Philippians
Paul Ana Fef Philippai Isah
Roube’aten Ana Tur
Iti i Paul ana fef Philippians sabuw isah. Naatu iti fef i ekaleisia wantoro’ot Europe sabuw hai kamar yan wowowab isah kirum. Iti ekaleisia sabuw i Rome wanawanan bar merar gagamin wabin Masedonia imaim bar merar kikimin wabin Philipi ekaleisia isah kirum. It fef i tur abarayan Paul dibur ma’am ana veya kirum. Naatu nati ana veya’amaim sabuw moumurih na’in isan i hibobowen, naatu Kirisiyan sabuw yababan ta ta hibitih, na’atube bai’obaiyen auman ta ta Philipi ekaleisia sabuw hibi’obaiyih ana tur nowar iyababan naatu fef kirum. Baise iti fef i yasisir naatu batkikin ana tur Paul kirum sabuw hiyab dogoroh wanawanan yasisir awan karatan hima’am isah. Anayabin Paul ana batkikin naatu ana baitumatum Jesu Keriso wanawananamaim ma’am i kirum ana sabuw isah kubuna hinowar.
Iti fef kikirum ana’an gagamin i hai merar yi ana yababanamaim ma’am ana veya hai siwar hiyafar imaim baibais baib isan. Naatu ef kebor iti na’atube baib imaim takirum tainih tayai nuhih tafot, saise koufair hitab hitabkikin yababan ta ta wanawanahimaim. Men hiti’o’orot, taiyuwih hitanuhih, baise hitayara’iyih Jesu ana yawasamaim hitabat. Nuhih kusib i hai yawas Keriso bairi hibikofan i God ana manaw ana kabeber usar na’atube baitumatumamaim hibai, men Jew sabuw hai binanakwar hibobosiyasiyar imaim hibaimih. Sabuw iyab God ana tufuw itih Keriso bairi hikofan hima tibiyasisir isan ana yasisir tur i kirum hai tur eowen.
Paul ana sabuw hai tur eowen nuhih kusib ekokok God ana sabuw i ma gewasin hinama naatu Keriso esisinafube hinasinaf.
Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1.1-11)
Paul akisin ana ma kakaf wanawanan sisinaftobon (1.12-26)
Yawas Keriso wanawananamaim (1.27–2.18)
Timothy, Efafarodas hairi hai yakitifuwen (2.19-30)
Kakafin enan naatu rakit sabuw tenan hai baimatnuwen (3.1–4.9)
Paul ana merarayow Philipi sabuw isah (4.10-20)
Tur yomanin (4.21-23)
1
Act 16.12-40Ayu Paul Timothy airi i Keriso Jesu ana’akir wairafi. God ana sabuw etei Keriso Jesu wanawananamaim kwaikofan nati Philipi kwama’am naatu kwa Nutetenayah,* baibaisayah bairi a fef iti abiyafar.
Manaw kabeber Tamat Godane naatu ata Regah Jesu Keriso’one kwa etei isa nama.
Merarayow Naatu Yoyoban
Ayu au God ana merar ayiy ana veya mar etei kwa anunuhi. Matan fufur au yoyobanamaim, ayu mar etei ereyasisir kwa etei isa ayoyoyoban. Anayabin tur gewasin wantoro’ot abai ana biyat atitit ana veya, kwa a baibais kwaitu bairi iti tur tafaram tanan iti boun tatit. 1Cor 1.8Naatu ayu i abitumatum, God iti bowabow gewasin kwa wanawananamaim bubusuruf boro nabow nan yomanin na’asa’ubibo Keriso Jesu ana veya natit.
Kwa i mar etei ayu dogorou’umaim kwama’am, naatu au naniyan iti na’atube mar etei kwa isa anotanot, anayabin dibur baremaim, o tur gewasin awawasfarimaim, o aitafofor tur ao’orerebamaim. Kwa etei i ayu bairit God ana manaw ana kabeber tafafarambonen. Ayu dogorou wanawanan au naniyan tutufin etei Keriso ekukura’ara’ah na kwa iti isan, God i etei so’ob, ayu men abifuwen. au sif rubonayan
Ayu ayoyoyoban kwa a yabow i akokok tafan nayababar nara’at, anot hinarerekab, naatu turobe hai naniyah etei kwanaso’ob gewas, 10  1Th 5.23saise kwa tur nowar fufunin gewas yabuna’in isan boro kwanasinaf gewas. Naatu Keriso ana Veya’amaim kwa boro aur ubar en sasouwi kwanabat. 11 Naatu roumutufuren ana ro’on gewasih Jesu Keriso’one hinanan boro dogor wanawanan nare naatu imaim kwa boro God merarayow kwanitin kwanabora’ara’ah.
Keriso Akisinamo Isan Kwanabow
12 Taitu tuwai’inah, ayu akokok kwanaso’ob, sawar abistan isou himamatar imaim Tur Gewasin ibais ra’at etatasasar. 13  Act 28.30Sinaf ana itinin iti’imaim aiwob orot ana bar wanawanan ana kaifenayah naatu sabuw afa nati’imaim hima’am auman hiso’ob, ayu i Keriso ana bowayan orot, imih hifatumu. 14 Ayu dibur arurumaim taituwau iyab Regah wanawananamaim hima’ama ana bai’ufununayah moumurihika koufair hibai himisir hitafofor God ana tur tibibinan.
15 Binanuyah i turobe Keriso isan tebibinan, baise afa dogoroh wanawanan i geg bobowen ayu isou ma auman tibibinan, naatu afa i not gewasinamaim tebibinan, anayabin tekokok ayu hinibaisu. 16 Iti binanuyah i yabowamaim bonawiyih tebibinan, anayabin ayu Tur Gewasin atafafar isan dibur ama’ama i hiso’ob. 17 Binanuyah afa Keriso isan tibibinan baise geg bobowenamaim tibibinan, anayabin tekokok hinasinaf ayu dibur baremaim yababan anab isan. 18 Baise ayu nati isan men anotanot! Anayabin binanuyah not gewasinamaim tibibinan o geg bobowenamaim tibibinan, ana’an gagamin Keriso ana tur gewasin i hibinan sabuw tenonowar isan ayu abiyasisir, naatu boro mar etei aniyasisir. 19  2Cor 1.11Anayabin kwa ayoyobanamaim naatu Jesu Keriso Anunin ana baibaisamaim ayu aso’ob iti biyababanane boro nabotaitu anatit. 20 Ayu au naniyan tutufin etei nuhufot ama akakaif wanawanan boro men kafa’imo ef ta’amaim anasinaf kakaf biya’ohow anabaimih, en baise, biyou yawasin ema’ama o biyou emomorob, ayu boro mar etei anitafofor anabinan sabuw etei Keriso hinarusagisagiy. 21  Gal 2.20Anayabin yawasu ama’am i Keriso isan ama’am, naatu anamomorob na’at au gewasin i gagaminaka ema’am. 22 Biyau yawasin anama’am na’at, Regah isan boro ana ma anabow, baise men aso’ob boro menatan anarubin? 23  2Cor 5.8Ayu i sawar rou’ab hitarsibu. Baise ayu au kok gagamin i ata morob Keriso airi atama i igewasin kwanekwan. 24 Naatu baise gewasin anababatun i yawasu anama, saise kwa anibaisi. 25 Tur anababatun a tur ao’owen, aso’ob boro yawasu anama kwa etei anibaisi a baitumatum wanawanan kwanara’at kwanayen kwaniyasisir, 26 saise ayu anabinanawani maiye, kwa boro abisa asisinaf isan Keriso Jesu ana merar kwanay wabin kwanabora’ara’ah.
27  Eph 4.1; 1Th 2.12Au not gagamin i iti a tur ao’owen, akokok ama yawasamaim Keriso ana tur gewasin sabuw hinakakafiy. Ayu itimih ananan na’at, o men ananan, ayu akokok kwa a not etei i ta’imon, roun roun kwanabat kwanibaibaisbonen sabuw tur gewasin batkikin isan kwabowabow ana tur ananowar. 28 Arakit sabuw wanawanah kwanarur na hini’aiseyasey kwanabat, kwa abatkikinamaim nati sabuw gurugurusen wanawanan tirur boro hina’itin hinaso’ob, kwa i boro God yawas nit, naatu i boro nagurusih, iti i God boro nasinaf. 29  Act 16.19-40Anayabin God ana baigegewasin it bitit i men baitutumin akisin, baise isan tani’akir auman. 30 Ayu bairit tama’am ana veya wawainabu i kwa’itin, naatu boun ewawainabu ana tur i kwanonowar, imih kwa wainaben i nati ta’imon wanawanan kwarun ewawainabi.

1.1: Act 16.12-40

*1.1:

1.6: 1Cor 1.8

1.8: au sif rubonayan

1.10: 1Th 5.23

1.13: Act 28.30

1.14: ana bai’ufununayah

1.19: 2Cor 1.11

1.21: Gal 2.20

1.23: 2Cor 5.8

1.27: Eph 4.1; 1Th 2.12

1.29: Act 16.19-40