Philemon
Paul Ana Fef Philemon Isan
Roube’aten Ana Tur
Philemon ana Kirisiyan yawas isan sabuw etei i hiso’ob, naatu Colosia wanawan ekaleisia sabuw etei hisu’ub, naatu ana bowayan orot Onesimus isan auman i hiso’ob. Baise Onesimus ana orot ukwarin biyanane bibihir ana ef sa’ir na Paul dibur ma’am biyan tit. Paul ana bai’obaiyenamaim Onesimus Kirisiyan orot matar. Imih Paul i Philemon ebifefeyan Onesimus niyafar namatabir maiye nan biyan natitit ekokok Philemon i ana akir orot hairi hinitounuw naatu ana merar nay nab, men ana’akir orot na’atube baise tain baitumatumayan orot na’atube nab.
Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1-3)
Philemon Hibora’ara’ah ana tur (4-7)
Onesimus isan Paul ana fefeyan tur ebiyafar (8-22)
Tur yomanin (23-25)
1
Ayu Paul, Keriso Jesu wabinamaim ana dibur ama abowabow, Tai Timothy airi akirum,
Ai merarayow o Philemon aki ai’of naatu bow turai isa abiyafar, Col 4.17; 2Tim 2.3naatu rubui baitumatumayan babin Aphia auman ana merar ayiy, na’atube Arsipas ata of tur gewasin isan etatafafar, naatu ekaleisia nati abaremaim etei hai merar ayiyi.
Manaw kabeber naatu tufuw Tamat Godane naatu ata Regah Jesu Keriso’one kwa etei isa nama.
Merarayow Naatu Yoyoban
Philemon, matan fufur au yoyobanamaim o anunuhi, naatu au God ana merar ayiy. Anayabin o God ana sabuw isah kubiyabow naatu a baitumatum Regah Jesu wanawananamaim ibukikin kuma’am isan ana tur i anonowar. Ayu ayoyoyoban o a bowabow nati kubowabow i nigewasin inabow, saise sawar gewasih Keriso wanawananamaim tenan hai yabih etei boro inaso’ob. 2Cor 7.4O a yabowamaim ayu yasisir gagamin na’in itu naatu koufair itu, anayabin o asinafumaim God ana sabuw dogoroh ibora’ah* ikukumamat maiye.
Paul Ana Fefeyan Onesimus Isan
Isan imih ayu Keriso wabinamaim tur fokarin ata’uwi naatu atiyuni sawar abisa sinafumih itasinaf. Baise yabow ana efamaim o abifefeyani, ayu Paul, naatu ayu i regah, na’atube Keriso Jesu abibinanumaim dibur ama’am. 10  1Cor 4.15; Col 4.9Ayu o isa ao abifefeyan natu Onesimus isan, Onesimus anayabin i sinafuyan ayu dibur ama’am ana veya i na ayu natu matar, Keriso wabinamaim 11 Onesimus marasika airi kwama’am i ana bowabow isan i’it furuw,§ ana yabin en baise boun i orot bowayan orot gewasin matar, boro o nibaisi na’atube ayu nibaisu.
12 O isa abiyafar maiye, ana itinin i ayu dogorou o isa enan. 13 Ayu akokok kwanekwan i boro atabotan, ayu tur gewasin isan dibur ama’am i boro o efan ayu tibaisu ata ma. 14 Baise ayu men akokok o a baibasit ufunane atasinaf, en baise wan i boro o dogor tutufin etei inibasit, saise men inanot ayu o sinaf isan ao’okikinimih. 15 Ana’an ta Onesimus o biyamaim tit nabin mar kafai ma, saise tamatabir tan biya tatitit boro airi wanatowan kwatama. 16  1Tim 6.2Naatu boun i men bowayan* akir wairafin akisin, en baise bowayan gewasin anababatun matar, tai baitumatumayan, ayu dogorou ana yasisir, naatu o dogor ana yasisir gagamin anababatun. Bowayan orot gewasin o isa naatu ata Regah isan.
17 Imih ayu o bow turau inarouw inanotanot na’at, basit ana merar inay inab. Ayu au merar itay itabubuwu na’atube. 18 O isa sawar kakafin ta nasisinaf na’at, o sawar ta asir nab men nabibaiyan na’at, basit i wabin inabosair ayu wabu’umaim inakirum, boro anibaiyan. 19 Ayu Paul iti tur i ayu taiyuwu umau’umaim akirum abiyafar. Ayu boro wan anay anibaiyan. Iti i boro men atao itanowar, en baise o ayawas tutufin etei ayu isou ibowabow ana bit i biyou ema’am. 20 Taiu, baitumatumayan akokok ata Regah Keriso wabinamaim mi’itube o biyane baibais ta atab, Keriso wanawananamaim dogorou itakumamat koufair atab.
21 O abosiyasiyar isan i ayu abitumatum, naatu fef iti akirum o isa abiyafar, aso’ob o boro abisa ao tafanamaim inasinaf.
22  Php 1.25; 2.24Naatu akokok nanawan bar awan ta ayu isou inayabuna, anayabin ayu abitumatum God boro a yoyoban nanowar, naatu boro niyunu isa anan maiye.
Merarayow Yomanin
23  Col 1.7Epaphras a merar eyiy, i ayu airi Keriso Jesu wabinamaim dibur ama’am. 24  Acts 12.12, 25; 13.13; 15.37-39; Acts 19.29; Col 4.10-14; 2 Tim 4.10-11Au ofonah bairi ai bowabow ta’imon etei’imak a merar tiyiy na’atube, Mark, Aristakus, Demas naatu Luke. 25 Ata Regah Jesu Keriso ana manaw ana kabeber wanawanamaim bairi kwanama.

1.2: Col 4.17; 2Tim 2.3

1.7: 2Cor 7.4

*1.7: ikukumamat

1.10: 1Cor 4.15; Col 4.9

1.10: Onesimus anayabin i sinafuyan

1.10: Keriso wabinamaim

§1.11: ana yabin en

1.16: 1Tim 6.2

*1.16: akir wairafin

1.22: Php 1.25; 2.24

1.23: Col 1.7

1.24: Acts 12.12, 25; 13.13; 15.37-39; Acts 19.29; Col 4.10-14; 2 Tim 4.10-11