EPHESIANS
1
Paul-hu Ephesus ekaresia jejëmijade jöhoje.
O asëꞌe God-are aribövi Ephesus amore raromarujoho ae rahu Iesu Kerisoꞌo gemuore jëvego hu gemu uehorovarujohumë God-ro nimamu Iesu Keriso-are apostle jevëꞌëro Paul naro jemesi örire jejëmije.
Na nege God nosi Vavuohuꞌo Bada Iesu Kerisoꞌo huë baeromo ajëmijego maro raromoꞌirarijego.
God-hu nosi aruꞌaho mae ajamuiꞌirögoro Keriso-are jöëni huë mabëhe bojamuijade jöhoje.
Asëꞌe God hu mabëheje. Hu nosi Bada Iesu Keriso-are Börömeje o göho hesi Vavueje. Ëaho God Vavuoho hu mabëheje. Ëhesi bëhoho no Keriso-are ae gemuohuro javuëꞌëro Vavuohuro öꞌidöre jioꞌamaje bövioho biseꞌoho suvuoramui barëjëꞌeje ëhuro nosi aruꞌahoho mabëhe jiahuoröhego. Niꞌiꞌivadire saꞌa bövi biseꞌo bogo bamadevare evare uvadeje no Kerisoꞌo gemuoro javuëꞌëro baejavuego no jö sisë bövie biseꞌe bogojavuoꞌi hesi nunire ma-maemu javuoröhego.
Nosi örire dë vövöbajoꞌe ahoꞌo uehorovavuëꞌëro uvadeje: Ijonö Iesu Kerisoro jabumë ajëmiꞌiramu ëhuro naro gagovëvoꞌejöjo nasi aboji harihuꞌe jioruomoröhego. Hesi simanore nimamu ëhi uvadeje. Ëhi jiëꞌe huë mabëhe bojamuijadohuni ëhuni no hesi ihoho rajahiꞌejo ë hesi bëhoho no hesi Harihu Mabëhi hesi agane gemuoho javuamu hu bogo nijioꞌiraeꞌi ma-ajamuijëꞌego. Ajamuiꞌirögoro hesi Harihoho nugöꞌöjamu köho rueromo guomadeje. Guomoromo no sisëhu tövavuadoho jiovahuoromo uehorovoromo vuonugahuëꞌëro mae javue. Mae javuëꞌëro no garomo uvarueje: God hu bogo biseꞌo vaduꞌoho ajamuiꞌi börömo mae ajamuijëꞌe höjo. Börömo mae ajamuiromo hesi simanoho eni jiego bövie biseꞌe ga barëjajëro jiëꞌëro huhu röjahuiꞌi uvadëhi ëhi röjahuijëꞌeje noro garöhego. Ëhesi bëhoho urimëꞌi God-ro uvadeje: Na muoho ëhi ëhi vaeꞌejö uvoromo subivahuobe rovadoho röhu iae röjahuijëꞌeje no garöhego hu ëhi jiëꞌe muoho vaeꞌi nimëꞌe jiego. Ëmu hesi jöho huro urimëꞌi uehorovoromo uvadeje: Naehu nimaje mu vaejëꞌiroho naro Keriso uaꞌejöjo ajemiꞌiröhego. 10 Muebejuvo majae eni jioꞌiramu evare ë muoho avoho barëꞌejöjo. Ëmuoho avohoromo bövie biseꞌe öꞌidöre saꞌare jioꞌamajoho Keriso-are uhunö gemuoro bamoꞌejöjo huro simanoho jioromo muebeꞌamoröhego.
11 O no Keriso-are ae gemuohuro javuëꞌëro Vavuohuro baejavuadeje hesi javuoröhego. Hu muoho bövioho biseꞌoho bogo ëma vaeꞌi aꞌi hesi simanëro nimego muoho vaejajeje. Ëhuni baejavuoꞌiröhëro mamiꞌe simanore uehorovoromo uvadëhi ëhi baejavuadeje. 12 Ëhuni Jew rajoho no aevoromo Keriso uehorovare aribövioho javuëꞌego Vavu hesi iho börömoho uehorovoromo rajahiꞌejo.
13 Röhu saꞌa gö rajoho jemëꞌo mue gemuoho baejarijeje. Jemëro God-are jö maho hejarijeje uëvavamu: Jemë sisëro jëvego God-ro baejëvoromo manö bamëvaje höjo. Manö bamëvaje hö uëvamu hegorovo Keriso mae uehorovarijeje. Mae uehorovamu God-ro Keriso-are gemuore havëvoromo hesi Aruꞌaho Ma bojamuiꞌi uövuadëhi ëhi bojëmijadeje jemëro ë Aruꞌahoho baejëꞌëro no ae ahoꞌo ëho garomo uvoröhego: Iae jemë God-are aribövie jëvajëjo. 14 Hesi Aruꞌaho Maho suvuore bojamuijëꞌëro uvarueje: Iae mae-ëjo. Maja viture Vavuohuro hesi aboji harihuꞌo nosi suvuoro vituohuꞌo iae bojamuiꞌajëjo. Suvuoro vituoho bojamuiromo ëhuro mu sisëhu rabehu iꞌuhaguajoho jiovahuoꞌiramu hesi aribövioho no ma-maro raromoꞌejarëjo. Ëhi uvarueje. Ëhuni hesi iho börömoho uehorovoromo rajahiꞌejo.
God-hu Ephesus ekaresia ajëmiꞌiröhego Paul-hu ëninamade jöhoje.
15 Ëhuꞌëro jiëꞌëro na hejodeje aëro uvavamu: Jemëro Bada Iesu mae uehorovoromo God-are aribövioho ahoꞌobëhe huë baejëvaruje höjo. 16 Ëhi ëꞌaruje hö uvamu hegorovo naehu jemesi jöëni God mae uabe rovodoho bogo vuonugëꞌe jeve. Ëhiꞌoromo Vavu hesi örire jemëni ëninamijajeje. 17 Vavuoho ma-aje gemu hijëꞌego nosi Bada Iesu Kerisoro uvajeje: Hu nasi Börömoho höjo. Vavuoho ëhi jiëꞌe ae jiëꞌego naro hesi örire ëninamijajeje huro jemë ajëmiꞌiröhego. Ajëmiromo uehoro mae bojëmiromo hesi arijoꞌarije röjahirovego jemëro hu mae gaꞌirarijego. 18 O jemesi simanoho jiovëhego garomo uvoꞌirarijego: Vavuohuro no hesinö javuojöro uövuëꞌëro ëhuꞌëro ijonö aji maro raromoꞌejarëjo. O uvoꞌirarijego: Vavuohuro hesi aboji harihuꞌoho ajiꞌe suvuore bogo biseꞌo vaduꞌoho börömo bëhe bojamuiꞌiröhëni uvajëjo. 19 O uvoꞌirarijego: Hu daruge bogo biseꞌo vaduꞌoho jiëꞌëro ëhuꞌëro hu ma uehorovarue aribövioho ajamuijaje höjo. 20 Keriso guomamu iꞌovade ëhi jiëꞌe daruge gemuohuro noꞌo ajamuijajeje. Ëdarugohuro Keriso ajamamu riꞌöromo öꞌidöre ajiomëꞌëro hesi övo manö hiromo 21 simano vaeruomaje vöröꞌe aruꞌahoho rabe rabe jeꞌore saꞌare öꞌidöre dinöꞌe jioruomajoho iosirëmiromo iho masijo jioꞌamëꞌoho iosirëmiromo jaruvo majaho röhu ruëre maja iꞌo jioröhoho ëho ihe gö gö masijo jiorovajoho taemëvoꞌi hu gemu döroho jiëꞌeje. 22 Kerisoro ëhi böröme hijamu God-ro bövioho biseꞌoho hesi uhunö bamaho barëjëꞌeje huro gemuëro böröme namiromo muebeꞌamoröhego. Ëhi bamahoromo uavadeje huro gemuëro simane vaeromo ekaresia nosi muoho ahoꞌobëhe muebe barëꞌiröhego. 23 Keriso hu simanoho jioꞌi ekaresiae no övo höruꞌoho javue. Övo höruꞌoho javuëꞌëro ëhuro simanoho romoromeje. Röhu ë simanohuro ëhuro bövie biseꞌe öꞌidöroho saꞌaroho romoromoroje.