2 Thessalonians
Paul ana fef bairou’abin Thessalonika isah
Roube’aten Ana Tur
Keriso ana matabir maiye i Thessalonica ekaleisia wanawanahimaim kasiy na’atube ma. Imih Paul ana fef bairou’abin kikirum i hai tur eowen hinabatkikin naatu yare ta ta isan men hiyababan na’atube orot babin ta nan nabifuwih men hai not nakwaris, anayabin Jesu i boro men saise nan, baise sawar kakafin i boro wan nan natitabo.
Tur abarayan tur aubitanaka eo saise ana baiyabayah hita’itin hitabatkikin hai baitumatum tafokar yare naatu bai’akir wanawanan ma gewas isan hitabow Paul ana ofonah bairi hibowabow na’atube, naatu gewasin isan hititarfofor hitabow.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1.1-2)
Bora’ara’aten naatu kouksairen (1.3-12)
Keriso nanan ana obaimanen tur (2.1-17)
Kirisiyan ana ma yawas isan ana baifefeyan (3.1-15)
Tur yomanin (3.16-18)
1
Ayu Paul, naatu Silas,* Silvanus Timothy hairi, kwa Thessalonica ekaleisia sabuw iyab God it Tamat naatu ata Regah Jesu Keriso nowanamih kwamatar kwama’am, a fef akikirum. Rom 1.7Manaw kabeber, tufuw Tamat God naatu ata Regah Jesu Keriso’one kwa isa nama.
Baibatebat Ana Veya
Taitu, igewasin aki i boro mar etei God ana merar anay kwa isa. Naatu ef nati sinaf isan igewasin kwanekwan boro ana sinaf, anayabin kwa abaitumatum i erara’at gagamin mayow, naatu kwa etei wanawanamaim a yabow taituwa isah i ra’at tasasar etitit. 2Cor 7.4; 1Th 2.19Isan imih God ana ekaleisia wanawananamaim areremor kwa abifa’i men kafaita, anayabin biyababan, naatu bai’akir kakafin wanawanan a baitumatum kwabukikin ewawainabi.
Sawar iti etei God boro imaim nabat turobe’emaim sabuw nibabatiyih, naatu ana’an nati’imaim nabat kwa gewas narouw nabuwi ana aiwobomaim kwanarun, anayabin nati isan kwa biya baban kwabi’akir. Rom 12.19God ana sinaf i turobe mutuforomaim isisinaf, imih sabuw iyab kwa biyababan tibit i boro wan nay biyababan nitih hinab. 1Th 3.13Naatu kwa iyab biyababan kwabaib boro nabosair biya tuniwa’an, aki auman. Iti sawar i boro ata Regah Jesu marane ana fair nitakir ana tounamatar fairih bairi hinatitit ana veya hinamatar. Isa 66.15Naatu sabuw iyab God men hisusu’ub naatu sabuw iyab ata Regah Jesu ana tur gewasin men tebobosiyasiyar boro baimakiy nitih. Isa 2.10Nati sabuw boro wanatowan ana gurugurusen wanawanan hinarun baimakiy hinab biyah nababan, naatu ana taragubane nahirfutih hinatit ana marakaw bonamanamarin ufunane hinama. 10  Col 3.4Nati ana veya Jesu namatabir nanan, sabuw kakafiyih etei boro hinifai hinabora’ara’ah naatu sabuw iyab hibitumatum boro hinifofofor. Naatu kwa auman boro nati bora’ara’aten wanawanan sabuw bairi kwanarun, anayabin tur abai ana ao kwanonowar kwaitumatum.
11  Col 1.9; 1Th 1.2-3Sawar nati isan aki mar etei ayoyoyoban, saise ata God kwa’it, gewas rouw eafi, bowabow bit kwanabow. Naatu i ana fairamaim kwa nibaisi akok sinafumih kwanotanot kwanasinaf turobe namatar, saise a baitumatum na’asa’ub. 12 Ayoyoyoban ata God naatu ata Regah Jesu Keriso ana manaw ana kabeberamaim nibaisi nati kwanabow, saise sabuw afa ata Regah Jesu abisa kwa wanawanamaim esisinaf hina’itin boro wabin hinabora’ara’ah naatu ata Regah boro kwa isa niyasisir.

*1.1: Silvanus

1.2: Rom 1.7

1.4: 2Cor 7.4; 1Th 2.19

1.6: Rom 12.19

1.7: 1Th 3.13

1.8: Isa 66.15

1.9: Isa 2.10

1.10: Col 3.4

1.11: Col 1.9; 1Th 1.2-3