James
Ana Fef
Roube’aten Ana Tur
James ana fef wanawanan i sinaf anababatun hai bowabow ana tur bow na ita’imon. God ana sabuw iyab hai tafaram hihamiy hitit nanabin tafaram tata’amaim hima’am isah kirum. James i kawen tur moumurih maiyow eo kirum, naatu tur ana gagamin i ukwarerekab Kirisiyan ana ma yawas so’ob gewas imaim ma isan. Kirisiyan ana yawasamaim ma isan bai’obaiyen afa iti na’atube bow tit eo kirum. Guguw wairafih, gonenet wairafih, routobon, sinaf gewasih, baitumatum, bai’a’it, menat mi’itube baimanamin, ukwar rerekab, gamin, bai o’orot, yara’iyen baibatiyen, ora’ara’at, yatenub, naatu yoyoban, etei i Kirisiyan ana yawasamaim boro hinamatar.
James ana fef wanawanan baitumatum naatu sinaf hairi isah i tur bitanaka yai eo. Anayabin Kirisiyan ana kwafiren wanawanan men tur akisin tanao baise abisa tao i tanab tanan sinafumaim tani’a’it.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1.1)
Baitumatum naatu ukwarerekab (1.2-8)
Gonenet naatu guguw wairaf (1.9-11)
Fufunen naatu routobon (1.12-18)
Tur nowar naatu sinaf (1.19-27)
Matatoniwa’an tafaram ana kakafin kwanahaiw (2.1-13)
Baimatnuwen naatu bowabow (2.14-26)
Kirisiyan orot menan nimanam gewas (3.1-18)
Kirisiyan orot naatu tafaram ana bowabow (4.1–5.6)
Yomanin ana bai’obaiyen tur afa (5.7-20)
1
Mat 13.55; Act 15.13; Gal 1.19; 1Pet 1.1Baitumatumayah etei a tafaram kwaihamiy kwatit tafaram tata’amaim kwama’am, etei a merar ayiy. Ayu James God ana akir wairafin na’atube ata Regah Jesu Keriso ana akir wairafin kwa a fef akikirum.
Baitumatum Naatu Ukwar Rerekab
Rom 5.3-5Taitu, routobon fokarih yumatah ta ta isa hinamamatar ana veya, mar etei kwaniyasisir. 1Pet 1.7Anayabin a baitumatum routobon nati na’atube nab kwanabisnowah ana veya baitafofor ana ef boro kwanaso’ob. Naatu kwanabatkikin nawainabi kwanan yomanin kwanabisawar ufunamaim, boro men abisa ta isan niyababanimih. Pro 2.3-6Baise o yait kukokok ukwar narerekab, God isan inayoyoban, God boro nit, anayabin God i dogoron tutufin etei yasisiramaim sabuw etei ebitih. Baise inayoyoyoban ana veya initumatum, men ere kasiy auman, anayabin orot yait erekasiy auman eyoyoyoban ana’itinin i tor yan yabat kotar ebabin in ebiyuwiyuw na’atube. Orot yait ana not nati na’atube enotanot Regah biyanane boro men sawar ta nab. Anayabin nati orot ana not i rou’ab ebinotanot, ana sinafumaim ana not ebiyuwiyuw.
Guguw Wairafin Naatu Yababan Wairafih
Kirisiyan orot yait yababan wairafin Regah nabobora’ah isan niyasisir nakawasa. 10  Isa 40.6-7Naatu Kirisiyan orot yait guguw wairafin, God nab nayayare isan niyasisir, anayabin guguw wairafin sigar beran na’atube boro hinafenem hinare. 11 Veya wabuburinamaim beran earkimow, ana gewasin i’en hea’obow ere’er na’atube, orot guguw wairafin boro namorob ana sawar abisa’awat bow ma tafan yayababar boro nihamiyen.
Fufunen Naatu Routobon
12 Orot yait routobon wanawananamaim nabatkikin nawawainab boro baigegewasin nab. Anayabin routobon nati na’atube nabisnowaten ana maramaim, ana baiyan ma’ama wanatowan boro nab. Iti omatanen i sabuw iyab God tibiyabuw eomatanih.
13 Orot yait routobon iti na’atube nabaib ana maramaim men nao, “Iti routobon i Godane enan.” Kwanaso’ob demon kakafin men kafa’imo God erurtubunimih naatu God men kafa’imo orot babin routobon ebitinimih. 14 Baise routobon i orot taiyuwin biyan ana kok ebonawiy, kakafih sinaf kwanekwan enan taiyuwin ana warasa eona’on. 15 Naatu i taiyuwin ana kakafih nayen namamaririb ufunamaim, ana bowabow kakafin boro nirerereb. Naatu bowabow kakafin ana yomaninamaim boro morob natita’ur.
16 Imih taitu au yabow, sabuw men hinifufuwi. God men kafa’imo orot babin erurutubunihimih. 17 Usar gewasih naatu siwar mokobfouh etei i marane tenan. Tamat God marakaw ana baimatarenayan biyanane. I men kafa’imo boro nabotabir auwaraunane nigugum ina’itinimih, en anababatun. 18  Jn 1.13God taiyuwin ana kokomaim Tur anababatun bai na itit ata yawas iboubun i natunatun tamatar. Saise it tatan sawar bimataren wanawanahimaim ata efan wantoro’ot tatab isan.
Nowar Naatu Sinaf
19 Taitu au yabow, iti tur i men nuhi nabur! Tain i kwanarub gewas tur kwanowar, naatu tur o isan i yatenanub kwanao, na’atube yaso’ar isan men ya virivir hiniwa’an. 20  Ecc 7.9Anayabin orot yait yan so’aso’arin God ana kok abisa yamutufurin isan boro men karam nasinaf. 21  Col 3.8; 1Pet 2.1Isan imih a kato etei naatu a tafasar etei susuw kwama’am kwanihamiyen, taiyuw kwanitaiy, God ana tur dogoromaim tatanum i kwanab, anayabin nati tur i boro niyawasi.
22  Mat 7.26; Rom 2.13Men taiyuw inifufuwi ana’itinin o i tur kunonowar, baise tur inanowar naatu inia’ait. 23 Orot yait tur nowar baise men ebi’a’it, ana’itinin i orot yumatan kiyam yan i’itin na’atube. 24 Orot yumatan itinbunai sawar, tit inan ufunamaim mar ta’imon yumatan nuhin bur. 25  Rom 8.2; Jas 2.12Baise orot yait sabuw roufamih isan ana ofafar rousouwin na’itinbunai nanot nabia’ait, nati orot boro baigegewasin nab. Anayabin men turawat nowar nuhin burumih.
26  Psa 141.3Naatu orot yait taiyuwin i’itin i Kirisiyan gewasin, baise menan ebi’uma’ar, nati orot ana Kirisiyan yawas i yabin en, taiyuwin ebifuwifuw. 27 Imih Tamat God matanamaim Kirisiyan orot anababatun gewasin naatu dogoron rousouwin ana bowabow i boro iti na’atube nasinaf. Kwafur baibin, kwatuw oro’orot, gagaganiy boro ninanawanih, naatu tafaram ana kato boro men biyan nikwahikwah.

1.1: Mat 13.55; Act 15.13; Gal 1.19; 1Pet 1.1

1.2: Rom 5.3-5

1.3: 1Pet 1.7

1.5: Pro 2.3-6

1.10: Isa 40.6-7

1.18: Jn 1.13

1.20: Ecc 7.9

1.21: Col 3.8; 1Pet 2.1

1.22: Mat 7.26; Rom 2.13

1.25: Rom 8.2; Jas 2.12

1.26: Psa 141.3