Hoseya
Wonawiiakowa
Hoseya na God yana peroveta iiyabo God warana iyadimadima Isrel damdi biiyadi. God noko iwonedi na basuna touna sisinighiiyeni bi god wiiwiiyaba siyapeepetedi da bera beroberodi siyakivikivina na aro inaveredi da kadi dam inakasiwiibero.
Hoseya wavinena igeghomiiri da moghanena ikuyoveni bi inagho tomogha tana biidi naboni madawara wasike, nuwavisi ghamana teya bi gegha da ivinuwayuyunena wagiwagiyeni na ivinoyeni da irutayina mayeni ipiika yana bareye. Mmko bukana yiyeveveda da kedana mayimayina, bagune Isrel damdi God sisinighiiyeni, touna patana yinuwayuyunedi bi ivisuwona da inakabiwiiveramayidi touna wosina biidi.
11
Yawe God yana nuwayuyuna Isrel kiiravine
Yawe God iwona bo, “Raghanina dam Isrel gisine,
ware simira naboni na avinuwayuyuneni,
bi Ijipt kuburama akwatu kanibuveni naboni natugu tomoyina.
Tagu dam Isrel biidi ayakwatukwatuvena kamokamoyidi,
bi gegha da simiiri kubutena wagiwagiyegu.
Yagu wawaya na god wiiwiiyaba Baal siyasuwasuwareni,
bi yadi kabepepama sikoko siyagabugabuna tarabiibiisaka biiyadi.”