16
Kotoni mulu atolokomo nau 7 wolifoliyafoumo taikiyo aino imo.
Nosai no mo; yo mo ko na imoso na kwaimoki, lotu nuwa nusai yomuso. Kumoki noko 7so siyoliso na iko taikiyoki, “Soiwo, Kotoni mulu atolokomo nau 7 mo na puwolifoliyafoumo taikiyowo, asiso.”
Nosai no mo; totawoi kumoki nokotayo Kotoni mulu atolokomo nau mo na ku wolifoliso taikiyoki, asiso. Ku wolifoliso taikiyoki mo; ulai mamo iwo kolonini kuwoi noko nokolalo mo uluo sisiyoliyo na nokokino, tani naso molokimo noko nokolaloso. Wiyou, iyanoko mo siyoli.
Nosai no mo; ti monoi kumoki nokotayo Kotoni mulu atolokomo nau siya mo na ku wolifoliso taikiyoki, mamo iwoso. Ku wolifoliso taikiyoki mo; ulai mamo iwo mo kolikali nokoni nako na wiyonoki. Mamo iwoni sonosoni mani, na kolikaliki, yau yau.
Nosai no mo; tau monoi kumoki nokotayo Kotoni mulu atolokomo nau siya mo na ku wolifoliso taikiyoki. Iwa iwoso na wolifoliso taikiyoki, iwo moloi iwowoiso. Wolifoliso taikiyoki mo; iwo mo nako na uloli taikiyaloki. Kumoki nokota siya, iwo no samukukoki no, totani imo yomuso ya na kwaimoki, “Lolaiwoi tokuwoi na totolo manoni. Nono mo itouniyaima itouniyaimo na. No tuwokaikoni mo, afonimaiso pa tuwokoniso, molo koiyauso aluwai foli monoi na tuwokoni. Wiyouwa wiyou, noko mo nani noko nokolalo potukuwoli manokino. Nani mulu lukasiko noko mani, potukuwoli manokino. Nako mo asiso posolitolomo manoki. Suo foli monoi mo nako na sikowumo. Iwa iwo mo uwofa.” Yo mo aino kwaimoki, kumoki nokotayo yomuso.
Nosai no mo; ko na imo siyaso kwaimoki, koloni utunoni kotisokosai yomuso, noino, “Koto Siyoli, hani hani ami folo kiyo nokota. Motu na, nonayo tuwokaikoni mo, afonimaiso pa tuwokoniso, molo kopokoiyauso aluwai foli monoi na tuwokoni.”
Nosai no mo; toitati kumoki nokotayo Kotoni mulu atolokomo nau siya mo na wolifoliso taikiyoki. Uloni auso na wolifoliso taikiyoki. Kotoyo molo siyaso no kwaikaiki mo, ulo tayo noko nokolaloso fofoukoki. Wiyou, ulo ta momono mo siyoli, ta komiyai na fofoukoki. Ulai mulu pa alosokokinoso, noko nokolalo mo. Kotoni siyoloso pa kaluwaikinoso, tani siyolo na alisiyolikino. Ulai afonimaiso? Totani amiyosu na uwokaikoki.
10 Nosai no mo; kumoki nokota naino siyayo Kotoni mulu atolokomo nau siya mo na wolifolisoki. Mamo iwo koloni koiyauni yousimai na ku wolifoliso taikiyoki. Ku wolifoliso taikiyoki mo; mamo iwo koloni molokimo noko nokolalo, ta no samukukoki no, toi mo na folosumono kolokoki. Iyanoko siyoli uwokoki, totaini isaunoso na nokokino. 11 Nosai no mo, kumoki tolomu nokota Kotoso alisiyolikino. Iyanokowoi uluowoi uwokoki, no monoi no alisiyolikino. Mulu alosokowoi muwoi, molo kopokoiyau moloso namoliyo pa alosokokinoso.
12 Nosai no mo; 6 kumoki nokotayo Kotoni mulu atolokomo nau siya mo na ku wolifoliso taikiyoki, Yufolitiso iwo siyoliso. Ku wolifoliso taikiyoki mo; iwo mo na sokolumo taikiyoki, asi saso na tanoki, samukuko noko sisiyoli iyaliyo ulo amiyo ausaimisai uo monoi ti monoi. 13 Yo mo kwai manoki mo, popuwa kopokoiyau tauwoiso na kokoki, soliyou komiyai, kailou koiyauni kosai posoku posoku posoku, mamo iwo kolonini kosaiwoi, imo topoko nokotani kosaiwoi mani. 14 Nonani popuwa kopokoiyau no mo, toi mo hani hani mulu ifolaluwawoi mi tano manono. Asi asi samukuko noko sisiyoliso na tokolisalo manono, uo ukoumo monoi. Hani hani ami folo kiyo nokota Koto iyaliso uo ano ukoimo, asi fokumomaiso.
15 Noko Siyoliyo tiyomu, “Na pukwaiwo. Yo mo polamoko nokota komiyai fiyamosiyoimo. Atiyaiso na pa siwo, ulololi noiyo soiwo. Tuno mo noiyo isikokaiyoiwo, yo mo tuno asoso aiko kokomoikuwo, aiko auwosikomoinuwo.” Noko Siyoliyo aino na tiyomu.
16 Nosai no mo; popuwa kopokoiyauyo samukuko noko sisiyoli na kolisalomanokino, uo ukoumo monoi, Amakitono nukutaiso. Amakitono imo mo Hipolu nokoni imosai kaluwaikino.
17 Nosai no mo; kumoki nokota 7yo Kotoni mulu atolokomo nau topimo mo na wolifoliso taikiyoki, imonuni auso. Wolifoliso taikiyoki mo; Kotoni nuwa nu poisai mo ko nayo siyoliso na yomuki, samukuko yousisai. Na koloma fuki, tu yomuki, “Koma nali no.” 18 Yomuki mo; nosai no saloma mo momaliyomo taikiyoki, na momaliyomo tolo manoki, umukaloki, sauku imo na yomuki. Nou nou siyoliwoi na tumoki, asi mo kumolomo taikiyoki. Nonani nou nou mo siyoli na, soliyaki wiyou. Asi nokoni auso noinani nou nou mo toku mo tumowoi muwoi. 19 Nokonu siyoli mo fofamoso na tokosouluki, tokosonasi tauwoi na siki. Asi asi nokonu nokonu lolofa mani, na alokwi liyai taikiyoki. Koto mo Poipilono nokonu siyoli monoi mulumoloko unuki, mulu atolokomo nau wolifoliso taikiyoki. Wiyouwa wiyou, Poipilono noko nokolalo monoi mulu siyoliso na atolokomo ukuki. 20 Iwo mulumai yu komaso mo na pokamosoko taikiyoki. Yu sisiyoli mani, uwofa na si liyaiki. 21 Fulomu iwo ami ami mo kumokisai na kunoki, sa komiyai. Noko nokolaloso kuno kolokaloki. Wiyouwa wiyou, tomoki sisiyoli komiyai usukunalo kono liyaiki. No monoi no noko nokolalo mo Kotoso alisiyolikino, iwo ami ami komu komuyo uwokaiko foli monoi. Wiyouwa wiyou, na uwokaikaloki.