Jerimaiya
Wonawiiakowa
Jerimaiya na bada peroveta ghamana tana Jerusalem kamone, bi Yawe God yana sisiya wawaya iyavereveredi. Touna wawaya ivikatayidi da metagha God aro inaveredi, kiiravine toudi simiiri kubuteni bi god mududi siyakivikivina.
1
Jerimaiya kanakwatu
Mmkona Yawe God yana sisiya tagu biidi, iwona bo,
“Muriye da sinamnaki raparapane ayakabi wiipakipakim,
na tagu nada waghata akovim.
Bi muriye da kuyatubugha, na tagu avineyim
da yagu peroveta dam tupadi kiiravidiye.”
Na awona bo, “O Yawe God, tagu tomogha gisigisi kawagha, bi geayakovi da metagha anisisiya!”
Bi Yawe God iwona bo, “Gegha kunawona bo, ‘Tagu tomogha gisigisi kawagha.’ Basuna meghamegha aniporam na kunanagho, da awaki anawonem da kuyisisiyedi na kunisisiyana. Bi tagu gwabimve da anitara babaranem, na wawaya gekunanagharedina.” Nokona Yawe God yana sisiya tagu biidi.
Wasina bi Yawe God imana ikoghasi ikanibu da kawagu ikabitowoyi bi iwona bo,
“Kita, yagu sisiya kawam kamone atutoura!
10 Tagu kata avineyim da yagu maragatama
kunisisiya dam tupadi biiyadi da yadi kiikiiwawo teya.
Mududi na kuni tainaraguwana da kuni kourikeyana,
tam kuna gawoworidi da kuniberodi,
bi mududi na kunayoghanidi da kunawawa.”
 
17 Yawe God iwonegu bo, “Kabununagha!
Geghomiiri bi wara tupadi averem da kuyisisiya na kuwonedi.
Gegha kunanagharedina, bi meboda kunanagharedi,
na anaberam da parapa kunanagharegu da sinakitam!
18 Kata aberam da parapa kuvimaragata kirakii
ware kwanatu kanagari geekirakiina naboni,
ware koghora aiyanma sibera na yana maragata naboni
bo papa bronsma sibera na naboni.
Tam Jiuda kubura tupana rubana kunageebodeni,
kana kiikiiwawo, kana babada, kana prist da wawaya tupadi.
19 Toudi siniaviyem da konirouwa,
bi gerubana sinageeiwayimna,
basuna tagu na tam yawata da anababarem.”
Noko na God yana sisiya tagu biidi.