8
Molo konosuwakai topimo 7 tokosofoli aino imo.
Nosai no mo; sipo uo mo pukoni molo konosuwakai topimo 7 na tokosofoliki. Tokosofoliki mo; kumoki mo umamomo taikiyoki, wosu woso, ainoso hani fokuso na tanoki. Nosai no mo yo mo nonani kumoki noko 7so na kokoki, Kotoni fokutonomai siso. Louwo 7 na nikaloki, Kotoyo mo.
Nosai no mo; kumoki nokota siya mo Kotoso isikokainoni kotisoko kwamai na tola tumoki. Tomoki kamo nauwoi asiyo tumo tolisa tumoki. Inoso tuno pokamono siyoli Kotoyo na anoniki, kotisokoso akainoni monoi, woti tauku ko kolo monoi, Kotoso utolumo imowoi ititomaso monoi. Nonani kotisoko mo tomoki kamo kotisoko, samukuko nokota siyolini yousikaino fokutonomai no toi no. Kotoni noko nokolaloyo no utolumo manokino no, no mo woti komiyai. Nonani wotiwoi inoso tauku wotiwoi ititomasokino, kumoki nokotani naino tonimai ko niyo yoki, puwoso, Kotoni molo timai na yalokino. No yalokino mo; kumoki nokota mo inoso woti nau asoki, ta mo Kotoso isikokainoni kotisokosai kiyonoki, inoso woti nauso analiki, asiso na afoli taikiyoki. Afoli uwai; sauku imo na yomu taikiyoki, na umukaloki. Salomayo na momaliyomo tolo liyaiki. Nou nou mani, na tumoki, asi mo kumolomoki.
Louwo toitatiyo iyamalo aino imo.
Nosai no mo; na fou sa tumoki. Kumoki noko 7 louwo 7 no komo toliulu tolikokino no, toi mo fou sa tumoki, uwoko monoi.
Nosai no mo; totawoi kumoki nokotayo louwo mo na uwosoki. Uwosoki mo; fulomu iwo ami amiwoi tawoi mo nakowoi tomoso uloli taikiyoki, asiso na kunaloki, sa komiyai. Asi tokosonasi tauwoi, tokosano siyaso mo tayo na sakoloumoki. Asi tokosonasi tauwoi, tokosano siyani a mani, sakolouko taikiyoki. Sosono komaso mani, na fofouko taikiyoki.
Nosai no mo; ti monoi kumoki nokotayo louwo mo na uwosoki. Uwosoki mo; siya hani na afoliyo konokino, wiyou soliyaki na, yu komiyai, tawoi amuko tolo. Mamo iwoso afoliyo konokino. Mamo iwo tokosonasi tauwoi, tokosano siya mo nako na wiyonoki. Mamo iwo tokosonasi tauwoi, tokosano siyani koloni mo na popiko taikiyoki, yau yau. Mamo iwo tokosonasi tauwoi, tokosano siyani ayou mo na uwokaiko taikiyoki.
10 Nosai no mo; tau monoi kumoki nokotayo louwo mo na uwosoki. Uwosoki mo; amu ta siyoli mo kutalo ta komiyai na amukonukomalo konoki. Iwa iwowoi iwo moloi iwowoi nonani iwo mo tokosonasi tauwoi, iwo tokosano siyasoso nonani amu tayo na folamoki. 11 Nonani amu ta mo siyolowoi. Siyolo imo folosai mo noino, Aliyoli Koiyau. Iwo tokosonasi tauwoi, iwo tokosano siyaso mo aliyoli koiyau itowoi na tomasimo taikiyoki, itolowoi nali no. Noko molopoi nokoyo nosoni sikokino mo, na kolikali liyaiki, yau yau.
12 Nosai no mo; toitati kumoki nokotayo louwo mo na uwosoki. Uwosoki mo; na sopokumonasiyaloki. Ulo amuwoi amoloku komasowoi tokosonasi tauwoi, ulo tokosano siyawoi amu tokosano siyawoi amoloku komaso tokosano siyawoi nosoni na uwokaiko taikiyoki. Saponi tokosonasi tauwoi, siya mo folosumonoki. Ulo yako mo ainoso na, amu amoloku yako mani, ainoso na.
13 Nosai no mo; foinaliko manoki mo, yo mo uo kuno na kwaiki, kumoki mulumai foiyonoso. Yo mo noino na kwaimoki, siyoliso yomuso, “Woi, yo mo mulu na tokalo uku, asi noko nokolalo monoi mo, woi. Kumoki noko tauwoiyo louwo amai uwokoinomo, noko nokolalo uwokaiko monoi mo, woi.”