Exodas
Wonawiiakowa
Waghawagha Exodas yana basuna “kanibutaveyana,” yiakovida da bera ghamanakina Isrel damdi kamodiye, yadi kanibutaveyana Ijipt kuburama, meme toudi sivibagubaguranana. Bukana itoreyarayi da rowa ruwamaruwa:
God wiibagubaguranama Hibru damdi iviyawiidi;
Hibru damdi sipepewa sinagho Sainai Koyane;
God wiiwaghasina maragasina ibera yana wawaya yawata Sainaine, bi kabepepa, aviya da kabikuwaya gwaradi iveredi; bi kate
Isrel damdi kabepepa gawarina sibera.
1
Jeikap nosinosina sikoroto kirakii Ijipt kamone
Raghanina Jeikap inagho Ijiptma na natunatuna, ere natuwavinedi da natunatudi yawata sinagho, na kadi waghawagha na: Rubin, Simiyon, Livai, Jiuda Isaka, Jebulan da Benjiman, Dan, Neptalai, Ged da Aser. Noko raghanine Jeikap natunatuna tomotomoyidi da tubutubuna tomotomogha tupadi na yadi 70. Bi natuna Jousep na nada name Ijiptne iyamakamake.
Bi noko murine, na Jousep warewaresina teya tupadi, da kate bada wawaya iiyawogha noko raghanine siyamakamake na sirabobo. Acts 7:17Bi nosinosidi, Isrel damdi, sivituwa wiipeyara da ividam kiitowana. Toudi sivikoroto kirakii da noko kuburina sivibonuvi.
Ijipt kana Kiiwawo nuwapoya ghamana Isrel damdi iveredi
Acts 7:18Bodu viya murine na kiiwawo wouna, iiyabo touna Jousep geiyakovina, idagu Ijipt kuburina iyibadeni. Na yana wawaya iwonedi bo, “Kowaiyana, Isrel damdi sikoroto bi sivimaragata kirakii da yadi koroto ikasiwoneda genaboni touda. 10  Acts 7:19Memeda touda biiyadi aviya inatubugha, na kada aviya sinirukapuvedi siniaviyeda da sinagetawanida bi sinavera sinanagho yada kubura sinakuyoveni. Na keda taninoyeni bi yadi koroto tana yarayi da gegha sinakoroto kirakiina.”
11 Wasina bi Ijipt damdi sibera da bagibagi ghamana Isrel damdi siyaberabera kiiravidiye, bi wiibagubagurana kadi babada sitoura da siyibadedi. Nokodi babada siberadi da kwanatu ghamaghamadi yadi bata siyoghana, kadi waghawagha Pitom da Ramesis naboni wiimaghara kwanatudi, meme kiiwawo kana kam da sawara mududi iyatoura. 12 Bagune Ijipt damdi bagibagi ghamadima Isrel damdi siyikayotaketowanedi, bi gegha da, Isrel sikoroto kamokamogha da noko kuburina tupana sivibonuvi. Na Ijipt damdi parapa siyanaghanaghara. 13-14 Bi siberadi da sibagibagi kirakii da parapa sikabikwarakwara. Bi siyatupetupedi na brik siyaberabera da kate dobodobo siyawamiwamira brik pasitawanidi kiiravine. Bi bada siyawonewonedi na kwabu bagibagidi tupadi siyaberabera. Ijipt damdi nuwapoya ghamana Isrel siyavereveredi yadi bagibagi kamone bi gesiyanuwaghanedina.
 
22  Acts 7:19Wasina bi Ijipt kana kiiwawo yana wawaya iwonedi bo, “Raghanina Hibru damdi natunatudi tomotomogha sinatubugha, na Nail rarimine konitavena yowoyowoghana. Bi raghanina wasiwasike sinatubugha, na wasina sinamake.”

1:7: Acts 7:17

1:8: Acts 7:18

1:10: Acts 7:19

1:22: Acts 7:19