2
Keriso Ana Yara’iyen Kwani’u’ur
Kwa ayawas Keriso wanawanan kwama’am imaim koufair ebit, ana yabowamaim ebi’afuti, Anunin ana kofaninamaim bairi kwabita’ay, gewasin kwasisinaf naatu ebiwan babani. Imih ayu abifefeyani, akokok anot ta’imon namatar, a yabow itinin ta’imon, ayub nita’imon a dubir ta’imon kwanayai kwanabow saise ayu au yasisir nan na’asa’ub. Gal 5.26Men akokok kabat ana naniyan nabonawiy sawar hai yabih en isah nakura’ah kwani’o’orotomih, baise kwanayara’iyi taituwa hai gewasin i kwanabora’ah isan kwanao. 1Cor 10.24Kwa ta’ita’imon men kwa a gewasin isan kwananuwetamih, baise taituwa hai gewasin isan kwananuwet.
i Keriso ananotabe* sisinafube kwanasinaf kwananot.
Jn 1.1-2; 17.5Keriso i God hairi hai itinin ta’imon.
i men kok boro okikinamaim God hairi ta’imon hitama.
Jn 1.14; 2Cor 8.9Nati efanin, i anakok etei’imak yara’iyen,
naatu bai’akir ana biyan bai.
Orot babin biyahibe hiwowab,
Hib 5.8; 12.2ana itinin orot na’atube tufuw,
taiyuwin yara’iy.
Morob isan God eo bosiyasiyar naatu bosiyasiyar remor in, onafamaim hi’onaf.
Act 2.33; Eph 1.20-21; Hib 1.3-4Nati isan God bai efan auyomtoro’ot itin, naatu wabin bitin i wab etei natabirih.
10  Rom 14.11Imih, sabuw tutufin etei,
maramaim naatu tafaramaim na’atube me baban etei boro Jesu wabin hinarusagisagiy.
11  Rom 10.9Tamat God aiwob hinitin wabin hinabora’ara’ah,
naatu sabuw menah ta ta boro bebeyanamaim hina’e’en, Jesu Keriso i ata Regah.
Marakaw Tafaram Wanawanan Erararan
12 Isan imih au ofonah, bairi tama’am ana veya mar etei fanau kwabaib na’atube boun yumatau kwaboboyouw ana veya fanau kwanab. Naatu bir kakaf auman a yawas kwabaib isan kwana’onofar, kwanabow a yawas yomanin kwana’asa’ub. 13 Anayabin God i mar etei kwa wanawananamaim ebowabow, saise i boro kwa nakumamat i ana kokomaim kwanabow asinaf gewasih yayakitifuw kwana’as’obow. Menatan i anakok kwanabow kwanan.
14 Sawar etei kwasisinaf i men eregamin naatu osukwaraben auman kwanasinafumih. 15  Dan 12.3; Php 1.10; 1Th 2.19Saife kwa boro aur ubar en, uhew bitan God natunatun aurih kakafin en, sasouwi na’atube tafaram sabuw kakafih tenagogor wanawanahimaim kwanama. Naatu daman na’atube maramaim kwanakusisiar. 16 Naatu umamaim yawas ana tur kwanabotan, saise Keriso ana Veya’amaim ayu boro anao ra’ara’at anayabin ayu abow rarou’u bababan i men yabin enamih. 17 Kwa a baitumatum sibor na’atube kwanayai God isan kwanabowabow ayu au rara kwa asibor tafanamaim nasuwa nare’er, ayu i boro kwa etei isa aniyasisir men kikimin ta. 18  Php 3.1; 4.4Naatu kwa auman kwanakawasa ayu bairit taniyasisir.
Timothy Naatu Epafaroditas
19 Ayu anotanot Regah Jesu au not nabibasit na’at Timothy boro’omo kwa isa aniyun nan, saise kwa a tur nab nan nao ananonowar boro imaim nakumamatu au fair anab maiye. 20 Timothy ai’itin i men orot afa na’atube, i akisinamo kwa ama isan i enotanot gagamin maiyow. 21  2Tim 4.10Iti ao anayabin, orot afa i taiyuwih hai gewasin akisin isan tenotanot, men Jesu Keriso ana bowabow baira’atin isan tenotanotamih. 22 Baise Timothy ana bowabowamaim biturobe i kwa kwaso’ob. Orot natun hairi tita’imon tebowabow na’atube ayu natu Timothy airi ai baibaisbonen tur gewasin isan abowabow. 23 Isan imih anotanot ayu isou mi’itube hina’o na’at Timothy boro aniyun nan kwa ninanawani. 24 Naatu abitumatum Regah wabinamaim ayu taiyuwu boro anan aninanawan ana’iti.
25  Php 4.18Baise boun Epafaroditas ayu taiu, na’atube bow turou, tur gewasin ana baiyowayan orot gewasin, naatu kwa a tur bow remorayan, kwaiyafar na ayu bibaisu isan i anotanot ana ef nama’am na’at boro aniyafar maiye kwa isan nan. 26 Anayabin kwa ayumat itinin isan ma ekakaibababan, naatu sawow inu’in ana tur kwanonowar isan ana yababan ra’at. 27 Tur anababatun i sawow kafa’imo tamorob, baise God kabibir yawas itin, men i akisin baise ayu auman kabibiru, anayabin i men kok boro au yababan tafan taya’abar atarerey ati’akir. 28 Isan imih ayu au naniyan gagamin i akokok aniyafar kwa isa nan, saise ana yumat kwana’itin maiye kwaniyasisir, naatu ayu au yababan nasawar. kafai naham 29 Regah wabinamaim kwaniyasisir ana merar kwanay kwanab, orot gagamih hai merar kwayi kwarusagiyih kwabubuwih na’atube. 30 Anayabin Keriso ana bowabow isan kafa’imo tamorob, ana yawas kwahir kwa ayu kwatibibaisu efanin ayu ibaisu.

2.3: Gal 5.26

2.4: 1Cor 10.24

*2.5: sisinafube kwanasinaf

2.6: Jn 1.1-2; 17.5

2.7: Jn 1.14; 2Cor 8.9

2.8: Hib 5.8; 12.2

2.9: Act 2.33; Eph 1.20-21; Hib 1.3-4

2.10: Rom 14.11

2.11: Rom 10.9

2.15: Dan 12.3; Php 1.10; 1Th 2.19

2.18: Php 3.1; 4.4

2.21: 2Tim 4.10

2.25: Php 4.18

2.28: kafai naham