14
144,000 noko nokolaloyo si tonufuwa molosi aino imo.
Nosai no mo; yo mo ti monoi foinalikoki, sipo uo toloso na kiki, Saiyono yumai toloso, Yolusolimo nokonu siyolimai. 144.000 noko nokolalo molopoi molopoi mani, na si tomasimokino. Sipo uoni siyolowoi Apitononi siyolowoi no mo totaini nonomimai kulukai na saloki. Si manoki mo, yo mo kumokisai umano itouniyaimo na kwaiki, iwo siyoliyo topaisai folamo topi, saukuyo siyoliso yomu topi. Nonani umano mo aumoi uwoko komiyai, fumu aluwou topi. Nosai no si tonufuwa na molosikino. Samukuko nokota siyolini yousikaino fokutonomai anosuwoluwai siki. Toitati haniwoi nokotalo iyaliwoi toini molo timai anosuwoluwai siki. 144,000 noko nokolalo no mo, asisai ifou no kolisoki no, toi sasosu mo nonani si tonufuwa mo sai. Ulai noko siyai no moloi saino monoi? Toi mo noko ititouni na, uloliyokowoi muwoi, mulu wofu wofuso na tosimoi. Sipo uo toliyaimoi mo, toi mani, na taluwaiyalomano manono. Kotoyo asi asi noko nokolaloni mulumaisai siyasonuso ifou no kolisaloki no, no mo toi na, totawoi noko Kotoyo no kolisoki no. Totawoi noko na, Kotowoi sipo uowoi si tomasiko monoi. Toi mo imo topoko noko muwoi. Kotoyo hani yo foli monoi pa yomu uku manoiso.
Kumoki noko tauwoi iyamo aino imo.
Nosai no mo; yo mo kumoki nokotaso kwaiki, kumokiso foiyonoso. Nonani nokota mo Kotoyo imo taikiyoki, aniyopa poi poi imo itouniyaimo posasoko wiyoti monoi, asimai si noko nokolaloso. Asi asi noko nokolalo komasowoi asi folo folo asi komaso noko nokolalowoi imo folo folo imo komaso noko nokolalowoi au folo folo au komaso noko nokolalowoi, toi komaso posasoko wiyoti monoi Kotoyo na imo taikiyoki, nonani kumoki nokotaso mo. Siyoliso na ikoki, “Lolai mo asi mo na tofokumo, Koto mo asi asi noko nokolalo na tuwau. No monoi no mo na pauwosiwaiwo, tani siyoloso na pokaluwaiwo. Kumoki, asi, mamo iwo, iwa iwo, nonani fonanikomo nokota siyoliso na pomolokimowo.” Aino ikoki.
Nosai no mo; kumoki nokota siya mo siyokutonoso aluwainiyo tumoki, na yomuki, “Nukutai siyoli nokonu Poipilono mo na ulaloko taikiyokino. Motu na, nu komaso mo na ulaloulukino. Nonani nokonu noko nokolalo mo puloliyoko manoki. Asi asi noko nokolalo mani, toini moloso paluwaiko manokino. Wiyouwa wiyou, mulu iwosoko iwoso siko topi, uloliyo mulu saso, mulu mo na iwosokokaiki.”
9-10 Nosai no mo; kumoki nokota siya mo siyokutono noko tiso na tanokala tumoki, siyoliso na yomuki, “Noko mo mamo iwo koloni koiyauso molokimakinomo, Koto mo mulu siyoli atolokomo ukoimo. Tani naso lotu unakinomo, wiyouwa wiyou, mulu koufaso pa atolokomo ukoiso, soliyaki siyoliso na atolokomo ukoimo. Ku koiyauwoi noko nokolalo, siyai mo nainomai ku, siyai mo nonomimai ku, nonani foli monoi iyanoko siyoli na uwokoimo, tomoki mukolaikokaiyo fofoukoimo. Kotoni kumoki noko ititounini molo timaiwoi sipo uoni molo timaiwoi na fofoukoimo, tomoki mukolaikokaiyo. 11 Tauku mo na tamiyomoi, aniyopa poi poi. Mamo iwo koloni molokimo noko nokolalo, totani naso no tomolokimo manono no, toi mo wiyou, ta momono pa tolosuwako manoiso, ulo ulo amoloki amoloki iyanoko siyoli na tuwokomoi. No mo siyolo ku koiyau kulukai foli monoi nali no.
12 Ulai nonani haniyosu fiyamosiyakimo, Kotoni noko nokolalo ititouni no ulai hani monoi ulosuko monoi? Mulu ami amiso na suomo. Toi mo Kotoni imo ami kwai noko nokolalo, Isisoso no tomulumolo luwai manono no, mulu tomokiso.” Topimo kumoki nokota mo aino na yomuki.
13 Nosai no mo; yo mo ko na imoso na kwaimoki, kumokisai yomuso. Na imonoki, “Ninani imo na pokumo, “Noko Siyoliwoi si tomasimo noko nokolalo kolikaliyakimo, toi mo na molokiwumo. Lolai kolikali noko mani, ainoso na. Amuwoi tinoso kolikali noko mani, tomoso na. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mani, na tiyomu, “Wuo, motu nali, mi siyoli mo koma na, na fou foukoinomo. No mo afonimaiso muwoi, mi itouniyaimo pano manokino, no monoi no fou foukoinomo.”
Isini aliyoli tokoso i aino imo.
14 Nosai no mo; yo mo ti monoi na foinalikoki, kumoki kopu kamoso na kiki, nokoyo yousiso. To mo asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota komiyai. Tomoki kamo yokuwoi yousiki, isi mi ano muwowoi komo toli yousiso, uo mo siyoli aumokai. 15 Kumoki kopumai yousikaino manoki mo, kumoki nokota siyayo Kotoni lotu nuwa nusai amufuki, siyoliso na imo taikiyoki, “Soi su, nani muwoyo na potokoso iyalo, isini aliyoli mo. Komaso mo wamokokai na si liyai, lolai mo waliyo tokoso i na.” 16 Imoki mo; kumoki kopumai yousi nokota mo muwo na afoliyaloki, isi aliyoli na tokoso iyaloki.
17 Nosai no mo; kumoki nokota siya mo Kotoni lotu nuwa nusai amufuki, kumokiso no you tolo no, to mani, muwowoi na, aumokai, isini aliyoli tokoso i monoi. 18 Amufuki mo; kumoki nokota siyayo kotisokosai utukaimiyo tumoki, Kotoso isikokainoni kotisokosai, ta samuku nokota nali. Nonani nokotayo muwo aumokai komo toli nokotaso siyoliso na imo taikiyoki, “Soi su, nani muwo aumokaiso na pano, isini molo wamo na potokoso i, tomoso na puwokokai. Wamoso na tosi liyai.” 19 Imoki mo; kumoki nokota, muwo no komo toli no, to mo afoliyaloki, na tokoso iyaloki, molo wamo komaso tokoso iki, tomoso uwokokaiki. Towitoloko tomoki poiso tu isikokaiki, ito kunoliko monoi. No mo Kotoni mulu atolokomo na, mulumolo luwai somiso nokoso uwokaikoimo. 20 Nosai no mo, molo wamo mo na towitolokokino. Nokonu siyoli asiyofoloso tomoki, nonani tomoki poiso towitolokokino, ito kunoliko monoi. Wiyouwa wiyou, ito mo na amiyoki, nako komiyai. Nonani tomoki poisai na tumoko liyaiki, iwo topi. Nako mo iwo usoiyo topi aluwamai na iyalomanikaloki, ainoso hani 300 kilomita mo uwai. Ainoso tola liyoki mo, nokoni komuso na komiya yoki, toposu.