Titus
Roube’aten Ana Tur
Titus i Ufun Orot baise tur gewasin nonowar ufunamaim dogoron ikitabir na Kirisiyan matar. Naatu Paul ana bowabowamaim ikofan ana baibaisayan orot matar hairi hima hibow. Paul ana fef i ana baibaisayan orot wabin Titus ihamiy Kurit imaim ma ekaleisia ana bowabow iukwarin bowabow isan kirum iyafar. Fef wanawanan i tur buh etei tounu ana not imaim ya kirum.
Wanatoro’orot i Titus nuhin kusib ekalesia ana bonawiyenayan orot ana yawas sabuw matahimaim i boro gewasin nasinaf, ana itinin ta i Kurit sabuw kakafih wanawanahimaim i nabat gewas. Bairu’abin ekaleisia kou’ay ta ta wanawanahimaim bai’obaiyen ana efamaim regaregah, baibina’ah ni’obaiyih (saise i auman baibin boubuh hini’obaibiyih) orot boubuh naatu akir wairafih. Baitaunin Paul Titus ana binan itin Kirisiyan ana yawas isan, dogoron tufuw nama, taituwan bairi hinita’ay gewas naatu gamin kwanekwan, kouseseb ekaleisia wanawanan baibobowen kakafih i nahaiwen.
Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid
Roube’aten ana tur (1.1-4)
Ekaleisia ana bowayah ukwarih (1.5-16)
Ekaleisia wanawanan kou’ay ta ta hai bowabow (2.1-15)
Gewasin sinaf ana fefeyan naatu baimatnuwen (3.1-11)
1
Ayu Paul God ana akirwairafin naatu Jesu Keriso ana tur abarayan. Baitumatum, turobe ana so’ob bonawiyit God ana efamaim ma, naatu God ana roubinen sabuw baibaisih hai baitumatum baira’atin isan yasairu. Col 1.27Naatu it ata nuhifot i yawas wanatowan tafanamaim ebitutut. Anayabin turobe ana God tafaram matara’e ana veya ana omatanen yai. Taiyuwin ana veya yakitifuw inu’in baib ana maramaim ana tur iwa’an irerereb ayu abibinan wanawanan. Iti obaiyunen tur i God ata baiyawasenayan ayu itutumu itu.
Titus Ana Bowabow Kuritamaim
Rom 1.7; 2Cor 8.23; Gal 2.3Titus o ayu natu anababatun baitumatum ta’imon wanawananamaim. Isa ayoyoyoban Tamat God naatu Jesu Keriso ata baiyawasenayan manaw kabeber, tufuw nit. Ana’an iti isan o aihamiy Kurit kuma’am saise abistanawat men tabisawaren o inayabuna naatu marisika au’uwi na’atube bar merar ta’ita’imon hai ukwarih inarubiniyih. 1Tim 3.2-7; 2Tim 2.24-26Orot yait aurin ubar en na’at, aawan ta’imon, natunatun bosunusunubayah, men yah so’aso’arin, men baifanasairayah. Anayabin Orot ukwarin God itumitum bowabow itin ana sabuw kaifih isan, aurin men ubar nama, men taiyuwin na’it ra’ah, men yan so’aso’arin, men harew fokarin tomayan, men fais robayan, naatu men sawar ana kabat. Baise orot babin hai merar nay nabuwih, gewasin nasinaf, not wairafin, ana ef mutufurin, naya’asair kakafiyinamaim nama, taiyuwin narumutufur. Bosunusunub isan ana tur hibi’obaiy na’atube i nabukikin saise nati’imaim tur ana kirikirifotamaim i karam boro fair nab sabuw koufair nitih naatu sabuw iyab tibi’aw’ase’as boro nakwararih. 10  1Tim 4.7Anayabin sabuw maumurih na’in i baifanasairayah, okwanekwaneyah naatu baifufuwenayah, itinin ta sabuw hai ar afu’afuw kwa wanawanamaim tema’am na’atube. 11  2Tim 3.5-6; 1Pet 5.2Gewasin nati sabuw awah kwanasakirafut, anayabin bar awan awan hirun hitit baifuwenamaim sabuw tibi’obaiyih, saise nati’imaim i sawar wairafih hinamatar hinama gewas isan. 12 Taiyuwih hai dinab orot iti na’atube hio, “Kurit sabuw i mar etei baifuwenayah, sigarafor, nokonokow yah wiruw.” 13  2Tim 4.2Sawar iti isah sif hirurubon i turobe, isan imih tur fokarin kwanakwararih kwana’uwih, saise hai baitumatum nare baron na’of, 14  1Tim 4.7men Jew sabuw hai binanakwar hinanowar naatu men sabuw iyab turobe hikwakwahir hai obaiyunen tur hinanowaramih. 15 Sabuw iyab tikukubaituturih hai sawar etei boro gewasih, baise sabuw iyab biyah karitanin naatu men tibitumatum hai sawar etei boro men ta gewasin, hai not naatu hai naniyan etei hibokarit. 16  1Jn 1.6; 2.4Hai turamaim i God hiso’ob, baise hai sinafumaim i God teyayaub, hai yawas tenakuyakuy naatu baifanasairayah, hai fanasair ra’at, hai mumunin sawar men karam boro bowabow gewasin hinasinaf.

1.2: Col 1.27

1.4: Rom 1.7; 2Cor 8.23; Gal 2.3

1.6: 1Tim 3.2-7; 2Tim 2.24-26

1.10: 1Tim 4.7

1.11: 2Tim 3.5-6; 1Pet 5.2

1.13: 2Tim 4.2

1.14: 1Tim 4.7

1.16: 1Jn 1.6; 2.4