatu baiwa’an kwanekwan imaim iwa’an bai’obaiyen yabih temamatar isan. Iti yare ana gewasin matar i o turobe God ana ukwar rerekab i ina so’ob naatu ata Regah Jesu Keriso i ina su’ub gewas. Nati sabuw iyab taiyuwih matah yan Jesu hi’itin naatu ana bai’obaiyen hinonowar i hiyabunibun re na. Iti bai’obaiyena’maim te’o’o Keriso boro men namatabir maiye, kirumayan i isan enotanot gagamin maiyow. I so’ob Keriso anamatabir isan erurubir anayabin God men ekokok orot babin ta ni’afiy, baise i ekokok hai kakafih etei hinihamiyen hina matabir gewasinamaim hinama’am nanan nabuwih.
Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid
Roube’aten (1.1-2)
Kirisiyan hai afa’af (1.3-21)
Baifufuwen bai’obaiyenayah (2.1-21)
Ana yomanin Keriso enan (3.1-18)
1
Ayu Simon Peter, Jesu Keriso ana akir wairafin naatu ana tur abarayan.
Kwa iyab God ana roumutuforen wanawananamaim kwarun baitumatum gewasin aki abaib na’atube kwabaib isan afef akikirum. Ayu ayoyoyoban God ana manaw ana kabeber naatu ana tufuwamaim nigegewasini, saise God naatu ata Regah Jesu Keriso ana so’ob tutufin etei kwanaso’ob gewas.
God Ana’afa’af Naatu Roubinen
It ata ma yawas isan God ana fairamaim sawar etei’imak itit. Naatu i taiyuwin ana fair naatu ana gewasinamaim eafit Jesu Keriso’one Kirisiyan anama yawas taso’ob.
Kwa iyab Jesu Keriso naatu God ana roumutuforen wanawanan baitumatum gewasin maiyow aki biti na’atube kwa it. Nati fair ta’imon naatu eomatanen gewagewasih maiyow itit, saise nati siwaramaim iti tafaram ana gurusen kakafih boro kwanahaiw, imih wanatowan anama gewas kwanafarambonen kwanama. Anayabin iti isan, kwanasinaftobon gewasin a baitumatum tafan kwanaya’abar, naatu gewasin tafan so’ob kwanaya’abar, Gal 5.22-23so’ob tafan roumutufuren kwanaya’abar, roumutufuren tafan, baitafofor kwanaya’abar, baitafofor tafan God ana yawas kwanaya’abar, naatu God ana yawas tafan Kirisiyan ana yawas kwanaya’abar, naatu Kirisiyan ana yawas tafanamaim yabow kwanaya’abar. Sawar hai ah gagamih i iti kwanabow, naatu kwanabow uma awan nakakaratan na’at, boro nakura’ara’ahi a yan kwanabat, naatu ni’obaiyi ata Regah Jesu Keriso kwanasu’ub. Baise sawar iti men kwanabow a yawas tafanamaim kwanayaya’abar kwa boro mata hinifimabe, ef yok boro men kwananuw. Naatu a yawas atamanin bowabow kakafinamaim kwama’am God notawiy kukusouwi boro nuhi nabur.
10 Imih au ofonah baitumatumayah God eafi naatu rubini imaim yuwa kwana’asfofor turobe kwanabow. Iti na’atube kwanasinaf kwa boro men kwanare’emih. 11 Basit ef nati na’atube kwanasisinaf kwa boro ata Regah Jesu Keriso ata baiyawasenayan boro baibasit anababatun nit, ma’ama wanatowan ana aiwob kwanarun. 12 Iti ao i an gagamin, isan imih ayu boro matanfufur nuhi anakusisib kwananot. Baise kwa i marasika kwaso’obaka naatu God ana tur kwanowar kwabitumatum i turobe. 13 Iti i gewasin maiyow ayu yawasu ama’amamaim a not matanfufur akukusisib kwananot nati boun ao isan. 14  Jn 21.18-19; 2Cor 5.1Ayu anotanot iti na’atube i ef gewasin, anayabin Jesu Keriso ata Regah bebeyanamaim au tur eowen ayu boro kafa’imo anamorob. 15 Imih anasinaftobon koufair anit, saise ayu anamomorob ufunamaim iti sawar a notamaim hinama men nuhi hinaburumih. 16  Mat 17.1-5Kwa au’uwi kwanowar, ata Regah Jesu Keriso ana fair auman boro namatabir maiye nan tafaramaim. I ana fair aki aso’ob, anayabin men sabuw hai baifuwenamaim hibinanakwar anowar a’o’omih. Baise aki taiyuwi mataiyan ana fair gagamin a’i’itin i kwa a tur a’o’owen. 17  Mat 17.5Anayabin aki nati’imaim, God i Tamah naatu ana bonamanamarin auman Jesu Keriso ifai bobora’ara’ah naatu marane fanan Jesu isan eo, “Iti orot i Ayu Natu au yabow, i isan Ayu abiyasisir gagamin maiyow.” 18 Aki Jesu Keriso ana bai’ufununayah nai tounu bairi nati oyaw kakafiyin tafanamaim abat, God isan marane eafare eo aki taiyuwi tainiyan anowar.
19 Anayabin aki God fanan anowar, dinab sabuw Keriso isan hio i turobe. Kwa kwanabow gewas fanah kwanab anayabin i kwa a hinow na’atube emamarakaw naatu a Maragias ana marakaw na’atube dogor wanawanan ekukusisiar. 20 Nati i an gagamin kwanaso’ob gewas. Dinab iyab God ana tur Bukamaim hikikirum i men hai notamaim hikirumamih. 21  2Tim 3.16; 1Pet 1.11-12Naatu men kafa’imo orot babin ta uwih hikirumamih. Aiyabin! Baise iyab God rurubiniyih i God ana tur hikirum Anun Kakafiyih u’uwih na’atube.

1.6: Gal 5.22-23

1.14: Jn 21.18-19; 2Cor 5.1

1.16: Mat 17.1-5

1.17: Mat 17.5

1.21: 2Tim 3.16; 1Pet 1.11-12