Matthew
Tur Gewasin Kikirum
Roube’aten Ana Tur
Tur gewasin Matthew ebi’obaiyit Jesu i Baiyawasenayan ana omatanen, I isan Buk Atamaninamaim God sabuw isah eomatan sinaf yabin matar.
Iti tur gewasin i men Jew sabuw o iyabowat nati Jesu tufuw ra’at ma’am akisih isahimih, baise tafaram tutufin etei isah. Matthew ana tur hamenam nutitiy gewas. Jesu tutufuwaka busuruf, mi’itube baipataito naatu arar yan routobon baib naatu God ana bowabow Galilee wanawanan busuruf bibinan, i’obaibiyih naatu iyayawasih. Iti ufunamaim Matthew mi’itube Jesu Galilee ine tit remor in Jerusalem rur naatu fur yomanin abistanawat isan namamatar, yomanin ana gagamin ea’easa’ub i ana morob onaf afe’en naatu ana mimisir maiye etei eo kirum.
Iti tur gewasin tit eorerereb Jesu i bai’obaibiyen ana orot gagamin, I ana fair ema’am, karam God ana Ofafar naatu sabuw iyab God ana Aiwob isah tibi’obaibiyen karam boro nakubuna naya’abun gewas hinanowar. Ana bai’obaibiyen abistanawat sinaf mamatar etei bow na yasiben matah etei uman roun.
(1) Oyawemaim ma bi’obaibiyih, nati i sabuw hai yawas ana itinin, hai bowabow mi’itube hinabowabow, sisinaf etei gewasin naatu roufamenamaim Mar ana aiwob run ma isan (teten 5-7); (2) Bai’ufnunenayah nah 12 hai obaiyunen ef tit bow isan (teten 10); (3) Mar ana aiwob ana’oroubon (teten 13); (4) Bai’ufunun yabih ana bai’obaiyen (teten 18) naatu (5) Boun ma ana yomanin naatu mar ana aiwob nanan i ana bai’obaiyen (teten 24-25).
Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid
Aneika na in Jesu Keriso Tutufuw (1.1–2.23)
John Baptist ana bowabow (3.1-12)
Jesu ana bapataito naatu ana routobon (3.13–4.11)
Galilee wanawanan Jesu rererebamaim bowabow (4.12–18.35)
Galilee ine in Jerusalem titit (19.1–20.34)
Jesu ana ma fufun fur nati Jerusalem wanawanan naatu sisibinamaim (21.1–27.66)
Jesu morobone mimisir naatu ana bairerereb (28.1-20)
1
Jesu Keriso Ana’a’agir Wabih
(Luke 3.23-38)
Gen 22.18; 1Ch 17.11Iti i Jesu ana’a’agir wabih, aiwob ana efane i David ana rara’ane tufuw naatu omatanenane i Abraham ana rara’ane tufuw. Naatu iti i hai gin anayimih. Abraham natun i Isaac, naatu Isaac natun i Jacob, Jacob natun i Judah, Judah i taitin tuwahinah bairi hitufuw. Gen 38.29-30; Rut 4.18-22Naatu Judah natunatun i Perez tain Zerah hairi hitufuw, hinah wabin Tamar. Naatu Perez natun i Hezron, Hezron natun i Ram, Ram natun i Aminadab, Aminadab natun i Nashon, Nashon natun i Salmon. Rut 4.13-17Naatu Salmon natun i Boaz, hinah wabin Rahab, naatu Boaz natun i Obed, hinah wabin Ruth, naatu Obed natun i Jesse. 2Sa 12.24Jesse natun i David, aiwob orot. David natun i Solomon, naatu Solomon hinah i orot Uriah ana kwafur.
Solomon natun i Rehoboam, Rehoboam natun i Abaijah, Abaijah natun i Asa, Asa natun i Jehosafat, Jehosafat natun i Jehoram, Jehoram natun i Uzaiah, Uzaiah natun i Jotham, Jotham natun i Ahaz, Ahaz natun i Hezekiah. 10 Naatu Hezekiah natun i Manasseh, Manasseh natun i Amon, Amon natun i Josiah, 11  2Ki 22–24; 2Ch 36.10; Jer 27.20Josiah natun i Jeconiah, Jeconiah taitin tuwahinah bairi hibitutufuw ana veya’amaim baiyow matar Babilon sabuw hina hibuwih hire hin Babilonamaim hima.
12  Ezr 3.2Babilonane himatabir maiye hinan ufunamaim Jeconiah natun i Shealtiel, naatu Shealtiel natun i Zerubbabel, 13 Zerubbabel natun i Abiud, naatu Abiud natun i Eliakim, Eliakim natun i Azor, 14 Azor natun i Zadok naatu Zadok natun i Akim, Akim natun i Eliud, 15 Eliud natun i Eleazar, Eleazar natun i Mathan, Mathan natun i Jacob, 16 Jacob natun i Joseph, Joseph aawan i Mary, naatu Mary natun i Jesu, it isan Keriso tarouw ta’o. 17 Imih Abraham ana veya’amaim busuruf re na David ana veya’amaim titit, agi’agir kwerekweren etei 14, naatu David ana veya’amaim re na hin Babilon hima’ama i 14, naatu Babilon hima’am imaim busuruf na Keriso ana veya’amaim titit i na’atube 14.* Keriso Greek fanahimaim Roubininenayan o Tafan hiof nowah
Jesu Tufuw
(Luke 2.1-7)
18  Luk 1.27, 35Jesu Keriso ana tufuw an i iti na’atube busuruf. Jesu hinah Mary i orot Joseph bai’awanin isan ana rum hi’o, baise hairi nanabin hima’am ana veya, Mary Anun Kakafiyin re targabuw yan wanawanan rara bobokafuf i so’ob. 19 Naatu Joseph i orot gewasin, imih men kok boro bebeyanamaim Mary tibiya’uhuw; imih wa’iwa’iramaim Mary kwahirin isan bogaigiwas.
20 Baise ma binotanot tasinafumih, Regah ana tounamatar kakafiyin mimumaim tit eo, “Joseph, David ana agir, Mary bai na bai’awanin isan men inabirumih, anayabin iti i God Anunin Kakafiyinane yan matar. 21  Luk 1.31; 2.21I boro kek orot nayai, o wabin Jesu iniwab, anayabin i boro ana sabuw hai bowabow kakafihine niyawasih.” Jesu Greek fanahimaim Joshua, anayabin i baiyawasenayan
22 Sawar iti etei himamatar i abisa God ana dinab orot wanawananamaim eo Buk Atamaninamaim kikirum i na iturobe. 23  Isa 7.14m “Babin biyan numin boro yan namatar, nataub kek orot nayai wabin Immanuel hiniwab” anayabin God it biyatamaim. 24 Joseph matan nuw mimisir ufunamaim, Regah ana tounamatar biyun na’atube Mary bai i’awan hairi hin ana bar. 25  Luk 2.21Baise Joseph i Mary hairi inu’e hima hin Mary taub kek orot yai, naatu Joseph kek bai wabin Jesu iwab eaf.

1.1: Gen 22.18; 1Ch 17.11

1.3: Gen 38.29-30; Rut 4.18-22

1.5: Rut 4.13-17

1.6: 2Sa 12.24

1.11: 2Ki 22–24; 2Ch 36.10; Jer 27.20

1.12: Ezr 3.2

*1.17: Keriso Greek fanahimaim Roubininenayan o Tafan hiof nowah

1.18: Luk 1.27, 35

1.21: Luk 1.31; 2.21

1.21: Jesu Greek fanahimaim Joshua, anayabin i baiyawasenayan

1.23: Isa 7.14

1.25: Luk 2.21