2 Timothy
Roube’aten Ana Tur
Paul ana fef bairou’abin Timothy isan kikirum an gagamin i Timothy ana tur anayabin Timothy i orot boubun naatu i natun na’atube ana baibaisayan. Tur an gagamin i wainaben ana tur Timothy isan. Paul Timothy ana binan iu koufair itin nabosunusunub Jesu Keriso isan naorereb, naatu bai’obaiyen tur anababatun tur gewasin nabukikin na’atube Buk Atamanin ana bai’obaiyen ana tur auman nabukikin bai’obaiyen orot na’atube sabuw ni’obaibiyih naatu tur binanuyan ana orot na’atube nabinan bai’akir roukoukuwen kakafin wanawanan.
Paul Timothy imatanuw yare fokarih wanawanan nahaiw natit naatu baifufuwen gamin kwanekwan wanawanan men narun nikofanih anayabin tur hai yabih en boro men ana gewasin ta sabuw nitih, baise sabuw hinonowar boro makakaf nitih.
Tur it etei eo in wanawanan Timothy nuhin kusib Paul taiyuwin ana yawas naatu ana not ana baitumatum, ana yatenub, ana wainaben, ana baitafofor Timothy i’obaiy.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1.1-2)
Bora’ara’aten naatu gewasin sinaf isan ana fefeyan (1.3–2.13)
Yamutufuren naatu baimatnuwen (2.14–4.5)
Paul ana ma yawas (4.6-18)
Tur yomanin (4.19-22)
1
Keriso Ana Bowayan Gewasin
Ayu Paul Jesu Keriso ana tur abarayan, God ana kokomaim iyunu atit Keriso Jesu wanawananamaim yawas wanatowan eo’omatanit i ao’orereb. Act 16.1; 1Tim 1.2Iti fef o Timothy isa akikirum, ayu natu au yabow, isa ayoyoyoban manaw kabeber, baiwanbabanen, tufuw, God Tamat naatu Jesu Keriso ata Regahane isa nama.
Merarayow Naatu Koufair
Act 23.1Ayu God isan abowabow au not wanawanan men ana kwarisin ta auman, baise turobe’emaim ana merar ayiy, uwai’inah hisisinaf na’atube. Au yoyobanamaim fai mar o anuhi God ana merar ayiy. O matur re’er i anotanot, fai mar etei au kok gagamin i mi’itube ata’iti maiye, saise atiyasisir. Act 16.1O a baitumatum turobe isan i mar etei nuhu ekukusib, nati baitumatum i wantoro’ot o uwat Lois, naatu o hinat Eunice hairi hibitumatum, boun i ayu aso’ob anababatun o auman nati baitumatum ta’imon kubitumatum. 1Tim 4.14Anayabin iti isan o nuhi akukusib, ayu umau tafa ayayara’ah ana veya God ana usar bit inababin maiye na’in nato’ab. Rom 8.15Anayabin God Anunin bitit i men baibiruwit isan ititamih, baise Anun Kakafiyin bitit i fair, yabow naatu yawas rumutumutufurin bow isan itit.
Isan imih Regah ana tur orereb isan men biya na’ohow, na’atube ayu dibur ama’am isan men biya na’ohow, baise Tur Gewasin isan ayu biyau ebababan na’atube, obo aunowa biya nababan God fair ebit na’atube. Eph 2.8-9; Tit 3.5I iyawasit naatu afa’af kakafiyinamaim eafit tana yasairit ana sabuw nowanamih tamatar, ea’afit i men it ata bowabow gewasin tabowabow imaim itin eafitamih, baise i taiyuwin ana kokomaim naatu ana manaw ana kabeberamaim Jesu Keriso i’obaiyit ta’itin. Iti i marasika tafaram aneika yakitifuw. 10  Hib 2.14Naatu boun ata baiyawasenayan Jesu Keriso nan ana veya sawar etei isat hirerereb, morob ana fair e’asabun naatu Tur Gewasinamaim yawas wanatowan i’obaiyit na irerereb.
11  1Tim 2.7Ayu i kob abarin naatu Tur Gewasin sabuw bai’obaiyih isan God rubinu, 12 anayabin iti isan ayu biyababan gagamin abaib. Baise biyababan abaib isan men biyou eo’ohowamih, anayabin ayu yait abitumitum i aso’ob, i boro ana fair natafafaru Tur Gewasin bitu anabotan nan yomanin ana Veya natit.
13 Tur anababatun abi’obaiyi inabukikin, mar etei nati bi’obaiyen ini’ufunun, naatu baitumatum, yabow Keriso Jesu bitit i wanawanamaim nama. 14  1Tim 6.20God Anun Kakafiyin it wanawanatamaim ema’am i ana fairamaim sawar gewasih hitutumi hibit ina tafafar gewas.
15 Inaso’ob* Kirisiyan sabuw Asia wanawanan hima’am etei ayu hihamiyu, na’atube Figelus naatu Hermogenes hairi auman ayu hihamiyu.
16 Ayoyoyoban Regah mi’itube Onesiporus ana nibur bairi nakabibirih, anayabin mar etei ena ayu koufair ebitu, naatu dibur ama’am isan men kafai biyan eo’ohow. 17 Baise na Rome titit ana veya ana kok i mi’itube ayu ta’itu, imih nuwuhu nan ayu titauru itu. 18 Ayu ayoyoyoban mi’itube Regah baibatebat ana Veya iti orot takabibir, anayabin Ephesus imaim ayu isau bowabow gagamin maiyow bow bibaisu o iso’ob, o men kukakasiyomih.

1.2: Act 16.1; 1Tim 1.2

1.3: Act 23.1

1.5: Act 16.1

1.6: 1Tim 4.14

1.7: Rom 8.15

1.9: Eph 2.8-9; Tit 3.5

1.10: Hib 2.14

1.11: 1Tim 2.7

1.14: 1Tim 6.20

*1.15: Kirisiyan