Kiikiiwawo bukana dagudaguna
(1 Kings)
Wonawiiakowa
Kiikiiwawo bukana dagudaguna na rowa yadi aroba. Rowa daguadaguna (chapter 1 da 2) na metagha Deivid irabobo bi natuna Solomon kana gaware ivikiiwawona. Rowa wiibatana (chapter 3 da 11) Solomon yana wiibadana Isrel tupana kiiravine yisisiya, bi metagha mmko wiibadana iragata. Bi bada yawonawona da metagha God yana bare Jerusalem kamone iyoghani. Rowa wiiarobina (chapter 12-22) yawonawona da metagha Isrel damdi siyarayidi da dam bata, Isrel kikiramutumutuba yana nawae bi Jiuda wareregubugubura yana nawae. Nokodi dam yadi bata na ere yadi kiiwawo. Mmko girumina na nokodi kiikiiwawo yadi waragututu yisisiyeni. Yiyeveveda da mekodi kiikiiwawo, Yawe God yana sisiya sikivini ware Deivid ibera na naboni, bi mekodi kiikiiwawo, Yawe God simiiri kubuteni da god mududi sikivina.
Vinevineyidi
Kiiwawo Deivid irabobo bi natuna Solomon ivikiiwawo (2:10-12)
Solomon nuwagiura miisedi kiiravidiye Yawe God biidi ivibaba (3:3-5, 7-14, 16-28)
Solomon yana wiibada iragata kamogha (4:20-21, 25)
Solomon Yawe God yana bare iyoghani bi kiiravine irupari (5:1; 6:1, 7, 11-14; 8:1, 3-6, 10-11, 22-23, 27-30, 41-43)
Seba yadi kiiwawo wasikena, kiiwawo Solomon biidi iwagawaga (10:1-9)
Solomon, God imiiri kubuteni (11:1-5, 7-13, 26-33, 35, 40)
Solomon irabobo bi natuna Rehoboam ivikiiwawo (11:42-43)
Wawaya siyarayidi da dam bata, Isrel da Jiuda (12:1-20, 25-31)
Kiiwawo Aheb, Yawe God imiiri kubuteni da god mududi ikabepepidi (16:30-33)
Peroveta Elaija, kwabura natuna iviwiiteni (17:1, 8-24)
Yawe God, Kamel Koyane Baal yana peroperoveta igeiwaiyidi (18:1-2,17-46; 19:1-21)
2
Kiiwawo Deivid yana rabobo
10-11  2 Sa 5:4,5Kiiwawo Deivid Isrel iyibadeni raghanine, dagudagune na bodu yadi 7 Hebron kwanatune imakae bi muriye na Jerusalem kwanatune bodu yadi 33 imakae. Da noko kedane na bodu 40 Isrel ivibadeni. Bi irabobo na Jerusalem kwanatuna kamone nosinosinanakim yawata sidogudi. 12 Wasina bi Solomon ivikiiwawo, da tamananaki kana gaware Isrel ivibadeni bi God ibera da yana wiibadana ivimaragata.

2:10-11: 2 Sa 5:4,5