Genisis
Wonawiiakowa
Mmko bukana na dagudaguna yisisiyeni. Yisisiya da metagha kubura itubugha, bi metagha wawaya situbugha da kate metagha dam Isrel itubugha. Mmko bukana sitoreyarayi da bata:
Chapter 1 da inagho 11 yawonawona da metagha God kubura da dagudaguna wawayidi iberadi. Mma takabiyawa da Adam da Eve waragututudi, Kein da Eibol, Nowa da kutukutuwa bi kate Babel barena gekirakiina.
Chapter 12 da inagho 50 yawonawona da metagha dam Isrel itubugha. Mma takabiyawa da Abraham waragututuna, natuna Aisik, tubuna Jeikap da kate Jeikap natunatuna yadi 12, nokona dam Isrel kadi dam yadi 12 kayekikidi.
Wawaya iiyabo mmko bukana igirumina gegha kana waghawagha iyawoneda bi akowa damdi korotodi sigeruwana da Mosis mmkodi waragututudi igiruma Isrel damdi kiiravidiye bi toudi akowa siyakabi da metagha God ivineyidi da touna yana wawaya bi awaki beradi ibera toudi kiiravidiye. Mosis mmko bukana memeda 1500 BC da 1230 BC basudiye igirumi.
1
Dagudaguna
Ghuyoghuyone na, God abama da kubura ibera. Kubura na kanakita gegha torewiikayokayowanina bi kwebuna, wiididibara rarima wautapudi isowomumudi, bi God kanumina rarima wowodigha iyaghanoghanowa.
Bi God iwona bo, “Yeghana nama inarumaghatara” da yeghana irumaghatara. God yeghana ikita da imiise; na yeghana da wiididibara ivibogabogaedi. God yeghana ikwatuveni Raghani bi wiididibara ikwatuveni Nubabasu. Ravidi inagho bi didibara ipiika - gabudara dagudaguna.
Wasina bi God iwona bo, “Taraboga nama rarima basune da inibogabogaedi.” Bi God taraboga ibera da rarimina ivibogaedi da bata situbugha. Bi tarabogine ibera, da rarima rogune bi kiidamove. Na itubugha. Taraboga kiidamove ikwatuveni Abama. Ravidi inagho bi didibara ipiika - gabudara wiibatana.
Noko murine God iwona bo, “Rarima abama rogune gawara tanagha initaghomi, bi tanawa kanakanana inarumaghatara,” na itubugha. 10 Bi God tanawa kanakanana ikwatuveni Kubura bi rarima wiiwiitaghomidi ikwatuveni Yegii. Na God ikita da imiise. 11 Bi noko murine God iwona bo, “Kubura sawara bogaebogae inigogodi, pei kiidi, da kiiuwa kiidi mma kubure sinagogo bi sinuwagha da ere peidi. Yadi tubugha nunudigha,” na itubugha. 12 Wasina bi kubura kiiuwa bogaebogae ivigogodi, yadi tubugha nunudigha na God ikita da imiise. 13 Ravidi inagho bi didibara ipiika - noko gabudara wiiarobina.
14 Bi God iwona magha bo, “Yeghana abame sinarumaghatara bi raghani da nubabasu sinibogabogaedi, bi toudi sinimatakira da raghani meyani gabudara, bodu da kwamra sinadagu, 15 bi abame sinakarata da kubura yeghana sinavereni,” na itubugha. 16 Na God yeghana ghamadi bata iberadi - gabudara raghani inibadeni bi nawaravi nubabasu inibadeni, bi kate bada kewokewo iberadi. 17 Na mmkodi abame itoredi na yeghana kubura sinavereni, 18 da raghani bi nubabasu sinibadedi, na yeghana wiididibarama ivibogaeni. Bi God ikita da imiise. 19 Ravidi inagho bi didibara ipiika - noko gabudara wiiruwamaruvina.
20 Wasina bi God iwona bo, “Sawara yawayawiidi bogaebogae rarima sinibonuvi bi manu kiidamo sinibonuvi.” 21 Na God yegii ighanidi ghamanakidi da gisigisidi mekodi rarime samakamake na iberadi, yadi tubugha nunudigha, bi kate bada manu roworowoyidi tupadi yadi tubugha nunudigha. Bi God ikita da imiise. 22 Na ivimiiseyedi bi iwonedi bo, “Ighana kovituwa wiipeyara da yegii konibonuvi bi manu bada kovituwa wiipeyara kiidamove.” 23 Na ravidi inagho bi didibara ipiika - noko gabudara wiiimiikovina.
24 Wasina bada God iwona bo, “Kubura ribiribi bogaebogae initubuyidi, yadi tubugha nunudigha: ananamanidi da gegha ananamanidi, ghamanakidi da gisigisidi” na itubugha. 25 Bi God awaki tupadi iberadi, na ikita da imiise.
26 Wasina bi God iwona bo, “Bi katana wawaya tanabera mekeyudae, naboni touda mayimayiyida bi toudi kubura tupana sinibadeni da kate ighana, manu kiidamove, ribiribi tupadi, ananamanidi da gegha ananamanidi, ghamanakidi da gisigisidi, bi kate sawara mekodi tanave sasasadi.”
27  Mrk 10:6Na God wawaya ibera tounamani mekeyune,
da touna naboni.
Tomogha da wasike iberadi.
28 Wasina bi God ivimiiseyedi bi iwona wiiyoyowanedi bo, “Kovituwa da natunatumi sinakoroto, da kubura konibonuvi da konakoyayi, bi yegii ighanidi da manu kiidamove bi kate ribiribi tupadi mekodi tanave sasasadi konibadedi.”
29 Bi God iwona bo, “Tagu kii tupadi ere peidi da kiiuwa ere peidi bogaebogae avereveremi da toudi tami kamikam, mmko kuburina debane, 30 bi kubura ribiribidi tupadi da kiidamo manudi da kate sawara yawayawiidi tupadi mekodi tanave sasasadi - kiimatagha uwadi avereveredi kadikam,” da itubugha. 31 Wasina bi God sawara tupadi ibera na ikita da imiise kirakii. Ravidi inagho bi didibara ipiika - noko gabudara kana wiisix.

1:27: Mrk 10:6