Galatians
Paul Ana Fef Galatia Isah
Roube’aten Ana Tur
Iti fef i Paul kirum Galasia ekaleisia isah, naatu Galasia i Asia Minor wanawanan. Paul ana fef wananwanan i tur buh rou’ab eo kirum ana baiyabayah hitaso’ob isan, ana tur wanatoro’ot Paul i anababatun tur abarayan, naatu ana tur akisinamo i tur anababatun (1.1-10) Iti tur i an gagamin anayabin sabuw Paul isan i baifufuwenayan hiruw hio naatu ana tur auman i baifuwen tur hirouw hio.
Paul i anababatun tur abarayan naatu i ana bowabow Ufun Sabuw isah i Regah itin naatu tur abarayah Jerusalem hima’am ana bowabow isan hibasit. (1.18–2.10) Ana veya Peter sisinaf kakaf isan, Paul kwarar tatab, anayabin Ufun Sabuw ikofanih bairi Moses ana ofafar hi’astu’ub bay hi’aa kwanekwan isan.
Ana fefemaim auman iuwih eo, “baitumatum akisinamo boro niyawasi,” naatu Abraham an yawasamaim bai hai tur eowen eo, “Abraham i ana baitumatumamaim God ana omatanen bai.” Naatu Paul taiyuwin auman ana baitumatum men ebiburibur or men erekasiy auman ebitumatum.
Paul taiyuwin isan iti na’atube eo, “Ayu i Keriso airi onaf afe’en hi’onafi amorob, baise boun Keriso i wanawana’umaim ema’am, naatu God Natun a bitumitumimaim yawas abai ama’am, anayabin iyabuwu naatu ana yawas isou ini’inuw”.
Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid.
Roube’aten ana tur (1.1-10)
Paul i God rubin ana tur abarayan matar (1.11–2.21)
Tur gewasin God ana manaw ana kabeber isan (3.1–4.31)
Kirisiyan ana roufamen naatu ana bowabow (5.1–6.10)
baimatnuwen ana tur yomanin (6.11-18)
1
Ayu Paul, iti bowabow isan i men orot maiyow hirubinu, o men orot maiyow ta iti bowabow itu’umih. Baise Jesu Keriso, naatu Tamat God Keriso morobone biyawas i ayu rubinu tur abarayan amatar. Taituwa baitumatumayah iyab iti bairi ama’am, kwa ekaleisia nati Galasia wanawananamaim kwama’am etei a merar ayiy.
Manaw kabeber naatu tufuw Tamat God naatu ata Regah Jesu Keriso’one kwa etei isa nama. Gal 2.20It iti boun tafaram ana kakafinamaim fatumit tama’ama baiyawasit isan, Keriso Tamat God fanan bai ana kokomaim sinaf biyan kwahir ra’iy na kakafinane botaitit. Imih Tamat God tanabora’ara’ah wanatowan, wanatowan. Amen.
Tur Gewasin I Ta’imon
Keriso ana manaw ana kabeberamaim God kwa ea’afi i men manin kwama naatu kwaihamiy tur ta kwabaib isan ayu aororsa’ir, Act 15.1, 24nati tur i men kafa’imo tur gewasin. Iti ao anayabin sabuw afa i kwa ama tibi’afiy naatu a not tibikwakwaris, i tekokok kwa Keriso ana Tur Gewasinane hinabotaiti kwanatit. 1Cor 16.22Baise aki o tounamatar ta marane tur aki abibinan nihamiy nabinamaim nabibinan na’at, gewasin nati orot i kwanihamiy nan wanatowan ana baimakiy nab. Iti tur i marasika ao naatu iban ao maiye, orot babin ta nan tur ta gewasin men Tur Gewasin iti kwanowar kwabitumatum na’atube nabibinan na’at, nati orot i gewasin kwanihamiy nan wanatowan ana baimakiy nab.
10  1Th 2.4Ayu i men kafa’imo sabuw hai yasisir isan asisinafumih, en anababatun. Ayu akokok i God aniyasisir. Kwanotanot ayu asisinaftobon sabuw hiniyasisir? Ayu sabuw baiyasisir isan ana sisinaf na’at, ayu i men Keriso ana akir wairafin.
God Paul Eaf Tur Abarayan Matar
11  Mat 16.17Taitu akokok anao kwanaso’ob, iti Tur Gewasin abibinan i men orot hai notamaim himatarimih. 12 Naatu men orot ta biyanane abaimih, o men yait i’obaiyu’umih baise Jesu Keriso akisinamo i’obaiyu.
13  Act 8.3Ayu au yawas wan mi’itube Jew sabuw hai kwafirenamaim ama’am ana veya i kwaso’ob, naatu mi’itube God ana ekaleisia arab abi’a’afiy auman i kwaso’ob, auru men kafai kabeber ta ma’amih, asinaftobon ekaleisia ata gurus tasawar isan aiwa’an. 14  Act 22.3Jew ata kwafiren wanawanan ayu ana ai ukwarin na’atube, naatu orot ayu bairi ai tufuw ta’imon wanawanahimaim ayu i abow me’at Jew ai kwafiren uwai’inah mi’itube hiyabunibun renan i abukikin. 15  Isa 49.1; Gal 2.7Baise God i taiyuwin ana manaw ana kabeberamaim ayu tufuwa’e’eka rubinu, naatu eafu i ana bowabow isan yasairu 16 I Natun ayu isou iwa’an irerereb saise ayu Ufun Sabuw wanawanahimaim ata binan. Ayu men an orot ta biyanamaim binan abai, 17 o men an tur abarayah iyab ayu nou’umaim Jerusalem hima’am aitih baibais isan afefeyanih. Baise ayu i an tafaram Arabia arar yan atit imaibo aremor an Damascus bar merar atit.
18  Act 9.26-27Baitumatum abai ama kwamur tounu sasawar ufunamaim ana Jerusalem atit, Peter airi aidudur, nati’imaim fur rou’ab airi ama. 19 Naatu nati’imaim anan tur abarayan orot ta men aitin, Regah Jesu tain James akisinamo aitin. 20 Abisa akikirum i turobe, God so’ob ayu i men abifufuwen. 21  Act 9.30Nati ufunamaim ayu an tafaram Syria naatu Silisia wanawanahimaim efan ta sabuw ai nanawanih. 22 Nati ana veya Judea wanawanan sabuw baitumatumayah ta’ita’imon ayu men himanamu biyah rabimih. 23 Baise sabuw afa hio, “Iti orot i marasika nati baitumatum isan it biyababan kakafin itit ea’asbunit, naatu sinaftobon baitumatum gurusin bai’enamih biwa’an, baise boun nati baitumatum isan ebibinan.” 24 Naatu God wabin hibora’ara’ah. Anayabin God ayu au yawas botabir.

1.4: Gal 2.20

1.7: Act 15.1, 24

1.8: 1Cor 16.22

1.10: 1Th 2.4

1.11: Mat 16.17

1.13: Act 8.3

1.14: Act 22.3

1.15: Isa 49.1; Gal 2.7

1.18: Act 9.26-27

1.21: Act 9.30