Josuwa
Wonawiiakowa
Mmko bukana yawonawona da metagha dam Isrel sirughu Kenen kubure da wawaya nama makamakedi sigeiwayidi. Bi kate bada yawonawona da metagha kuburina sikabirereyi kiiravidiye damvedamve, Isrel kana dam yadi twelve nunudigha. Mmko bukana kana waghawagha na Josuwa basuna dagudagune, na yawonawona da metegha Josuwa inakanibu da dam Isrel kanawiinaghowana, Mosis irabobo bi murine.
1
Yawe God, Josuwa iruwiitamariyeni
Raghanina Mosis yana yawa tupane iyamakamake na Yawe God iyabigebigeni bi Nun natuna Josuwa na iyiwiiteni. Bi irabobo murine na Yawe God, Josuwa iwoneni bo, “Mosis yagu wiitamariyana na irabobo. Na noko biidi kabunagha, bi tam da dam Isrel tupana Jodan rarimina konatowawoneni konarughu kubura avereveredina. Tagu, kubura tupadi meme debadiye kayemi konitutughana anaveremi, metagha Mosis avisuwoneni na naboni. Yami kubura na Negeb mayabine inadagu bi inanagho da Lebinon koyadiye kikiramutumutuba yana nawae, bi raghani matene Euprate rarimine inadagu bi inanagho da dam Hitti yadi kubura tupana patana da inanagho Mediteriyen Yegiine, gabudara yowoyinama. Deu 31:6,8Josuwa, yam yawa tupane kunamakamake, na getana iiyabo rubana da inageebodem inageeiwayimna, kiiravine tagu na tam gwabimve ware naboni Mosis gwabine na. Gegha meyani anasinighiiyem bo anakuyovemna.
Deu 31:6,7,23Tagu yagu wiisuwona maragasina mmkodi wawaya nosinosidinakim biiyadi abera da mmko kuburina ayaveredi. Na kimaragata da kisinitora, bi wawaya kinaghovedi da kuburina konakabi konirapeneni. Noko biidi kimaragata bi kisinitora kirakii, bi kayowiimasi da mmkodi wonawiiyoyowana tupadi yagu wiitamariyana Mosis iveremna kunakabisisiredi. Bi yagu wonawiiyoyowana kunakivina yapora da gegwabidima kunituirana katakatiiye bo dugedugeye na tam bera tupana kunabera na wasina kawakawa. Kubera wiimasi da mmko gwara bukana nonowa konakabiyavi. Gabudare da nubabasuve nonowa akovina kunakabikabi na girumina akovina kunakabisisirena wiimasiyeni. Memeda naboni kunamake, na tam awaki kunaberabera na wasina kawakawa.”

1:5: Deu 31:6,8

1:6: Deu 31:6,7,23