Judges
Wonawiiakowa
Judges bukana yawonewoneda da Josuwa yana rabobo raghanine bi inagho Samwel yana tubugha gabudarine. Mmkodi giruma mma na sawonawonavereda da nokodi raghanidi na kadikita metagha.
2
Josuwa irabobo murine raghanina metagha
Josuwa iyamakamake gabudaridiye na Isrel damdi Yawe God siyabigebigeni, bi irabobo murine na bada wawaya, Yawe God sibigena wiikaruveni patana da Isrel kanababada yawayawiidi siyamakamakena, iiyawogha Yawe God yana berabera Isrel damdi kiiravidiye ibera sikitana.
Yawe God yana wiitamariyana Josuwa, Nun natuna na kanabodu 110 bi irabobo. Na yana wawaya, kubura kana waghawagha Timnat Heresne tanawa ivirapenenina name sidogu, dam Ifreim yadi kubure koyae, Gaas Koyane kikiramutumutuba yana nawae.
10 Noko kimtana tupana sirabobo murine, na bada kimta tana itubugha na Yawe God gesiyakovina bo Isrel damdi kiiravidiye awaki iberana. 11 Na toudi Yawe God matane bera berona sibera da Baal yana tarabiibiisaka siyapeepetedi. 12 Toudi tamadinakim yadi God, Yawe God sisinighiiyeni, iiyabo Ijipt kuburama ikabikanibuvedi, bi sidagu wawaya wiibata iiyawogha nama riridiye siyamakamake na yadi god siyapeepetedi, na Yawe God sivinuwapughupughuni 13 basuna toudi Yawe God sisinighiiyeni bi Baal da Astoret* Baal touna Kenen damdi yadi god tomoyina bi wavinena touna Astoret. Kenen damdi situmaghana da mmkodi god wiituwa kedadi siyavereveredi. siyapeepetedi. 14 Na Yawe God yana nuwapughu iragata kirakii Isrel damdi biiyadi bi ibera na wiikayotaketowana damdi sigeghomiiri da Isrel damdi tupeyanama siyapiyedi bi aviya damdi nama riridiye iviruveredi da gerubana siyageebodedi. 15 Raghanina Isrel damdi sanagho wiiaviya biidi, na Yawe God geiyiwiitedi da kadi aviya sinageeiwayidi. Touna iwonawiikatayidi da metagha ivisuwona na ibera. Na Isrel damdi nuwapoya ghamana sikabi.
16 Wasina bi Yawe God babada ikabiwiimiiridi da Isrel damdi siyiyawiidi iiyawogha siyayapiyapiyedi na gwabidima. 17 Bi gegha, Isrel damdi babadidi gesiyawaiyanedi da Yawe God kawagha siyapepeteni, bi gegha da bada god wiibata sikirorovedi da sipepetedi. Toudi yaininagha nosidinakim yadi kedama simiiri irana da Yawe God gesiyakabisisireni. 18 Raghanina Yawe God, bada tana Isrel damdi yaveredi bi noko badana yana make yawana kamone na God wawaya iyiwiitedi da kadi aviya siyiaviyedina gwabidima yiwiitedi. Basuna Isrel damdi yadi kabikwarakwara da wiikayotaketowana kamodima siyakabikabida kiiravidiye na Yawe God iyinuwanuwaghanedi. 19 Bi raghanina noko badana yarabobo na wawaya, Yawe God samiiri kubuteni da saveramagha yadi yawa katamanidiye bi bera bero kirakiidi sabera geware kimta katamanidi naboni, da god mududi sakivikivina bi sabigebigedi da sapeepetedi. Toudi geyadiwiina da bera beroberodi da kotakii beradi sinakabitourana.
Yawe God yana wiisuwona wiiwaghasinina Isrel damdi teya bi sivikasigiiyeni, na nuwanuwana ipughu bi ikayoveni da iyaruyaghadi na wiiwiitedi kubura wiibata damdi, Isrel kuburama wiikanibuvedi ikabitore. Kubura wiibata damdi yadi bera beroberodima Isrel siruyaghadi, da memeda Yawe God siyakivini ware tamadinakim sibera bo gegha na naboni.

*2:13: Baal touna Kenen damdi yadi god tomoyina bi wavinena touna Astoret. Kenen damdi situmaghana da mmkodi god wiituwa kedadi siyavereveredi.