Ekalesiyestis
Wonawiiakowa
Getayakovi wawaya iiyabo Ekalesiyestis igirumi. Wawaya mududi sanoghonoghosi da kiiwawo Solomon mmko bukana igirumi. Giruma wawayina na tomogha nuwagiura kirakiina. Tounamani ikwatuvena mayeni da Abawiiyeveveyana. Abawiiyeveveyana sisiya mududi bogae ivisisiyana. Yana basuna mmko: Wawaya korotodi gesiyakovi da God touna iiyabo, na simatipo da sawara tupadi satubutubugha na yadi basuna siyabanana. Bi gerubana basudi siyabananana.
Abawiiyeveveyana yawonewoneda da awaki mmkodi wawaya sanoghonoghosi. Wawaya viya bera sabera na basudi gegha. Abawiiyeveveyana mmkodi bera yimaghatari touda biiyadi. Nokona ware wawaya iyiimatipo da yanunu iyaburawatawani. Touna yawonawona da nokona neghanegha. Mmkodi wawaya sikabibanani da yawa mmko kuburina debane na basuna gegha.
1
Sawara tupadi basudi gegha
Mmkodi na abawiiyeveveyana yana sisiya, Deivid natuna, iiyabo Jerusalem kamone iyiikiiwawo na:
Abawiiyeveveyana iwona da, “Sawara tupadi basudi gegha,
yawa na yana basuna gegha, parapa basuna gegha!”
 
Tomogha bagibagi tupadi mma kubura debane yaberabera
na awaki yakabi?
Kimta yanagho, bi kimta yapiika,
bi gegha da kubura yamake waghata.
Gabudara yagae, bi gabudara yayowogha,
bi yiyaininagha da mema yageegee maghana nabo.
Yanunu wareregubugubura yana nawae yatapi yanagho,
da yatapi wiikenavivira yagae yanagho kikiramutumutuba yana nawae;
yanunu yatapi da yatapi wiikenaviivira.
Rarima savera sayowogha yegiiye,
bi gegha da yegii geiyabonubonuvina.
Rarima samama saveramagha anagha matadiye mema sawusiwusirana,
bi vera sadagumayeni sayowogha yegiiye.
Sawara tupadi saberam da kwamameyem;
wawaya kate gerubana noko kiiravine inisisiyana.
Bagune mata yakitada meme, bi gerubana inanunurina,
bi taina yawaiyana da meme, bi gerubana inanunurina.
Awaki sawaridi tupadi naghove situbugha,
na bada sinatubugha magha.
Sawara tupadi wawaya naghove sibera,
na bada sinabera magha,
getana da awaki wouna mma kubura debanena.
10 Metagha wawaya inawona bo, “Kita, mmkona sawara wouna!”
Bi gegha, sawara tupadi naghove situbugha,
naghove waghata muriye da tatubugha.
11 Getana iiyabo iyanoghonoghosi da awaki naghove itubugha,
bi getana iiyabo kata wawaya awaki saberabera na inanoghosidina.
Getana iiyabo nokodi sawara raghani muriye sinatubughana inanoghosidina.
Nuwagiura yana basuna gegha
12 Tagu, na Abawiiyeveveyana bi Isrel damdi yadi kiiwawo, bi Jerusalem kwanatune ayamakamake. 13 Yagu Nuwagiura miisenama na akayoveni da bera tupadi kubura debane parapa ayakita yapoyaporidi. Na anoghota bo, “God nuwapoya da piropiro vitadi wawaya iveredi da iyitaina iriredi.” 14 Tagu sawara tupadi wawaya kubura debane saberabera na akitadi, kokita, tupadi na basudi gegha, ware tayimatipo da yanunu taya veraverakwavini.
15 Awaki iriwariwa na gerubana sinakabi wiirotomanina,
bi memeda awaki isiwana na gerubana sinakabiyawa wiikapuna.
16 Na tagumani awonena mayegu, “Kita, kiikiiwawo iiyawogha naghoguve Jerusalem kwanatune sivibadana, toudi meboda nuwagiura miisena gwabidiye bi gegha da tagu yagu nuwagiura da akowa na parapa simiise kirakii.” 17 Tagu parapa avinuwanoghonoghota kirakii da nuwagiura ayakovi, bi kate kawakeekee da neghanegha. Bi gegha, tagu abanani da mmko teya na yanunu vera kwavikwavinina.
18 Memeda yagu nuwagiura inaragata kirakii,
na tagu parapa aninuwapoya.
Bi bada memeda sawara peyaridi akovidi anayouna,
na tagu parapa aninuwapoya.