Rome
Paul Ana Fef Rome Isah
Roube’aten Ana Tur
Paul ana fef Rome sabuw isah kirum, saise hita’itin naatu i ana nanawan isan hitayabuna. Anayabin yakitifuw Rome ekaleisia bainanawanih isan. Ana nanawan yayakitifuw i boro Kirisiyan wanawanahimaim bairi mar kafai hitama isah tabow, saise hitibais au Spain tan isan. Paul ana fef kikirum anayabin i kok takubuna ekaleisia ana yawas naatu ana baitumatum i hitaso’ob gewas isan. Paul ana fef kikirum wanawanan i ana tur ana binan tutufin etei ana’an gagamih auman kubuna hinowar.
Paul sabuw hai merar yiy ana yoyoban isan hai tur eo’owen ufunamaim ana fefemaim tur ukwarih eorereb. Tur gewasinamaim God mi’itube ana sabuw eyayamutufurih, naatu baitumatumamaim ebubusuruf naatu ebisawar (1.17)
Paul ana tur ukwarin wowab bunai maiye eo, “Orot babin etei, Jew naatu Ufun Sabuw etei i boro hinayamutufurih God bairi hinama. Anayabin etei i bowabow kakafin ana fair babanamaim hima’am.” Sabuw hai baitumatumamaim God yamutufurih hina bairi ta’imon himatar Jesu Keriso wabinamaim. Paul iban maiye yawas boubun ana itinin mi’itube eo hinowar, hai baita’ay boubun God bairi hibita’ay imaim hina Keriso bairi hituwbonen. Yait bitumatum i tufuw Godamaim bai naatu bowabow kakafih morob hairi hai fairane God Anunin Kakafiyin botait tit. Teten 5‑6 wanawananamaim Paul iban maiye God ana ofafar naatu God Anunin kakafiyin ana fair baitumatumayah hai yawasamaim ema’am isan idudur hinowar.
Imaibo tur abarayah Jew naatu Ufun Sabuw yabin en baise God ana yakitifuwenamaim buwih hirun. Tur yomanin asa’ubin isan eo, Jew hai routawiyen Jesu isan i God ana yakitifuwen turin i ana manaw ana kabeber Jesu Keriso’omaim sabuw etei buwih hina i ana yawas wanawanan hirun. Naatu i ebitumatum Jew boro men mar etei Jesu hinakwahirimih.
Tur baisawarin isan i ana tur naatu God bora’ara’ahin ana tur auman yari’iy kirum sawar.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’a’asgidigd
Roube’aten naatu tur ukwarin (1.1-17)
Orot ana kok yawas (1.18–3.20)
God orot yawas baitin isan ana ef (3.21–4.25)
Yawas boubun Keriso wanawananamaim (5.1–8.39)
Israel sabuw i God ana yakitifuwenamaim ema’am (9.1–11.36)
Kirisiyan ana bonawiyen (12.1–15.13)
Tur yomanin naatu merarayow (15.14–16.27)
1
Act 9.15Ayu Paul, Jesu Keriso ana akir wairafin, tur abarin isan rubinu, naatu Tur Gewasin binan isan God eafu atit. Rom 16.25-26Iti Tur Gewasin i marasika God ana dinab hai veya’amaim eomatanih, dinab oro’orot Buk Kakafiyinamaim hikirum. Iti tur ana an gagamin i Natun it ata Regah Jesu Keriso isan. Biyanane ana tufuw i David ana rara’ane tufuw. Baise i Ayubin ana kakafiyinamaim morobone mimisir ana veya, bebeyan ebi’obaiyit turobe i, i God Natun fairin. Act 26.16-18; Gal 2.7-9I wanawananamaim naatu i wabin isan ayu manaw kabeber itu ana tur abarayan amatar,* it manaw kabeber itit tur abarayah tamatar saise tafaram wanawanan Ufun Sabuw anabuwih hinan tur hinitumatum naatu hinabosiyasiyar. Naatu kwa auman i nati sabuw wanawanahimaim Jesu Keriso nowan matar isan God eafi.
Num 6.25-26Naatu Rome wanawanan kwa iyab God iyabuwi naatu rubini i ana sabuwamih kwamatar kwama’am etei, isa ayoyoyoban manaw kabeber, tufuw Tamat Godane naatu ata Regah Jesu Keriso’one mar etei kwa isa nama.
Merarayow Ana Yoyoban
Wantoro’ot Jesu Keriso wabinamaim ayu au God ana merar ayiy kwa etei isa, anayabin kwa a baitumatum i tuw ra’at tafaram wanawanan sabuw etei tenonowar. God isan dogorou tutufin etei abow i Natun ana tur gewasin abibinan, i so’ob, ayu mar etei kwa anunuhi. 10  Act 19.21; Rom 15.23Matanfufur isa ayoyoyoban, naatu au yoyobanamaim God abifefeyan nakokok na’at boun ana veya ef nabotawiy isou naham anan kwa aninanawani.
11 Au kok gagamin i mi’itube kwa ayumat ata itin, saise ayubit ana usar kwa atit imaim a fair kwatab. 12 Iti tur i men ayu akisu kwa fair bait isan ao’omih, baise kwa auman ayu koufair kwanitu bairi tanibaibaisbonen ata baitumatum nakwat isan ao’o. 13  Act 19.21Taitu tuwa’inah ayu akokok tain anayai kwanaso’ob, mar moumurih na’in abogaigiwas atan kwa ata’iti, saise kwa wanawanamaim Ufun Sabuw afa atabow hitan baitumatum wanawanan hitarun, nati’imaim abow hina baitumatum wanawanan hirur na’atube. Baise sawar moumurih maiyow ayu au ef hirufutifut tama tanan iti boun tatit. 14 Ayu i sabuw etei’imak isah bai’akiramih atit, Greek sabuw naatu sabuw iyab men Greek, na’atube sabuw so’ob wairafih naatu men so’ob wairafih etei’imak isah anabow anibaisih. 15 Ana’an nati isan ayu akokok kwanekwan tur gewasin kwa iyab nati Rome kwama’ama auman isa anabinan.
16  Mak 8.38; Act 13.46; 1Cor 1.18-24Ayu Tur Gewasin ao’orereb isan men biyou eo’ohow, anayabin God ana fair i ef iti’imaim tit sabuw iyab tibitumatum ebiyawasih. Iti yawas i wantoro’ot Jew sabuw isah, baise Ufun Sabuw auman. 17  Hab 2.4; Rom 3.21-22Anayabin yawas mutufurin Godane i tur gewasinamaim orot babin eyayamutufurih, baitumatumamaim ebubusuruf naatu boro baitumatumamaim nasawar. Buk Atamaninamaim hikikirum iti na’atube eo,
“Orot ana yawas mutufurin boro baitumatumamaim nama.”
Sabuw Kakafin Sinafuyah God Ana Baimakiy Boro Hinab
18 Sabuw bowabow kakafih sinafuyah naatu sabuw tafa’asarih, i hai kakafinamaim turobe ana gewasin esumisum, imih maramaim God ana ya so’ar tit ibirerereb nati sabuw isah. 19  Act 14.15-17; 17.24-28Sawar tutufin etei i rereb yah hi’itah tesoso’ob, anayabin God etei bebeyanamaim sinaf tibirerereb. 20  Job 12.7-9; Psa 19.1Anamaim God tafaram sinaf mamatar ana veya, God ana yawas wa’iwa’irin, ana fair wanatowanin naatu i ana itinin etei i sawar sinaf himamataramaim bebeyah hi’itan hiso’ob, imih boro men yait ta God su’ubina’e nao nifufuwenamih.
21  Eph 4.17-18Nati sabuw i God hisu’ub, baise men kafa’imo God hirouw tebora’ara’ah, o merarayow tibitinimih. Nati efanin i hai not bonawiyih kwarikwarisen wanawanan hirun dogoroh eowarar naatu gugumafut. 22  Jer 10.14; 1Cor 1.20Basit i not wairafih hirouw teo, baise hai not botabir hina koko’aw na’atube himatar, 23  Deu 4.15-19; Psa 106.20God morob atin bonamanamarin kwafirina’e i hitatabir orot hai yumatabe o mamu, o harufor, uma’ar, kok, i hai yumatabe hitar hima tekwakwafirih.
24 Isan imih God nati sabuw ihamiyih hitit bowabow kakafih ta ta wanawanan hirun. Dogoroh ana kok na’atube tisisinaf, orot baibin hai faifuw hikwahir naatu baibin ibo orot hai ar hikwahir taiyuwih hi’in hisesebar biyah tebobokarikarit. 25 Turobe God nowan i hibotabir efanin baifuwen hiyari’iy, naatu God Sawar Sinafuyan kwafirina’e, hitatabir sawar i sinaf himamatar hai fair babahimaim hirun hikwafirih isah tebowabow. Baise ana gewasin sabuw i God akisinamo hitakwafir hitabora’ara’ah wanatowan, wanatowan, Amen.
26 Ana an iti isan God ihamiyih insesebar naniyan kakafin 1, 26 baiwa’an isan iuwiwiwirih anababatun hibai tisisinaf. Baibin oro’orot hai ar hikwahir, i taiyuwih hi’in tibisesebar kwanekwan. 27  Lev 18.22; 20.13; 1Cor 6.9Ef nati ta’imon oro’orot auman baibin hai faifuw hikwahir i taiyuwih baisesebar isan tibifi’afi. Naatu oro’orot taiyuwih hi’in tibisesebar kwanekwan. Ana an nati isan i taiyuwih hai kakafinamaim baimakiy tebaib.
28 Anayabin sabuw God ana so’ob anababatun bain isan hai not kowarar naatu hirutawiy, imih God ihamiyih hitit not kwarikwarisen hibai hima kakafih men hitasisinaf i hima tisisinaf.
29 Dogoroh wanawanan bowabow kakafih ta ta etei awan karatan: not kakafih, kabat, tafa’asar, bobowen, sabuw rouw morob; baiyow, baifufuwen, nuw okwanekwan, yanuw, 30 koutabitabir, God baifa’ifa’in, kakaf en, nuw furuwen, ora’ara’at, naatu bowabow kakafih sinaf isan hai ef boubuh tibimamataren. Naatu hinah tamah fanah tibifanasair. 31 Nati sabuw i hai naniyan en, aurih bosunusunub en, yabow, baiwan babanen en. 32 Naatu God ana ofafaramaim sabuw iti na’atube hinasisinaf isan hinamomorob i hiso’ob, baise i hima kakafin tisisinaf. Naatu sabuw afa bowabow iti na’atube tisisinaf auman isah i baibasit hitih hima tisisinaf.

1.1: Act 9.15

1.2: Rom 16.25-26

1.5: Act 26.16-18; Gal 2.7-9

*1.5: it manaw kabeber itit tur abarayah tamatar

1.7: Num 6.25-26

1.10: Act 19.21; Rom 15.23

1.13: Act 19.21

1.16: Mak 8.38; Act 13.46; 1Cor 1.18-24

1.17: Hab 2.4; Rom 3.21-22

1.19: Act 14.15-17; 17.24-28

1.20: Job 12.7-9; Psa 19.1

1.21: Eph 4.17-18

1.22: Jer 10.14; 1Cor 1.20

1.23: Deu 4.15-19; Psa 106.20

1.26: 1, 26 baiwa’an isan iuwiwiwirih

1.27: Lev 18.22; 20.13; 1Cor 6.9