Colossians
Paul Ana Fef Colossia isah
Roube’aten Ana Tur
Paul ana fef Colosia sabuw isah kikirum i ekaleisia sabuw nati Colosia wanawanan hima’am isah kirum, Colosia i Asia wanawanan bar merar ta Ephesus imaim veya yeninane. Iti ekaleisia i men Paul imatarimih, baise Paul na nati efan titit ana mar naniyan tatatam i ana kaifenayan orot na’atube. Naatu Asia wanawanan Tafaram Rome ana bar merar gagamin wabin Efesisane bowayah iyafarih au Colosia hin. Anayabin bai’obaiyenayah baifuwenamaim Colosia ekalesia hiokikinih hio “God ana yawas tutufin so’ob isan i boro afiy naatu roubabaruwen hai fair ef afa i boro hinakwafiren, naatu binanakwar afa ar afu’afuw na’atube wanawanan hinarun hini’a’ait naatu aa tom ana ofafar i hini’ufunun gewas na’atube sawar afa auman isah hinakakaf.
Paul fef iti na’atube kirum saise baifuwen tur hibi’obaiyih tabosair naatu turobe Kirisiyan ana tur tayari’iy saise hitaso’ob. Tur ana’an gagamin ana baiya’afotamaim eo, “Jesu Keriso akisinamo boro yawas tutufin etei nitih. Anayabin bai’obaiyen kakafih naatu baitumatum afa hisisinafumaim botaititih hitit Paul hihamiy.
Keriso wanawananamaim God tafaram sinaf matar, naatu i wanawananamaim sawar etei bow himatabir maiye isan tenan. Keriso akisin wanawanamaim yawas ana nuhifot tafaram isan ebobotan. Paul iban maiye bai’obaiyen gagamih baitumatumayah hai yawas isan eobuna hinowar gewas.
Paul ana fef i Taikikas bai Onesimus itur hairi hina Colosia sabuw isah. Onesimus i Philemon ana’akir orot
Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1.1-8)
God ana itinin tafaramamaim naatu Keriso ana bowabow. (1.9–2.19)
Yawas boubun Keriso wanawananamaim (2.20–4.6)
Tur yomanin (4.7-18)
1
Paul Ana Merarayow
Ayu Paul God ana kokomaim rubinu, Keriso Jesu ana tur abarayan amatar, taituwa Timothy airi.
Kwa God ana sabuw kakafiyih* baitumatumayah naatu bosunusunubayah Keriso wanawananamaim, nati Colosai wanawanan kwama’am etei a merar ayiy.
Manaw kabeber naatu tufuw Tamat Godane kwa etei isa nama.
Merarayow Naatu Yoyoban
Eph 1.15-16Aki Mar etei kwa isa ayoyoyoban ana maramaim, ata Regah Jesu Keriso Tamah God ana merar ayiy. Anayabin kwa ata Regah Jesu Keriso kwabitumitum naatu God ana sabuw kwabiyabuwih ana tur hina hio anowar. Eph 1.13; 1Pet 1.4Tur anababatun Tur Gewasin wantoro’ot hina hio kwanonowar ana veya’amaim, kwa a baitumatum naatu a yabow etei i mar ana yasisir isan nuhi fot kwama kwakakaif. Tur Gewasin ana baigegewasin i tit tafaram wanawanan tuw ra’at orot babin hai yawas ebobotabitabir, ana itinin i boubuntoro’ot hina, manaw kabeber isan hio kwanowar, turobe kwaso’ob naniyan kwabaib, na’atube emamatar. Col 4.12; Phm 23Iti tur etei i aki bow turai wabin Epaphras, Keriso ana bowayan gewasin ta, aki efani manaw kabeber Godane bai na eo kwanonowar, Aki auman kwa mi’itube Anun Kakafiyin yabow bit isan, eo anowar.
Eph 1.16-17Ana’an nati isan, aki tur anonowar ana veya, kwa isa mar etei ayoyoban God abifefeyan, kwa ayawasamaim abisa sinaf isan ekokok saise so’ob tutufin etei ni’obaiyi. Naatu ayoyoyoban ayubine ana so’ob buriburih auman nit ukwar hina rerekab, sawar etei hai yabih kwanaso’ob. 10 Aki iti na’atube ayoyoyoban saise yawas gewasin Regah ekokok na’atube kwanama, mar etei a sinafumaim Regah boro niyasisir. A bowabow tata’ane gewasih kwabowabow boro ro’on namatar. Naatu God ana so’obamaim anot nara’at natasasar. 11  Eph 1.19; 3.16Naatu i ana fair bonamanamarinamaim nakura’ara’ahi, saise kwa boro biyababan gagamih wanawanan wainabi ana ef boro kwanaso’ob yate nanub. 12  Eph 1.11, 18Yasisiramaim Tamat ana merar kwanay, anayabin i ana sinafumaim ef botawiy ana baibasit itit, ana sabuw kakafiyih bairi aiwob marakawin ninowat tanafaram. 13  Luk 22.53; Eph 2.2Gugumin kakafin ana fairane iyawasit naatu nawiyit tatit I Natun ebiyabow ana aiwob wanawanan yariyit. 14  Eph 1.7I Natun wanawananamaim it rufamit tatit ata bowabow kakafih notawiyen.
Keriso Ata Ukwarin
15  Jn 1.18; 2Cor 4.4Keriso i God wa’iwa’irin ana itinin bai na irerereb ta’itin. Natun orot ain fewawawar sawar etei himamatar hai ukwarin 16 Anayabin Ine sawar tutufin etei God imataren; sawar iti tafaram wanawanan naatu sawar no mar wanawanan ta’i’itah naatu men ta’i’itah etei, na’atube aiwob, wagabur, fair, bonawiyenayah, roubabaruwenayah, etei God awanamaim eo himatar naatu i isan sinaf himatar. 17  Jn 1.1; 8.58I mat ma’abo sawar uf himatar naatu ana fair wanawananamaim sawar etei hai efanamaim iu’uman hifokar ti’inu’in. 18  Act 26.23; Eph 1.22-23; Rev 1.5Jesu i ekaleisia tutufin etei ana ukwarin, yawas an anababatun naatu murumurubih wanawanahimaim I wantoro’ot morobone misir maiye kek ain wan etutufuw na’atube. Imih sawar tutufin etei’imak i akisin ebi’ukwarin. 19  Col 2.9Anayabin God iyasisir men kafaita, imih i taiyuwin ana itinin bai na Jesu wanawananamaim run ma. 20  Eph 1.10Naatu Jesu ana morobomaim mar tafaram God bai na ita’imon tounuw matar Jesu ana rara onaf afe’enamaim suwa re’er ana veya God tufuw e’afuw.
21  Rom 5.10; Eph 2.12Marasika kwa i bowabow kakafih kwanotanot naatu kwasisinaf, imih God ana kamabiy kwamatar ef yok na’in kwama’am. 22  Rom 5.10; Eph 5.27Baise boun i Natun Keriso biyan momorobomaim kwa I ana tounuw kwamatar, saise kwa yayasairen kwamatar, aur kato en biya etei sasouwin nanamaim boro kwanatit. 23 A baitumatum kwanabotan kwananan na’at basit, kwanabatkikin gewas a dariniwa’an kwanabat, tur gewasin kwanowar nuhifot kwama’ama men kwanihamiy. Anayabin nati tur gewasin kwanonowar i tafaram wanawanan tutufin etei tibibinan, ayu Paul auman nati tur gewasin isan ai’akir abowabow.
Paul Kirisiyan Ana’akir Wairafin
24 Naatu boun ayu biyababan kwa isa abaib, i abiyasisir, anayabin Keriso ana ekaleisia isah biyan bababan na’atube turin anibais biyou nababan yomanin ana’asa’ub. 25  Eph 3.2, 7-8Naatu ayu i God ana ekaleisia isan bowamih rubinu, bowabow iti itu, kwa a ma gewas isan tur etei ana binan yomanin ana’asa’ub. 26  Rom 16.25-26; Eph 3.5, 9Iti tur i God ana kirikirifot, marasika sabuw hitutufuw yabunibun renan matahimaim ibun wa’ir in, baise boun i bai tit ana sabuw etei nahimaim ebirerereb. 27 Iti kirikirifot i God yakitifuw ana sabuw itih, hitab hitatit Eteni Sabuw isah tirerereb, saise kirikirifot ana yasisir hita’itin. Naatu kirikirifot i Jesu Keriso wanawananamaim kwanarun naatu kwa nuhi nafot God ana aiwobomaim boro ana marakaw bonamanamarin bairi kwafaram.
28 Imih God ana so’ob aki biti’imaim Keriso I abibinan sabuw etei nahimaim, sabuw abimatnuwih naatu abi’obaiyih saise Keriso wanawananamaim hinarun nakusouwih ana bow anan God nanamaim ana tit 29  Eph 3.7, 20; Php 4.13Iti bowabow baisawarin isan abow ai’akir yuwou a’asfufur, anayabin i ana fair ayu wanawana’umaim ma kura’ara’ahu abowabow.

*1.2: baitumatumayah

1.3: Eph 1.15-16

1.5: Eph 1.13; 1Pet 1.4

1.7: Col 4.12; Phm 23

1.9: Eph 1.16-17

1.11: Eph 1.19; 3.16

1.12: Eph 1.11, 18

1.13: Luk 22.53; Eph 2.2

1.14: Eph 1.7

1.15: Jn 1.18; 2Cor 4.4

1.17: Jn 1.1; 8.58

1.18: Act 26.23; Eph 1.22-23; Rev 1.5

1.19: Col 2.9

1.20: Eph 1.10

1.21: Rom 5.10; Eph 2.12

1.22: Rom 5.10; Eph 5.27

1.25: Eph 3.2, 7-8

1.26: Rom 16.25-26; Eph 3.5, 9

1.29: Eph 3.7, 20; Php 4.13