Nambas
Wonawiiakowa
Bariyawa gamodima na mmko bukana kana waghawagha na Nambas basuna yana chapter dagudagudi yadi ruwamaruwa na Isrel yana wiiyogha tomotomogha yadi koroto sikabiyavina da kate kadi dam yisisiyedi. Mmko bukana bada yawonawona da metagha Isrel damdi, bodu yadi 38 mayabe siyamakamakena, da awaki siyaberabera bi metagha Sainai Koyanama sipepewa sinagho Kenen kubura wiibarabarate.
6
Eron yana wiimiiseyana Isrel damdi biiyadi
22 Yawe God, Mosis iwoneni bo, 23 “Eron da natunatuna kuwonedi da Isrel damdi siniimiiseyedi na mmkodi sisiyidima sinawonedi.
 
24 ‘Yawe God inimiiseyemi,
bi inabodami.
25 Yawe God mayiyina inabera da inaruyeghani debamiye,
bi miisena inabera tami biiyadi.
26 Yawe God nuwamiiseye inakitakitami,
bi nuwaruriri inaveremi.’
 
27 Raghanina Eron natunatuna yawata kagu waghawaghae Isrel damdi siniimiiseyedi, na Tagu wosina toudi animiiseyedi.”