Livitikas
Wonawiiakowa
Bariyawa gamodima (English) mmko bukana kana waghawagha na Livitikas, basuna mmko bukana na Livai kana dam yisisiyeni. Nokodi wawayidi ribana na prist siyiwiitedi, bi siyiwiita da Yawe God yana Kiregoru Kabikabikuwayina siyakoyakoyayi.
1
Tamumu wiimiisana suwarina
Yawe God, Kiregoru Kabikabikuwayinama Mosis ikwatuveni iwona bo, “Mmkodi na suwara gabuna kadi wonawiiyeveveyana, na Isrel damdi mma naboni kuwonedi, raghanina wawaya iiyabo ribiribi kwasuwasuwara Yawe God biidi na kau tana, bo sip bo gout tanagha kunakawari kunapiika yam suwara kiiravine.
Meboda yam suwara kau, na nokona ribiribi makina bi takutakukuna bi getana berona gwabinena. Kunakawari kunapiika Kiregoru Kabikabikuwayina matamketane, da Yawe God matanena tam wasina. Bi imam ribiribina gayamine kutore, da yana basuna noko ribiribina kam gawara inakabi inarabobo da Yawe God noko rabobona iniwaghasineni da kam gawara ikabi da yam tamumu ikabitaveni, bi inaberam da matane na tam rotomanim. Yawe God naghone kunakasunuyi, bi Eron natunatuna toudi na prist noko ribiribina ganiganina sinayouna bi Kiregoru Kabikabikuwayina matamketane, suwara gabugabuna gawarina nawanawana yadi 4 sineburidi. Wasina bi ribiribina bekana kunasikataveni, bi kunarigha da kunataramutu. Bi prist suwara gabugabuna gawarine kii raberabega sinatoura bi sininawiini. 8-9 Bi ribiribina dimna da kayena kukoghadi bi prist kunaveredi, da taridi tupadi bi gayama da nanara teya suwara gabugabuna debane keyama wowone sinatoura, da noko ribiribina ere tupana sinagabuni. Mmkona suwara gabugabunina, kam suwarina, bi ghabuna iwaratete kirakii Yawe God biidi.”
Yawe God kate bada Mosis iwoneni da rubana wawaya sip bo gout bo ayabo da buruku wouna kedana mayimayiyina sinasuwara naboni puyo gabugabunina. Mmkodi sawaridi gabunidi kiiravine na bada iwonawiiyeveveni.