Job
Wonawiiakowa
Mmko bukana touna tomogha tana miisena iiyabo nuwapoya peyaridi iyabanabanana, na waragututuna. Bi yiyeveveyana da Job yana noghota mmkodi nuwapoya kiiravidiye, bi kate turaturana yadi noghota mmkodi nuwapoya kiiravidiyena. Job turaturana sinoghosi da yana nuwapoya kiiravine na yiiyeveveyana da God aro yaverevereni yana bera berodi ibera na kiiravine. Bi Job iyakovi da mmko na gewiisuwona, touna patana God iyiitumaghaneni, bi gegha da yana wiina yana kabikwarakwara basuna iyakovi.
Mmko bukana kamone, na God gegha Job yana kabikwarakwara basuna iyawoneni, bi gegha da iviyeveveni da yana maragata bi nuwagiura na siragata kirakii da wawaya akovina gesinakabina. Raghanina Job akowa ikabi da God yana maragata da nuwagiura metagha, na yana kabikwarakwara basuna kana wiitarakiiyana ikabitore bi kabepepa kawagha ibera God biidi.
Bukana damone, na Job kana gubagama God iviyawiini, natunatuna korotodi ivereni bi kate iberamayeni da tomogha moumourina. Bi kate Job turaturana ikidi basuna toudi gesiyakowa yapori da awaki kiiravine Job iyakabikabikwarakwara.
1
Job da yana rakaraka
Raghani tana name Us* Mmko kuburina na gawarina waghata na geakakovina. kubure na tomogha tana kana waghawagha Job iyamakamake. Bi tomogha miisena da God kawagha iyakabekabepepi da bera rotomanidi iyaberabera. Touna natunatuna tomotomogha yadi 7 bi wasiwasike yadi 3, bi yana sip yadi 7,000, kamel yadi 3,000, bi kau yadi 1,000 da donki yagayagaridi yadi 500 bi kate yana wiitamatamariyana korotodi. Touna imoura kirakii gegha ware wawaya mududi nama raghani matana kubure naboni.
Job natunatuna tomotomogha na nonowa tatadigegha yadi gabudara duma kepo yadi bareye siyatutoura bi warewaresidi da nughunughudi yadi 3 siyiyonedi siyapiipiika da yawata siyakamkam niniuna. Kepo gabudaridi sakovi bi muridiye, na Job natunatuna yadi sisiya yadaru na sapiika touna biidi da yaberadi da God matane na toudi miisedi. Yana noghota na, “Meboda natunatugu berona sibera, bo meboda nuwanuwadiye God sivisisiyena beroveni.” Na didibara wote yageghomiiri na ribiribi yagabuna da God biidi yasuwara natunatuna kiiravidiye.
Job kana ruyagha dagudaguna
Wasina bi gabudara tana God yana aneyaneya sivitaghomidi Yawe naghone, bi Seitan Seitan na kasi wiibero tomoyina. na bada nama kamodiye yawata. Na Yawe God igeghomiiri da Seitan ivitarakiiyaneni bo, “Tam katota wota na mema kupiika?”
Na Seitan iwona bo, “Tagu kubure ayapeepewa wapawapa, nabo ayanono mabo ayapiipiika.”
Wasina bi Yawe God, Seitan ivitarakiiyaneni bo, “Da yagu wiitamariyana Job kwanoghonoghosi bo gegha? Touna wawaya miisena, geware wawaya mududi kubure naboni. Bi bera rotomanidi kawagha yaberabera da God yakabikabikuwayeni bi bera berodi geiyaberaberana.”
Bi Seitan iwona bo, “Tam kukoyagha yapori, noko biidi yakabikabikarawayem! 10 Na nonowa touna bi yana rakaraka da yana sawara tupadi kwababaredi. Awaki tupana yaberabera na tam kwiimiiseyeni na yana bagibagi wasina kawakawa, na kata yana kau da sip sipeyara. 11 Bi memeda imam kunakoghasi da yana sawara tupadi kuna kabitavetaveyana, na rubana da matamve bi inakaradeba da inisisiya berovem.”
12 Na Yawe God, Seitan iwoneni bo, “Waghasina, Sawara tupadi rapene na yam maragate atoretoredi, bi gegha tubuyina kuniberona.” Wasina bi Seitan, Yawe God naghonama inaghotaveyana.
Job natunatuna da yana moura sibero
13 Gabudara tana raghanina Job natunatuna tomotomogha da wasiwasike toghadiru iyarokona yana bareye siyakamkam kepokepo, 14 na sawariyonayona tana ipiika Job yana bareye, bi iwoneni bo, “Yam kau kwabuve siyaroverove bi yam donki na nama riiridiye rei siyakamkam, 15 raghani tana wawaya yapiyapidi toudi na Siba damdi sipiika da ribiribi tupadi siyapi bi wiitamariyana tupadi sivikasunughana, wasina tagu kawagha ayawa, na averataveyana apiika da tam ayawonawiikatayim!”
16 Tomoyina patana iyisisiya, bi sawariyonayona tana iverakanibu da iwona bo, “Namanamara abamama iyogha iyowogha na yam sip da kadi koyakoyagha ivikarunughana, wasina tagu kawagha ayawa, na averataveyana apiika da tam ayawonawiikatayim!”
17 Noko tomoyina patana iyisisiya, bi sawariyonayona kana wiiaroba iverakanibu da iwona bo, “Yapiyapi damdi borudi aroba Babilon kuburama, yam kamel tupadi siyapi da yam wiitamatamariyana sivikasunughana. Wasina tagu kawagha ayawa na averataveyana apiika da tam ayawonawiikatayim!”
18 Noko tomoyina bada patana iyisisiya, bi sawariyonayona tana bada iverakanibu da iwona bo, “Natunatum tomotomogha da wasiwasike siyakamkam kepokepo, natum tomogha tubugha yainina yana bareye. 19 Bi yaininagha yanunu maragasina mayabama irughu da bare itapi kirakiiyeni, na barena ibeku da natunatum tupadi kamone ivikasunughana. Wasina tagu kawagha ayawa na averataveyana apiika da ayawonawiikatayim!”
20 Wasina bi Job imakegeghomiiri, da kana kwama itayina gosigosira bi gayamina imurataveni da noko yana wiinuwabero matakirina. Bi ivituwapore oghogheyana da mayiyina iyowogha dobodobove da God iyakabikuwayeni. 21 Na iwona bo,
“Getana awakima ayimakabi babarana bi atubugha,
da getana awakima animakabi babara raghanina anarabobona.
Yawe God sawara iveregu,
bi bada Yawe God sawaridi gwabiguve na ikabitavetaveyana;
na Yawe God kana waghawagha anakabepepi.”
22 Mmkodi nuwapoya tupadi Job biidi situbugha, bi gegha iyawona da God ibera bero, Job tamumu genaboni iyaberana.

*1:1: Mmko kuburina na gawarina waghata na geakakovina.

1:6: Seitan na kasi wiibero tomoyina.