Wonawiiyoyowana
(Proverbs)
Wonawiiakowa
Mmko bukana kamone na wonawiiyoyowana peyaridi, toudi na God yana wawaya yiyevevedi da rotomane sinamakae. Kiiwawo Solomon mmkodi wonawiiyoyowana peyaridi igiruma, bi gegha da wawaya viya na bada mududi sigiruma. Tomogha kana waghawagha Agar mududi igiruma (Wonawiiyoyowana 30:1 kokita) bi kiiwawo Lemuel mududi igiruma (Wonawiiyoyowana 31:1 kokita).
Mmko girumina kamone na wiiyeveveyana ghamana tana, da nuwagiura tupadi na God yana puyo, bi akowa kirakii wawayina dagudagune na God inakabisisirena yaiyaineni. Yada makamake yawana gabudara patepatena bareye, meyagiiye, gabemaniye bo bagibagiye na mmko nuwagiurina yawata yiwiiteda. Mmko girumina bada yiyeveveyana, da touda tayabera da awaki wawayida, bi metagha bera rotomanidi naboni tayabera, bi tayabera da getayakabi geegeeyeda, touda tayabagibagi wiimaragata bi wawaya iiyawogha gwabidiye getana awaki na toudi biiyadi tayavereyana.
1
Wiiyoyowana wawaya woudi biiyadi
Wiiwawaya wiimasi dagunina biidi,
na tam ghuyoghuyone na Yawe God kunakabikarawayeni
da kunitumaghaneni nokona akowa dagudaguna,
bi kawakeekee wawayidi sanoghosi da
nuwagiura da akowa kabina na toudi yadi basuna gegha.
Natugu, tamada yana wonawiiyoyowana kuwaiyaneni,
bi sinada yanawiiyeveveyana gekunasinighiiyenina.* Mmkona God yana gwara Mosis iverenina yisisiyeni. Tamaminakimi da sinaminakimi mmkodi gwara siyiyevevemi.
Yadi wiiyeveveyana na iniwiitem da kuniwawaya wiimasi,
ware saru gerorina gayamim debane
bo ware posaru kanighomve naboni, na inabera da kamkita inawaratete.

*1:8: Mmkona God yana gwara Mosis iverenina yisisiyeni. Tamaminakimi da sinaminakimi mmkodi gwara siyiyevevemi.