3
Satiso nokonumai Kotoso no tomulumolo luwai si no, toi monoi aino imo.
Ulai imonoki, “Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, Satiso nokonuso no tosi no, toi samukuko nokotani imo na pokumononi. Imo mo noino pokumo. “Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, ami 7 nokota, ta samuku nokota, amoloku 7 no tokomo toliulu tolo no, to mo noino na tiyomu taikiyo,
“Hani hani komaso no tiyo manonuwo no, yo mo sai na. Nokoyo tiyamo ununuwo, aniyopa poi poi tosi ititounimoiwo. Ulai wiyou, moi mo kolikali moloso na taluwainuwo. Na pauwonouluwo. Ulai hani monoi louwa tokolikalikainuwo? Mulu ami amiso na posiwo. No tiyo manonuwo mo, yani Kotoni molo timai mo itouniyaimo muwoi. Imo itouniyaimo toku no kwaimokinuwo no, ti monoi na pomulumolokowo, na pukwai itouniyaimowo, mulu na pa alosokowo. Ulololisai auwonoulu somiso mo, yo mo polamoko nokota komiyai na fiyamosimoikuwomo. Ulai maniwoiso poi fiyamosiyoi, ulai moi no sai?
Ititouni noko tiwoi tauwoisu mo yapoli na si, moini Satiso nokonumai. Toini mulu mo tuno toliki toliki komiyai siwoi muwoi. Nonani noko nokolalo, toi mo tuno mo kamo kamosowoi na liyai tomasimomonoinomo. Ulai afonimaiso? Toi mo mulu mo ititouni. Sokolo Nokota Waiso souwai nokota mo noinoso na, kamoso tuno na asisiyoimo. Tani siyolo mo Kotoni puko itouniyaimoso no toi no, aniyopa poi poi si mano monoi pukoso, no mo yo mo pa uwosuwa manoiso. Tani siyolo mo Apouni molo timai na kaluwaiyoimo, tani kumoki nokoni molo timai mani, noinoso na.
Noko mo iyo uku somiso mo, to mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo na kwaiyumo, Kotoni noko nokolaloso no tiko no.” Aino na tiyomu taikiyo.”
Filatilofiya nokonumai Kotoso no tomulumolo luwai si no, toi monoi aino imo.
Ulai imonoki, “Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, Filatilofiya nokonuso no tosi no, toi samukuko nokotani imo na pokumononi. Imo mo noino pokumo. “Itouniyaima itouniyaimo nokota, imo motu folo kiyo nokota na, to mo noko nokolalo samukuko nokota siyoli Toiwi kwalomai monoi na totolokaino, itu loti na tosamuku tolo. Itu loti tokolalimoi mo, ulai noko siyayo no moloi asi monoi? Tasimoi mani, ulai noko siyayo no moloi kolali monoi? Nonani nokota aino no tiyo no, to mo noino na tiyomu taikiyo,
“Hani hani komaso no tiyo manonuwo no, yo mo sai. Ni pokiwo. Yo mo moini molo timai mo itu loti na tokolalikai. Ulai noko siyayo no moloi asi monoi? Yo mo sai, ami mo koufasosu tosinuwo. Ulai ami koufaso mo, yani imo taluwaimono manonuwo, namoliyo alosimomonowoi muwoi. Moi mo sai na, Sokolo Nokota Waini noko no tiyamomoi no, “Koi mo Yuto noko ititouniwo.” Ulai wiyou, toi mo Yuto noko ititouni muwoi, toi mo topoko noko na. Ulai na pukwaiwo. Asayo noinomo toi mo moini fonamai alokomu losinasiya tumoinomo, na iyamoimo, “Noko Siyoliyo na tomulu unu manonuwo.” 10 Ya toku ikikomokinukuwo, “Noiyo ulosukomoiwo, mulu ami amiso na pa si manowo.” Aino ikikomokinukuwo mo, moi mo yani imo kwai itouniyaimokinuwo. No monoi no samukukomoikuwomo. Asi asi noko nokolaloso uwoko kiyalakimo, moi mo pa uwokomo kiyoinuwoso, na samiyaikiyoinuwomo. 11 Yo mo aumoifaso na tumoimo. Molo itouniyaimo no totanomonuwo mo, atiyaiso na pa aluwai itouniyaimowo. Wonikaluso noko siyaiyo aiko anowaiyoinuwo, suo foli monoi no muwononikaikinuwo no. 12 Noko mo Sokolo Nokota Waiso souwaiyakimo, to mo auto sonofa komiyai asayo na ikaiyoimo, yani Kotoni lotu nuwa nuso. Motu na, yani Kotoni siyolo mo ya na kumoimo, tani aumai. Yani Kotoni nokonu siyolo mani, tani aumai na kumoimo. Nonani nokonu mo Yolusolimo nokonu tonofalo na, yani Kotoni ausai no amukonaki no, kumokisai. Asani siyolo tonofalo mani, na kumoimo, nonani nokotani aumai.
13 Noko mo iyo uku somiso mo, to mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo na kwaiyumo, Kotoni noko nokolaloso no tiko no.” Aino na tiyomu taikiyo.”
Lautisiya nokonumai Kotoso no tomulumolo luwai si no, toi monoi aino imo.
14 Ulai imonoki, “Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, Lautisiya nokonuso no tosi no, toi samukuko nokotani imo na pokumononi. Imo mo noino pokumo. “Imo motu imo folo kiyo nokota, Kotoni imo motu no toposasokomoi no, to mo Kotoyo hani hani fonanikomo folo kiyo nokota na. Noino na tiyomu taikiyo,
15 “Hani hani komaso no tiyo manonuwo no, yo mo sai na. Yo mo sai, moi mo molo ti ti taluwaiko manonuwo. Wiyou, yo mo mulu ti ti mulumoloko mo wiyou tiyomu. Yoso mulumolo luwaimonakinuwomo, na pa aluwaimono itouniyaimowo. Wiyou iyamakinuwomo, ulai hani monoi aluwaimoniyo tumo monoi? Ifou na pa nuwo. 16 Nasu, moi mo mulu mo tiwoi, yoso aluwaimono itouniyaimowoi muwoi, ulai pa tofufoli kaimomononuwoso. Mulu tiwoi taluwaiko manonuwo. No monoi no mo yo mo usuwoyo na aso kolokomo taikiyoikuwomo, na amiyaikiyokomo taikiyoikuwomo. 17 Moi mo noino na tiyamo manonuwo, “Koi mo ilolu molopoiwoi noko, hani hani sofuwakomomokowoi muwoi, na tosi itouniyaimonoki.” Ulai wiyou, aino muwoi. Moi mo kwamu kwaimo pa tosinuwoso, nokoyo moi monoi mulu kolikali unuwukonuwumo. Na sonukukomo unuwukonuwumo. Ilolu somiso noko komiyai na tosinuwo, molo kau kau noko komiyai, afuwa somuso komiyai. 18 Nonani monoi ya na tikikomo itouniyaimonukuwo, noino. Yani tomoki kamo kamoso na posuo suomoko uwomonowo, ititounikai monoi taso no utuki no, na tokamomo tolo. Nonani tomoki kamoso suo suomokakinuwomo, pa sofuwakomoinuwoso. Tuno kamo kamoso mani, na posuo suomoko uwomonowo, momaini asisiko monoi mo. Tuno asoso pa soinuwoso, pa auwosikomoinuwoso. Molo asu mani, na posuo suomoko uwomonowo, foinaliko itouniyaimo monoi. 19 Noko ya no tomulu uku no, toi mo molo koiyauso aluwaiyakinomo, yo mo imo ami na tikomoi, na tikiko itouniyaimomoi. No monoi no mo Kotoni moloso aluwai monoi mulu siyoliso pa yo manowo, mulu na palosokowo. 20 Na pokimonowo. Yo mo momaini mulu itu lotimai totomonasoko tolo. Yani ko imoso kwaimono nokotayo itu kolali unumonakimo, yo mo na lotoimo, yousi fasiya toimo, na no fasikuwano yousoikimo. 21 Noko mo Sokolo Nokota Waiso souwaiyakimo, yo mo waliyo na imoimo, noino, “Yani yousi tonimai piyousa yo, noko nokolaloso posamukuko fasimono.” Asa mani, noinoso na, asayo Sokolo Nokota Waiso toku souwaiki mo, yo mani, asani Apouni yousi tonimai yousa yoki, noko nokolaloso samukuko fasi monoi. Noinoso na, noko siyayo mo souwaiyakimo, to mo samukuko fasimonoimo.
22 Noko mo iyo uku somiso mo, to mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo na kwaiyumo, Kotoni noko nokolaloso no tiko no.” Aino na tiyomu taikiyo.”