24
Iesu riꞌöjade jöhoje.
Nuhëꞌëro hura börömore sueꞌo sueꞌo ë magonaho ömoꞌömohuro riꞌöromo ridiꞌe oso avoharoho ujuohoromo Iesu bamarire ë vuonoröꞌö vaꞌareje. Iesu bamarire vaꞌi gavareje munë gago tugohare munë börömoho roriꞌo höhö bavaꞌëꞌe jiamu. Höhö bavaꞌëꞌe jiamu gagorovo munë gagore rumo vaꞌareje röhu Bada Iesuare sinoho bogo birohareje. Bogo birohogoro ë riravoromo uehore gö gö baejareje. Uehore gö gö baejamu gavëꞌi ae niöꞌiro ma-majioho rovareje jabesi niögoho majaehu bamanovëꞌe ëhi ajivëꞌe niögoho ioꞌamëꞌëro. Rueromo ë magonaho jabesi bëhire rirarovareje. Bëhire ro rirarovamu gëgorovo rue magonahoho jaburo juhuonëmiromo uruhoꞌamo riravareje. Uruhoꞌamo riravamu gavëꞌi rue ae niöꞌiohuro uëvareje: Jemë rabëni iꞌovëꞌe aho guomëꞌe a sino bamaruiroho naharujëjo. Iesu aveho bogohöjo. Hu mamiꞌe riꞌöjëꞌe höjo. Riꞌöröhe jö Galilee saꞌare hiromo majëhijadoho uehorovohëjo. Huro jemë uëvade höjo: Aëro God-are A Maho na baejevoromo a sisë jabesi övore bojëmiꞌiramu baejevoromo korosire ano taemevoruomoꞌajëjo. Ano taemevoꞌiramu guomoromo majae niöꞌi gemu hesi uhure riꞌöꞌejöjo. Nasi muoho God-ro ëhi bojemëꞌe höjo. Iesuro ëhi uëvamu hejarije höjo. Hejarije höjamu rue magonahoho jaburo ë jöho uehorovareje. Uehorovoromo Iesu bamarire jioromo vuonoröꞌö vaꞌareje. Vaꞌoromo rabe rabe gavare hejare jöho majëhijamu Iesuare ijoraje 11-ho jabuꞌo Iesuare aribövi ioroꞌiorohuꞌo ë jöho heruomadeje. 10 Röhu ë jö majëhijare magonaho jabesi ihoho Mary Magdalene o Joanna o James-are vëme Mary ëhi jëvadeje. Ëmagonahohuꞌo magonaho ioroꞌiore jabuꞌo gemu mae jijiharohuꞌo ëho jaburo ë jöho apostle aribövioho majëhijareje. 11 Majëhijamu hegorovo rue apostle ariböviohuro uvareje: Ëmagonahoho jaburo ë jöho ëma ataruëromo bogo ma uehorovareje. 12 Bogo ma uehorovoromo röhu Peter-ro riꞌöromo sino bamarire tutuvoromo ë vaꞌadeje. Vaꞌoromo munë gagoho hohitohoromo gavadeje Iesu numare niögohemu jioꞌamamu. Niögohemu jiamu gagorovo uehorovoromo uvadeje: Aveho diehiꞌade hö uvoromo hesirëro vuonoröꞌö vaꞌadeje.
Emmaus amore vaꞌi örire diehi ëꞌare jöhoje.
13 Vaꞌëꞌëro jeniromamu Iesuare ae niöꞌiro Emmaus amore vaꞌirögoro örire vaꞌareje Jerusalem jioromo Emmaus vaꞌiröhe öri hesi vahuoho 11 kilometre jiëꞌëro. 14 Örire vaꞌoromo mu rabe rabe jiade jöho jörovobe vaꞌareje. 15 Jöho jörovoromo berohobe vaꞌamu Iesuro birohëvoromo jabuꞌo gemu mae vaꞌadeje. 16 Vaꞌamu ë ae niöꞌi jabesi uehoroho tugohëhamu bogo avoho garomo uvareje: Ëho Iesu höjo. 17 Bogo avoho gavamu Iesuro uëvadeje: Jemë diehi jiëꞌe jöho jörovobe jireharujëjo. Jireharujëjamu rueho jaburo jireharoho vuonugoꞌi nu anoꞌe sisëꞌirërovoromo rirarovareje.
18 Rirarovoromo ae gemu hesi ihe Cleopas-ro uavadeje: Ae ahoꞌobëhe Jerusalem raromaruohuro avevejöꞌe rabehu ëꞌadoho iae garuomoꞌi ja gemu diehiꞌavoꞌego bogo gavanuëjo. 19 Bogo gavanuëjamu Iesuro uëvadeje: Diehi jiëꞌe muohajo. Uavareje: Nazareth raje Iesuare örire vaejare jöho uavaruëjo. Iesu hu jö God-aro baeromo no majahuijaje ae jiade höjo. Ëhi jiëꞌe aëro jiëꞌëro God-are nunire o ae ahoꞌobëhe nosi nunire namiromo biririꞌe muoho vaenövo biririꞌe jöho jövonövade höjo. 20 Iesu hu ëhi jiëꞌe ae jiade höjo. Röhu nosi priest masijohuꞌo nosi a masijo ioroꞌiorohuꞌo ëho jaburo Rome aribövi jabesi övore bojëmijare höjo ëhuro ëho jaburo court vaeromo Iesu anoꞌiröhe jöho uëröhego. Rome aribövi jabesi övore bojëmamu ëhuro Iesu korosire ano taemare höjo. 21 Röhu noro uehorovoromo uvare höjo: Ëaho nani God-ro nugöꞌöjade höjo rueromo no ajamuiromo Israel rajo nosi iꞌuꞌe muoho ahavuoꞌi hesi sasohëꞌe muoho röjahuiröhego. No ëhi uehorovare höjo. Röhu jöe göꞌo ë mu sisë vaeruomadoho majae niöꞌi barëjamu röhu aveho majae göho rovëꞌe höjo. 22 Iae ëhi höjo röhu noꞌo gemu mae Iesuare ijore ijore jijiharue magonahohuro ave jö börömoho majahuijamu hegoro no tiöjavuade höjo. Jaburo jaruvo sueꞌo riꞌöromo Iesu bamarire vaꞌare höjo. 23 Vaꞌoromo gavare höjo Iesuare sinoho bogojiamu. Bogojiamu gagorovo vuonoröꞌö rueromo uövuare höjo: No vaꞌoromo niaꞌovoꞌiraejanovoromo garomo hejare höjo aneraho jaburo uövuamu: Iesu bogo guomoꞌi iꞌovëꞌe höjo. Magonahoho jaburo ëhi uövuamu hejare höjo. 24 Jöho henugoromo nosi ae göëro göëro Iesu bamarire vaꞌoromo gavare höjo magonahehu uövuadëhi ëhi jiamu. Röhu Iesu bogo gavare höjo.
25 Iesu bogo gavare höjamu Iesuro riꞌöromo ë ae niöꞌioho uëvadeje: Asëꞌe jemë simane iꞌuhëgoꞌego God-are jöho bogo ma-burëroho baejarujëjo. Ëhuꞌëro jiëꞌëro jö God-aro baeromo majëhinövare a jabesi jöho bogo maho uehorovarujëjo. 26 Jemë diehiꞌoromo ave jöho bogo uehorovarujëjo. God-ro bamade höjo böröme namiromo ajëmiꞌiröhe aho viꞌehi böröme baeromo guomojöro röhu ijonö ajiꞌere ajio hiröhego. 27 Ëhi uënugoromo Iesuro hesi jöe God-are surire jajivoꞌamadoho huruoho majëhi barëjadeje. Moses-hu jajivade jöho aevoꞌi majëhiromo jö God-aro baeromo majëhinövare a ioroꞌiorehu jajivoꞌamade jöhuꞌo huruoho majëhijadeje. Majëhijamu rue ae niöꞌiohuro hebe vaꞌareje.
28 Hebe vaꞌaroho vaꞌi nimare amore höröꞌiëꞌareje. Höröꞌirögoro Iesu öre ëgoꞌo vaꞌo hesi jiamu gagorovo 29 rueho jaburo nijioꞌiraeromo uavareje: Nadi vaꞌi noꞌo hijëjo. Majae mamiꞌe barëjëꞌëro vahiromavuoꞌiëꞌajëjo. Vahiromavuoꞌiëꞌajëjamu ejëhoromo jabuꞌo vaꞌoromo osare hijadeje. 30 Hiromo jabuꞌo ie iꞌirögoro saꞌaro hiromo ie baeromo God mae uaromo atoꞌatovoromo iꞌimëmamu rueho jaburo baejareje. 31 Baeromo God-ro jabesi simanoho jiovëhamu evare Iesu avoho garomo uvareje: Ojoꞌe ë aho Iesu höjo. Iesu höromo gaꞌi gavareje Iesu ëma bogojio vaꞌamu. 32 Vaꞌamu gagorovo uarovareje: Jaꞌo uehorovëjo. Ëahuro noꞌo jöe jövoromo God-are suri bëhoho huruoho majahuibe örire rovamu heromo nosi dë vövöbajoꞌoho sasohavuoromo riꞌöjavuo avohade höjo.
33 Ëhi uarovoromo ma-burëro sionëro vuono buꞌöromo Jerusalem amore vaꞌareje. Jerusalem vaꞌoromo gavare Iesuare ijoraje 11-huꞌo jabesi a ioroꞌiorohuꞌo gagovoromo raromëꞌe jiamu. 34 Raromëꞌëro jaburo ë ae niöꞌioho uëvareje: Bada iae riꞌöjëꞌe höjo. Riꞌöromo Simon-are örire rovamu huro gavade höjo. 35 Gavade höjamu rue ae niöꞌiohuro uëvareje: Noro niöꞌiro örire jirehoromo ëhi ëhi gavare höjo. Ëhi uëromo uëvareje: Iesuro ie atoꞌatovoromo iꞌimamuamu evare no avoho garomo uvare höjo: Iae Bada höjo.
Iesuhu hesi ijorajo jabesi nunire rovade jöhoje.
36 Bada höjamu gavëꞌi Iesuro ro ma-majioho jabuꞌo gemu mae namijadeje. Namiromo uëvadeje: Aganomë vaevëꞌe raromarujëjo. 37 Vaevëꞌe raromarujëjamu juhuonivoromo jioduduꞌiraeromo uvareje: No aruꞌahe gavaruëjo. 38 Aruꞌahe gavaruëjamu uëvadeje: Jemë rabëni juhuonivarujëjo. Rabëni uehore gö gö baejarujëjo. 39 Ave nasi övoho höroho geromo uvorëjo: Nörö höjo. Maꞌenego heromo uvorëjo: Nörö bogo aruꞌahemuoho jioꞌi a mae höjo. Aruꞌahoho sine ijoꞌahe bogohöjo. Röhu jemë iae gevarujëjo na sinoꞌe ijoꞌahoꞌe jevoꞌego. 40 Ëhi uënugoromo övohuꞌo hörohuꞌo röjëhijamu gavareje. 41 Garomo uehorovemu uehorovoꞌi arijareje. Uehorovoromo uvareje: Aveho mu ma-mabëhe jiëꞌe nani noro sisëꞌi gavaruëromo bogo ma uehorovareje. Bogo ma uehorovamu gavëꞌi Iesuro uëvadeje: Na jemë ioho jëvajëjo o bogojëvajëjo. 42 Ëhi uëvamu visue vënire buejëꞌoho babojamareje. 43 Babojamamu Iesuro baeromo ae ahoꞌobëhe jabesi nunire ijadeje.
44 Iromo uëvadeje: Urimo naehu jemëꞌo hiromo majëhijamu hejarije jöho iae avevejöꞌe röhu maho majëhiꞌirögoro ëꞌajëjo. Na uëvode höjo: Nasi jöho ahoꞌobëhe Moses-hu jajivadoho jö God-aro baeromo majëhinövare a ioroꞌiorehu jajivaroho Psalms jö jajivaroho nasi jöe ahoꞌobëhe God-are surire jajivarëhi iae ëhi jioꞌaꞌajëjo. Öre gö bogohöjo. Ëhi uëvamu hejarije höjo. 45 Hejarije hö uëromo jabesi simanoho huotovëhamu God-are surire jö bëhoho avoho gavareje. 46 Avoho gavamu huro uëvadeje: God-are surire jajivoromo ëhi uvëꞌe höjo: God-ro bamëꞌëro böröme namiromo ajëmijaje aho nörö viꞌehi böröme baeromo guomoromo majae niöꞌi gemu hesi uhure riꞌöꞌaꞌajëjo. 47 Riꞌöꞌiramu aëro nöruare ihore jöe majëhiromo ae uëꞌaꞌaruëjo: Ae ahoꞌobëhe öri sisëre jijiharujoho vuonugohëjo. Mu sisëho vuonugoꞌi avoho uehorovoromo mu mae vaehego God-ro jemesi sisëho uehorovoromo vuonugajo. Ëhi jiëꞌe jöho Jerusalem amore aevoromo majëhiromo maja rojomajire bevaꞌajire saꞌare saꞌare majëhibe jijihoꞌaruëjo. God-are surire jöho ëhi uvëꞌe höjo. 48 Röhu ëhi jiëꞌe muoho jemë gavëꞌe jëvaje ëhuni ë jöho majëhibe jijihorëjo. 49 Röhu aveho hehëjo. Urimo nasi Vavuehu hesi Aruꞌaho suvuorëmiꞌi mae uëvadëhi naro ë Aruꞌaho suvuoroho jemëni nugöꞌöꞌiramu baeꞌaꞌarujëjo. Ëhuni ë hesi urimo jemëro vaꞌoromo Jerusalem amohuremu raromorego hujeji God-are darugohuro ruvebiromo ruahöꞌöjëvoꞌiröhe höjo. God-are darugohuro ruvebiromo ruahöꞌöjëvoꞌiramu evare vaꞌoromo nasi muoho vaeꞌaꞌarujëjo.
Iesu öꞌidöre ajiomade jöhoje.
50 Ëhi uënugoromo sö ujuohoromo Bethany amonö vaꞌadeje. Vaꞌoromo övoho nigemëvoromo uëvadeje: God-ro jemë huë mae bojëmiꞌajëjo. 51 God-ro jemë huë mae bojëmiꞌajë uëromo God-ro uavamu jabumë ë rëmoꞌi huro öꞌidöre ajiomadeje. 52 Ajiomamu gagorovo rue Iesuare ariböviohuro hu rajahiromo börömo bëhe nimorohobe Jerusalem vuonoröꞌö vaꞌareje. 53 Vaꞌoromo raromoromo God-are osa börömore vaꞌoromo majae ahoꞌo God rajahinövareje. Ahia minoꞌe.