Ephesians
Paul Ana Fef Ephesis Isah
Roube’aten Ana Tur
Paul ana fef Ephesians isah biyafar ana not wantoro’ot i God mi’itube yakitifuw ana baimataren sawar etei bow nabaita’imonin isan, sawar no maramaim naatu tafaramaim eei nita’imon Keriso hai ukwarin namatar (1.10) Naatu sabuw ifefeyanih God ana yakitifuwen hitaso’ob saise orot babin etei hitituwbonen hai not naatu dogoroh ta’imon tamatar, Keriso wanawananamaim hitama.
Paul ana kirum kusib ah rou’ab himatar. Wantoro’ot ana tur ukwarin i hitituwbonen, anayabin God ana sabuw rubinih naatu hai kakafihine notawiyih. Naatu hai kakafihine rufamih hitit i Natun Jesu Keriso momorobomaim, naatu God Anun Kakafiyinamaim eomatanih ana baibais isan. Bairu’abin Ephesus isah kikirum i baiyabayah ifefeyanih mi’itube Keriso wanawananamaim ta’imon hitamatar ma yawas gewasin anababatun hitama.
Naatu oroubon tur afa imaim ya eo saise sabuw hitaso’ob ma yawas anababatun Keriso wanawananamaim hitituwbonen gewas hitabat isan eo. Anayabin ekaleisia i biyat na’atube, naatu Keriso i ukwarin o bar na’atube naatu Keriso i bar ana bubu na’atube. Itinin ta ekaleisia i babin na’atube naatu Keriso orot na’atube ekaleisia aawan. Iti fef orot kikirum naniyan tara’at tur gewasin maiyow eo God ana manaw kakabeber Keriso ana sinafumaim. Sawar etei i Keriso ana yabowamaim, ana siboromaim, ana notawiyenamaim, ana manaw ana kabeberamaim naatu sasouwinamaim i’obaiyit bebeyan hi’itin.
Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid
Roube’aten (1.1-2)
Keriso naatu ekaleisia (1.3–3.21)
Yawas boubun Keriso wanawananamaim (4.1–6.20)
Tur yomanin (6.21-24)
1
Act 18.19-21; 19.1Ayu Paul, God ana kokomaim rubinu Keriso Jesu ana tur abarayan amatar. Kwa God ana sabuw Ephesusamaim Keriso Jesu isan kwama kwabobosunusunub a fef iti akikirum. Manaw kabeber naatu tufuw Tamat God naatu ata Regah Jesu Keriso’one kwa isa nama.
Keriso’one Ayubit Ana Baigegewasin Ebaib.
Eph 2.6God ata Regah Jesu Keriso Tamah ana merar tanay tanabora’ara’ah! Anayabin ayubit ana baigegewasin marane Keriso wanawananamaim suware tabaib isan. Jn 15.16Mar tafaram matara’e ana veya God it iyabuwit, Keriso wanawananamaim God rubinit i nowan matar isan, saise kakafiyit naatu aurit ubar en tatama. Jn 1.12Iti yakitifuwen i anamaim God yabuna Jesu Keriso ana baitenowaramaim, it boro natunatun tanamatar. Iti na’atube sinaf, anayabin God ana kok yakitifuw naatu sinaf. Isan imih manaw kabeber gewasin maiyow God Natun ana yabow bitit isan tanabora’arah. Eph 2.7; Col 1.14God ana manaw ana kabeber it bitit i ra’at kwanekwan. Natun ana rara’amaim tubunit, ata kakafih notawiyen. I ana so’ob naatu ana not rerekab tutufin etei tafat yan isuwai re. Rom 16.25Naatu ana kok abisa sinafumih wa’iwa’irinamaim yakitifuw inu’in Keriso biyanamaim na irerereb. 10  Col 1.16, 20God yakitifuw inu’in ana veya nabaib ana maramaim sawar etei boro nan nita’imon. Sawar tutufin etei maramaim naatu tafaramamaim Keriso nan ni’ukwarin.
11  Rom 8.28-29Sawar etei i God eo yayakitifuw na’atube temamatar, imih God ana toto ana buyoy etei boro nowatamih tanabow. Anayabin it i marasika anamaim God taiyuwin nowanamih rubinit. 12 Isan imih it iyab wan Keriso tabai nuhi fot tama tabitumitum, ata God gewasin tanabora’ara’ah.
13 Naatu kwa afa auman tur anababatun kwabai, yawas ana Tur Gewasin kwanonowar ana maramaim Jesu Keriso kwaitumitum yawas kwabai. Naatu God Anun Kakafiyin eo’omatani imaim ikwahi nowan kwamatar. 14  2Cor 1.22Imih Anun Kakafiyin i God ana ewow na’atube boro imaim nikwahit tanama God ana omatanen sabuw baitih isan eo boro it auman nit tanab naatu nafaramit tanatit, God tanifai tanabora’ara’ah i ana gewasin isan.
Merarayow Naatu Yoyoban
15 Ayu kwa a baitumatum fairin anababatun Regah Jesu kwaitumitum, naatu God ana sabuw etei kwabiyabuwih ana tur anonowar ana veya, 16 ayu au merarayow kwa isa i men kafa’imo abihamiy, mar etei au yoyobanamaim anunuhi. 17  Col 1.9Naatu God, ata Regah Jesu Keriso Tamah gewasin abifefeyan Anun Kakafiyin nit, saise boro so’ob nit a not narerekab God isa nirerereb kwanasu’ub gewas. 18 Naatu abifefeyan dogor nabotawiy ana marakaw kwana’itin, naatu abisa isan ea’afi kwanaso’ob nuhi nafot. Naatu toto buyoy gewasin ana sabuw nowahamih bain isan eo’omatanih auman kwanaso’ob. 19  Col 1.11Naatu ana fair gagamin na’in iyab i tabitumitum wanawanatamaim ebowabow kwana’itin kwanaso’ob. Naatu iti fair ta’imonamaim 20  Psa 110.1; 2Cor 13.4; Col 2.12Keriso morobone iyawas bai yen mar bora’ara’aten ana efanamaim uman ana asukwafune ema’am. 21  Col 1.16; 2.10Keriso yen mamare i bonawiyenayah, roubabaruwenayah, fair ta ta hai ukwarih, aiwob ana’ahay ana mowar etei natabirih, men iti boun ana veya akisin, baise mar boro enanan auman i babanamaim, i akisinamo boro ni’aiwob. 22  Psa 8.6God sawar etei Keriso anamaim yara’iyen wastanen naatu rubin ekaleisia tutufin etei isan, sawar etei hai ukwarin matar. 23  Rom 12.5; Eph 4.10, 15; Col 1.18Ekaleisia i Keriso biyan. Taiyuwin ana’itinin i efan tata’amaim bowabow ta ta wanawanan i nati’imaim ebowabow.

1.1: Act 18.19-21; 19.1

1.3: Eph 2.6

1.4: Jn 15.16

1.5: Jn 1.12

1.7: Eph 2.7; Col 1.14

1.9: Rom 16.25

1.10: Col 1.16, 20

1.11: Rom 8.28-29

1.14: 2Cor 1.22

1.17: Col 1.9

1.19: Col 1.11

1.20: Psa 110.1; 2Cor 13.4; Col 2.12

1.21: Col 1.16; 2.10

1.22: Psa 8.6

1.23: Rom 12.5; Eph 4.10, 15; Col 1.18