Jude
Roube’aten Ana Tur
Jude ana fef kikirum i sabuw baitumatumayah hirarouw baise baifuwenamaim bai’obaiyen kakafih hibow hitit ekaleisia hibi’obaiyih isan ebimatnuwih. Iti fef kabumin kikirum ana itinin i Peter ana fef bairou’abin sawar abisa’awat eo kikirum na’atube tur ta’imon eo kirum. Jude i kok ana baiyabayah hina’itin koufair hinab naatu baitumatum ana baiyow hiniyow gewas.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1-2)
Bai’obaiyenayah kakafih umahine baitumatum was fafarin isan (3-16)
Mata Toniwa’an Baitumatum Kwanabukikin. (17-23)
Yomanin ana yoyoban (24-25)
1
Mat 13.55Ayu Jude i James airi atufuw, baise Jesu Keriso isan abi’akir. Kwa iyab Tamat God iyabuwi e’afi ana yabowamaim kwama’am naatu Jesu Keriso ana tafafaramaim kwama’am etei isa a fef akikirum. Kabeber, tufuw, naatu yabow kwa wanawanamaim wanatowan na’in nasuwa nare.
Bowabow Kakafin Naatu Sabuw Koutabitabirayah
Are au ofonah, ayu asinaftobon yawas boubun tafafaram isan atakirum, baise nati efanin ayu dogorou wanawanan i kokok kwanekwan mi’itube akikirum ana’ototofari, saise God mar maumurih efanin mar ta’imon ana sabuw baitumatum bitih, nati baitumatum i kwanafair kwanawasfafar gewas kwanama. Gal 2.4; 2Pet 2.1Anayabin sabuw afa God ana ef ufunane tenan i wa’iwa’iramaim hina wanawanat hirun, bai’obaiyen hibotabir te’o, “God i manaw kabeber wairafin imih karam boro tanisesebar kwanekwan, naatu Regah Jesu Keriso ata Bonawiyenayan ta’imon teyayaub.” Iti sabuw i marasika Buk Atamaninamaim isah hi’oka inu’in baimakiy boro hinab. Exo 12.51; Num 14.29-30Iti sawar etei isah i kwaso’ob, baise akokok nuhi anakusib maiye, Regah ana sabuw Egyptane nawiyih hitit, baise nati ufunamaim sabuw iyab men hibitumatum etei gurusih himorob. 2Pet 2.4Naatu tounamatar iyab hibi’ukwarin hai fair men hikakafiy, baise hai efan nowah anababatun hikwahir hire fatum wanatowan inu’inuwinamaim God fatumih gugumin wanawanan ya hima Baibatebat Ana Veya gagamin tekakaif. Gen 19.1-25; 2Pet 2.6, 10Ef nati ta’imon Sodom Gomorah sabuw naatu bar merar nati sisibinamaim hima’am hai yawas etei baisesebar kwanekwan hitin. Orot taiyuwih naatu baibin taiyuwih hibisesebar kwanekwan isan God wairaf wanatowan iyafar re nati bar merar sabuw etei e’arahih himorob. Naatu nati sawar etei i sabuw bowabow kakafin wairafih hai baimatnuwen.
Ef nati ta’imon sabuw mim kwanekwaneyah hai baifuwenamaim biyah hibokarit, God ana aiwob hikwahir, naatu Auyom mar ana sabuw hi’uwih higigimih. Dan 10.13, 21; 12.1; Zec 3.2; 2Pet 2.11; Rev 12.7Baise tounamatar hai ukwarin Michael, Demon mowan hairi Moses biyan isan higamigam ana maramaim, i men taiyuwin ana fair tafanamaim bat awan fokar demon mowan iu kwanikwaniy baise eo, “Regah boro nakwarar narumutufuri.” 10  2Pet 2.12Iti sabuw tur naniyah men hiso’ob, baise asir hio tibigigim kwanekwan, naatu sawar afa naniyah i hiso’ob baise haru forobe tisisinaf kwanekwan, imih nati sawaramaim boro nagurusih.
11  Gen 4.7-8; Num 16.1-35; 2Pet 2.15; 1Jn 3.12Baimakiy boro kakafin anababatun hinab, Cain sisinafumaim ana ef hi’ufunun tenan, naatu kabay isan yah rab. Balam sawar kakafih sisinafube tisisinaf, naatu Korah ana konakon wanawanan hirun higugurusibe boro nagurusih.
12  2Pet 2.13, 17Iti sabuw aurih biya’ohow aurih biya’ohow en naatu bir kakaf en, farumayah na’atube a kau’ay wanawanan hirun a’aa atom ana yasisir i teo’of nowah, sakuk aurin toun en ebabin enan na’atube. Naatu maur ana veya ai baiwa’e tekerer tebatabat tiu’uyarir na’atube, 13 taiyuwih hai biya’ohow ana itinin tor yan yabat erab fus ekubar rougoy erarouw na’atube. Naatu daman hai efan hisa’ir tibibib kwanekwan na’atube, baise nahimaim i gugumin kakafin God isah ya’asair wanatowan inu’in.
14  Gen 5.18, 21-24Naatu Adam ana rara’ane hitutufuw renan Enoch i Adam ana’agir bai seven tufuw, i sabuw isah eobaimanih eo, “Kwa’itin, Regah ana sabuw kakafiyih maumurih na’in ai rourin na’atube bairi hitit tenan. 15 Sabuw etei baibatiyih isan, naatu sabuw iyab God ana ef hisa’ir kakafin tisisinaf kousirih isan, naatu sabuw bowabow kakafih sinafuyah God ana ef hisa’ir tur kakafih hio hibigigim isah.” 16 Iti sabuw i gamin okwanekwaneyah naatu bai’ubabarenayah, taiyuwih hai yawas kakafih tibi’ufunun. Naatu taiyuwih isah teo’o ra’ara’at, sabuw afa isah awah heaharewan saise i hai ma gewas isan.
Baimatnuwen Ana Tur
17 Baise au ofonah, abisa ata Regah Jesu Keriso ana kob abarayah marasika hio kwananowar i kwananuh. 18  2Pet 3.3Iti na’atube a tur hi’owen hio, “Mar yomanin ana veya, sabuw iyab God ana ef hisa’ir hai naniyan kakafinamaim ebobonawiyih boro hinatit hinao hini’ibi.” 19 Iti sabuw i kausesebayah, hai kok gagamin i tafaram ana yawas kakafih hinasinaf, aurih Anun Kakafiyin en.
20  Col 2.7Baise kwa, au ofonah, baitumatum kakafiyinamaim nawowabi kwanara’at, naatu Anun Kakafiyinamaim kwanayoyoban. 21 God ana yabow wanawananamaim natafafari kwanama ata Regah Jesu Keriso kwanakaif. I ana kabeberamaim boro yawas wanatowan nit. 22 Sabuw iyab hai baitumatum ekwakwaris kwana kabibirih baibais kwanitih.
23  Zec 3.2; Rev 3.4Sabuw afa wairaf wan teyey saisewat wairaf wanane kwanarowen sukwarabih kwaniyawasih. Naatu kwanabir kwanakakaf auman sabuw afa kwaniwanbabanih, baise hai faifuw hi’usi’us karitanin auman men kwana’us.
Bora’ara’aten Ana Yoyoban
24 Imih God ta’imon ata Baiyawasenayan tanabora’ara’ah. I karam kwa boro natafafari a boro men narusukun, naatu a aubar en nabuwi ereyasisir kwanan bonamanamarin gewasin nanamaim kwanatit, 25  Rom 16.27; 2Pet 3.18Ata Regah Jesu Keriso’one God isan tanaorereb, marakaw, bonamanamarin, fair, onowaten marasika na boun naatu mar etei nama wanatowan, wanatowan. Amen.

1.1: Mat 13.55

1.4: Gal 2.4; 2Pet 2.1

1.5: Exo 12.51; Num 14.29-30

1.6: 2Pet 2.4

1.7: Gen 19.1-25; 2Pet 2.6, 10

1.9: Dan 10.13, 21; 12.1; Zec 3.2; 2Pet 2.11; Rev 12.7

1.10: 2Pet 2.12

1.11: Gen 4.7-8; Num 16.1-35; 2Pet 2.15; 1Jn 3.12

1.12: 2Pet 2.13, 17

1.14: Gen 5.18, 21-24

1.18: 2Pet 3.3

1.20: Col 2.7

1.23: Zec 3.2; Rev 3.4

1.25: Rom 16.27; 2Pet 3.18