4
Kumokiso lotu aino imo.
Nosai no mo; nonani imo mo uwai; yo mo foinalikoki, kumokiso mo itu loti kolalikaiso na kiki. Nonani ko na, toku no kwaiki no, louwoyo imo yomuso komiyai, to mo ulai ti monoi na imonoki, “Isoni na pamiyo, hani hani toku towiyolumokainoki, amuwoi tino fiyamosoko monoi.”
Nosai no mo; lolai siyaso Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo amimomonoki. Amimomono manoki mo, nomai no kumokiso mo samukuko nokota siyolini yousi kotisoko takoso na kokoki, nokoyo yousikainoso. Yousikaino nokota mo pona ponamo yousiki, tomoki ititouni komiyai nakiyaiso topona ponamuwano si. Yousi kotisokomai kuli mo na anokou fiyaimokaiki, iwo lonaso pona ponamo toloki, tomoki itouniyaimo komiyai. Samukuko nokota siyolini yousikainoso nokotalo iyalini sinono kotisoko molopoi, 24, anokoukukai siki. Nokotalo iyali molopoi, 24, nonani kotisokoso na sinono anokouku siki, tuno kamo kamosowoi siki, tomoki kamoso yokuwoi. Ulai afonimaiso? Noko sisiyoli na. Samukuko nokota siyolini yousikainomai mo saloma mo momaliyomo tolo liyai, umukalo, sauku imo yomu. Fokutonomai mo lamu ta 7 mo na amuko si. No mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, ami 7 nokota na. Mamo iwo siyoli komiyai mani, yousikaino fokutonomai mo yapoli na toi, na koko topi, pamiso.
Toitati hani mo mulumai yapoli na si. Yousikainomai anokoukukai si. Nonani hani no mo, toi mo foinaliko mo wiyouwa wiyou, molo mo pounu. Au komaso mo molo molopoi saso fiyokaikokai, fokutonosaiwoi namolisaiwoi mo molo saso. Totawoi hani mo aku aluwou topi. Ti monoi hani mo polomoko nanomu topi. Tau monoi hani mo nokoni amu molo komiyai. Toitati hani mo uo kuno topi, tanokouwa liyoumomoi. Nonani toitati hani mo natoki mani, molopoi 6. Au komasoyo foinaliko na, molo saso fiyokaikokai, komaso, natoki wosuwoisai mani, fiyokaikokai. Ulo ulo amoloki amoloki na tokaluwai manono,
“Koto Siyoli, hani hani ami folo kiyo nokota. Wiyouwa wiyou, to mo itouniyaima itouniyaimo na. Tokuwa tokusai tolo manoki, ainoso hani lolaimai mani, na totolokainomoi. Amuwoi tino mo na tumoimo.”
Nonani imo iyamalo monoi toi mo ulosukowoi muwoi, aino na tokaluwai manono.
Nonani hani toitati mo Kotoso na tokisosomi manono, aniyopa poi poi tolokaino nokotaso, noko nokolaloso no tosamukuko yousikaino no. Tani siyolo tokaluwai si, wafisu imo na timono. No tiyo manono mo, 10 nokotalo iyali mo tani fokutonomai alokomu na tolosinasiya tumo manono, na tomolokimo manono, aniyopa poi poi tolokaino nokotaso, noko nokolaloso no tosamukuko yousikaino no. Totaini noko sisiyolini yoku mo totani yousikaino fokutonomai na tisikokaimo manono, na tiyamomoi,
11 “Koini Noko Siyoli, nono mo koini Koto nali no. Ulai nono no afonimaiso nokota? Noko nokolalo komaso nani siyolo kaluwaiyalo monoi mo waliyo, nonoso kisosomi monoi. Nani ami monoi molokimo monoi mo waliyo. Ulai afonimaiso? Nono mo hani hani komaso na mulumolokokini. Nonani muluyososu na auwonoulu liyaiki, lolai mo na tosi liyai.”
Aino tiyamomoi, totaini yoku na tisikokai manono. Ulai afonimaiso? Kotoni nasu wosuwoimai si noko na.