Hebrews
Iti Fef I Hebrew Sabuw Isah
Roube’aten Ana Tur
Hebrew isah fef hikikirum ana Kirisiyan sabuw kou’ay ta ta nati’imaim hima’am. Bai’akir kakafin hibai biyah baban naatu Kirisiyan ana baitumatum baihamiyin isan hibinotanot. Imih kirumayan iti fef kirum koufair itih iuwih eo, “A baitumatum kwanabukikin kwanabat. Anayabin Jesu Keriso akisinamo i turobe naatu i akisinamo God ana itinin baina irerereb.” Iti na’atube eo naatu tur aubitanaka tur anababatun buh tounu isah eo. (1) Wanatoro’orot Jesu i God wanatowanin Natun, Tamah fanan bai bosiyasiyar biyan baban i’akir wainab in yomanin isawar. Jesu i God Natun, i Buk Atamanin hai dinab oro’orot, tounamatar, Moses auman etei natabirih tafahimaim. (2) Bairu’abin God eorereb Jesu i wanatowan ana firis, Buk Atamanin ana firis etei natabirih. (3) Baitaunin Jesu wanawananamaim baitumatumayan boro ana kakafihine yawas nab, ana bir boro nasawar naatu boro men namorob, Jesu i Firis Gagamin, yawas baititayan. Hebrew sabuw hai kouksouwen ana binanakwar for rouw sibor ya naatu Hebrew sabuw hai kwafiren etei i marasika hio nonowat hi’inu’in.
Sabuw baitumatumayah wabih gagamih marasika Israel sabuw hai kik owe’owen hima’am imaim (teten 11) bai tit ana baiyabayah koufair itih, bosunusunubamaim bat isan iuwih. Naatu teten 12 wanawanan imaim koufair itih ifefeyanih eo, “Kwana bosunusunub kwanan yomanin kwanatit, mata etei Jesu akisin kwana’itin, nawainabi biyababan bai’akir roukoukuwen wanawanan kwanabat totofar kwanabat.” Buk yomaninamaim binan naatu baimatnuwen itih.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Roube’aten ana tur. Keriso i God ana’itin baina irerereb (1.1-3)
Keriso i tounamatar etei natabirih (1.4–2.18)
Keriso i Moses naatu Joshua hairi natabirih (3.1–4.13)
Keriso i firis etei natabirih (4.14–7.28)
Keriso i obaibasit natabir (8.1–9.22)
Keriso i sibor etei natabirih (9.23–10.39)
Baitumatum ana itinin gewasin (11.1–12.29)
God ana yasisir (13.1-19)
Yomanin ana yoyoban (13.20-21)
Tur yomanin (13.22-25)
1
God Ana Tur Natun Wanawanan
Marasika, God i mar maumurih maiyow naatu ef tata’ane dinab oro’orot wanawanahimaim ata a’agir hitenya’ih. Jn 1.3Baise boun iti yomanin it ata veya’amaim, God ana tur etei i Natun sawar etei bai’ukwarin isan rurubin i wanawananamaim na tit eo tanonowar. Naatu i Natun wanawananamaim mar tafaram wanawanan sawar etei God imataren. Jn 14.9; Col 1.20; Hib 8.1Natun biyanamaim marakaw ekukusisiar ana itinin i anababatun God ana fair bonamanamarin tutufin etei ebi’obaiyit. I awan fora’abinamaim, tafaram wanawanan sawar eo himamatar boun hi’in tenan. Naatu sabuw hai bowabow kakafih notawiyen isan bow bisawar ufunamaim, maramaim God ana asukwafune mare, sawar tutufin etei tafahimaim.
God Natun I Ra’at
Php 2.9Imih Natun i tounamatar etei natabirih, na’atube wabin auman God bitin i tounamatar etei wabih natabir.
2Sa 7.14; 1Ch 17.13; Psa 2.7; Act 13.33Anayabin God men kafa’imo ana tounamatar ta isan eo,
“O ayu Natu, o ayu boun o Tamat a matar.”
Na’atube God men kafa’imo tounamatar ta isan eo,
“Ayu nati tounamatar Tamah, O ni’i tounamatar ayu Natu.”
Deu 32.43; Rom 8.29Baise God Natun ana ain tafaramamaim baiyafarinamih ana veya, iti na’atube eo,
“Kwa tounamatar etei boro ayu Natu kwanakwafir.”
Psa 104.4Naatu tounamatar isah God iti na’atube eo,
“God ana tounamatar bebeh ya,
naatu ana akirwairafih wairafabe e’asir in ebitakir.”
Psa 45.6-7Baise God Natun isan eo,
“O a aiwob, O God i boro nama wanatowan, wanatowan.
O abonawiyen a sabuw isah boro turobe’emaim inabonawiyih.
Anayabin o i yawas mutufurin kubiyabow, naatu sawar kakafih o i kubifutuwen.
Isan imih God, o a God arubini yasisir ana bora’ara’aten bit
i ra’at a ofonah etei natabirih.”
10  Psa 102.25-27God iban maiye eo,
“Regah O i aneika kamar isinaf matar,
naatu o taiyuw umamaim mar isinaf matar.
11 Iti sawar etei boro hini’en, baise o boro na’atuka inama, ar faifuw tibiririk na’atube boro hiniririk.
12 Biya baibiyon na’atube boro inanu,
naatu ar faifuw na’atube boro yumatan nabotabir.
Baise o a’itinin i mar etei ta’imon,
naatu ayawas i yomanin en.”
13  Psa 110.1Naatu God men kafa’imo ana tounamatar ta isan eo,
“Iti umau asukwafune inamare inama’am,
kamabiy ana bow a ana sasasamamih babamaim ana ya.”
14  Psa 34.7; 91.11Imih tounamatar i abistan? Tounamatar i wagabur God isan tebowabow naatu God iyafarih ten sabuw iyab God yawas ebit i tibibaisih.

1.2: Jn 1.3

1.3: Jn 14.9; Col 1.20; Hib 8.1

1.4: Php 2.9

1.5: 2Sa 7.14; 1Ch 17.13; Psa 2.7; Act 13.33

1.6: Deu 32.43; Rom 8.29

1.7: Psa 104.4

1.8: Psa 45.6-7

1.10: Psa 102.25-27

1.13: Psa 110.1

1.14: Psa 34.7; 91.11