Emos
Wonawiiakowa
Emos na kwanatu gisina tana kamone iyamakamake Betlihem riirine, Jiudiya kubura kamone raghanine na God ikwatuveni da yana peroveta. Bi God yana sisiya Isrel damdi da dam mududi riiridiye iwonaveredi, bi ivikatayidi da God aro inaveredi yadi bera berodi kiiravine. Nokodi wawayidi, God gesiyakabikarawayeni, toudi kuwiitupima siyiyaba bi moyamoyakidi siyayapiyapiyedi.
God yana wiisuwona bada Emos, irereyi da muriye God dam Isrel iniwouwamiri da Jerusalem sinayoghana mayeni bi kiiwawo Deivid yana kayenama sinibada magha kuburina meme wawaya nuwaruririye sinamake.
8
Moyamoyakidi wiiyabedi kiiravine Yawe God iwonaghaki
Tami iiyawogha wawaya wiikanighughuvidi kwiitutugudadi
bi kwiimatipo da wawaya moyamoyakidi yami kubura kamone konakasiwiiberodi, na mmko kowaiyaneni.
Tami kokayokayoveni da wiiyawiitaveyana gabudarina
da gabudara kabikabikuwayidi porayidi sinakovi yaiyainagha
da kam konigimona magha da gimogimona damdi koniyabedi.
Bi gewiisuwone kam miisanidi kogeeyana wapawapa,
kam kokabiyawa wapawapa,
bi yadi vita koruba wapawapa da gimogimona damdi kwiiyabedi.
Tami kam bowadi da miisedi kowamira bi kwiigimona.
Bi wawaya moyamoyakina iiyabo kana pagiri geinasarobina kobera
da yami bagubagurana,
bagune sawarina miisanina gisina,
ware mane pinimaruruna tana bo kaye tourababara miisanina naboni.
 
Yawe God wiisuwona maragasina ibera touna wosina kana waghawaghae,
noko waghawaghana meko Isrel damdi sakabikabikarawayeni, na iwona bo,
“Tagu gemeyani nokodi bera beroberodi kobera na aninuwawapidina.”
 
10 Tagu kabikwarakwara ghamana anaveremi na yami poragha sinakovi, wasadi na konaduudu,
yami nuwamiise taworidi konakabitoura bi konasiyasiyapa.
Bi dogudogu garadi konikote
da yami wiinuwabero matakirina kiiravine na gayamimi konamura.
Anaberam da kunadou ware natunuwam iyarabobona naboni.
Noko duuduna patana inanono da damone na wiisuwona nuwapoya kiitowana.