Diutoronomi
Wonawiiakowa
Mmko bukana kamone na dam Isrel pinimina bi Kenen kubure sinarughu da sinakabi sinirapeneni. Mosis gerubana yawata sinarughuna, noko biidi na yawonawona wiiyoyowanedi muriye da sinarughu. Na Mosis yawonawona wiiakovidi da metagha God, Ijipt kuburama ikabi kanibuvedi bi mayabe ikoyayidina. Bi kate iwonena mayedi da metagha God sinakabisisirena yapori raghanina sinarughu Kenen kuburena.
Grik gamodima, mmko bukana kana waghawagha yana basuna, na Gwara Wiibatana kiiravine Mosis, God yana gwara wawaya yawonewonena mayedi yibatani. Bi gwaradi na gegha woudi bo bogaena.
4
Mosis, Isrel iwonedi da God sinakabisisireni
Wasina bi Mosis, dam Isrel iwonedi bo, “Gwara tupadi kokabisisiredi mekodi awonewonemina, da konamake bi konarughu da kubura meko Yawe, nosinosiminakim yadi God yavereveremina, da konakabi kiiravimiye. Bi Yawe yami God yana gwara awonemi na gegha gwara mududi woudima koniagagudina, bi kate gegha gwarana mududi konakabi tavetaveyanana, wasina kokabisisirena wosidi.
 
Mmkodi gwara kokabisisirena yaporidi da dam mududi yami nuwagiura bi yami akowa sinakita. Raghanina mmkodi gwara tupadi siwaiyanedi na sinawona bo, ‘Wiisuwona Isrel na dam maragasina bi kana wawaya na nuwanuwagiuridi da akakovidi!’ Yawe yada God na riridae bi yiwiiteda raghanina tarupari touna biidina. Bi dam mududi, ghamaghamadi bo gisigisidi god noko naboni gegwabidiyena. Mmkodi gwara tupadi kata awonewonemi na rotomanidi bi miisedi, getana dam mududi ghamaghamadi bo gisigisidi, gwara rotomanidi mmkodi naboni gwabidiyena.
 
32-34 Raghanina maragata ghamanama bi Yawe yami God, Ijiptma ikabikanibuvemi, na berakayowiiwiiyaka da bera ghamanakidi matamiye ibera. Tami kiiravimiye na Ijipt damdi iviaviyedi, da kabikwarakwara ghamana iveredi. Bi iberami da yana wawaya waghata, bi Sainai Koyane keyama kamonama kowaiyana ivisisiya tami biiyadi, bi gegha da patana komakamake. Bi bera tana mmko naboni naghove itubugha bo gegha? Getana! Konoghota inaveramagha da ghuyoghuyone raghanina God kubura debane wawaya iberadina, kubura tupane kovinogha. Getana god meme mmkodi bera naboni iyaberana!
 
39 Kata kovigeruwana bi konakowa yapori da Yawe na God, abama kamone bi kubura debane, getana god meme. 40 Yana gwara tupadi kokabibisisiredi mekodi kata avereveremina. Wasina bi tami da nosinosimi makamake miisena konabanani, bi raghani gurina kuburine konamakae meko Yawe yami God yaverevere waghasimina.”