15
7 kumoki nokoyo noko uwokaiko hani hani komo toliulu si aino imo.
Nosai no mo; kumokisai hani siya na fiyamosiki. Wiyouwa wiyou, yo mo mulumoloko manoki. Kumoki noko 7so na kokoki, 7 hani hani kopokoiyauso komo toliulu siki, noko nokolalo uwokaiko monoi. No mo topimo na. Nonani kopokoiyauyo uwokaiko uwai; Kotoni mulu atolo mo futo.
Nosai no mo; yo mo mamo iwo siyoli komiyai na kiki, na koko komiyai, tawoi ititomasokai. Mamo iwo koloni koiyauso souwai noko nokolalo mo iloso siki, tani naso molokimo somiso noko nokolalo, tani siyolo ku kulukai somiso noko nokolalo no mo. Aumoiwoi komo toliulu tolikokino, Kotoyo no nikoki no. Si na molosikino, Kotoni mi anononi nokota Musiyo toku no molosiki no. No mo sipo uoni si na, totini si na. Nonani si mo noino,
“Koto Siyoli, nono mo hani hani ami folo kiyo nokota. Mi komaso no tano manoni mo, ulai koufa, soliyaki na. Wiyou, siyoliso na tomulumoloko manonoki. Nono mo asi asi noko nokolalo samukuko nokota siyoli, topokowoi nokota muwoi, molo itouniyaimoso na taluwai manoni. Siyoli Nokota, noko komaso nokoyo na auwosiwai manoinimo, nani siyolo mo na kaluwaiyalo manukonimo. Ulai afonimaiso? Nono sasosu mo itouniyaima itouniyaimo nokota. Asi asi noko nokolalo komaso nokoyo na molokima tumoinimo. Ulai afonimaiso? Nono mo afonimaiso pa uwokoniso, suo foli monoi na uwokoni, molo koiyauso aluwai foli monoiwoi molo itouniyaimoso aluwai foli monoiwoi. No mo molo fiyamoso na fiyamosokokai.”
Aino na anosuwoluwaikino, Noko Siyoliso.
Nosai no mo; nonani si molosi uwai; yo mo ti monoi na foinalikoki, lotu nuwa nuso na kiki, kumokiso kolalikaiso. Nu poiso tu kiki, tuno nu kokikokaifaso. No mo Kotoni mulu ifolaluwawoi nu na. Kwai manoki mo, kumoki noko 7 no mo na fuki, noko nokolalo uwokaiko noko iyali mo. Toi mo tuno kamo kamo ititouniwoi, toukosiwoi asukwikiyo fukino, toukosi tomoki kamosai no yokaikino no. Nosai no mo toitati hani mulumai nokotayo kamoso tomoki nau 7 na nikoki, kumoki noko 7so. Aniyopa poi poi tolokaino nokota, Koto, tani mulu atolokomo mo nau 7so inalokai na, ko kowaso. Kotoni ami mo siyoli, ta topi, soliyaki na. Tauku komiyai tani ausai na tamiyomoi, totani lotu nuwa nuso toko kolomoi, nu mo tauku saso. Ulai noko no moloi ti monoi? 7 kumoki nokoso atotalikowumo, noko nokolaloso uwokaiko mi uwaimo monoi.