Mo꞉fo꞉s asol we
Yon
e sa꞉sa꞉lo꞉
To we tamina agelema
To we Yon e sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu nowo꞉, ene wiyo꞉ Gaius, emo꞉ iliga꞉fo꞉. Gaius eyo꞉ Keliso kaluka꞉isale nolo꞉ asuwa꞉ta꞉sen ko꞉lo꞉, Yon eyo꞉ Gaius emo꞉wo꞉ sagalaki, mo꞉fo꞉s we a꞉na sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Diotefa꞉s ene man dimidab a꞉no꞉ Gaius e mo꞉kudu hamana꞉ki, Yon eyo꞉ hagugo꞉ to a꞉no꞉ emo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉.
1
Misa꞉ kalu sa꞉s amilo꞉ dowo꞉wo꞉ ne ko꞉lo꞉, niyo꞉ mo꞉fo꞉s we ne milile Gaius gemo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉l. Niyo꞉ gemo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ hendele disa꞉.
Ne milile, ge Gode o꞉lia꞉lo꞉ ege dowo꞉ o꞉leaumbo꞉, Godeya꞉yo꞉ ge asuwa꞉talikiyo꞉, gi do꞉mo꞉wo꞉ halaido꞉ doma꞉ki, niyo꞉ ge Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l. Keliso kalu i nolo꞉ nelo꞉wa fa꞉la꞉dota꞉ga꞉, nemo꞉ sa꞉lakiyo꞉, gio꞉ to hendeleyo꞉ halaido꞉ tilida꞉daki, to hendele a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉lab, a꞉la꞉bo꞉ nemo꞉wo꞉ sio꞉ ko꞉lo꞉ ne mada sagalo꞉. Ni so꞉wa iyo꞉ to man hendeleyo꞉ kudu ha꞉nab a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ ne da꞉dakiyo꞉, mada alan sagala꞉sen. Sagalo꞉ nilo꞉ wema꞉yo꞉, sagalan nolo꞉ a꞉ma꞉ tininila꞉.
Ni mili, giyo꞉ mageso꞉ tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ tili dofo꞉lalikiyo꞉, Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ hendele kudu ha꞉na꞉lab. Kaluka꞉isale nolo꞉ ge tamin amio꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ ko꞉sega, giyo꞉ iyo꞉ tili dofo꞉lab. Mageso꞉ kalu i a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ ya꞉sa꞉ga꞉yo꞉, gilo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉la꞉sen man a꞉no꞉ iliyo꞉ sa꞉s kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ malolo꞉ me. Mageso꞉ nolo꞉ gelo꞉ amio꞉ wa꞉ka ya꞉sa꞉ga꞉ a꞉ma꞉la꞉ ha꞉nab amio꞉, gio꞉ Godelo꞉ sagalema꞉no꞉ man o꞉ngo꞉ dimidaki, iyo꞉ asuwa꞉ta꞉bi. Mo꞉wo꞉ iyo꞉ Ya꞉suwa꞉ wiya iliki walama꞉ni ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ha꞉la꞉ kaluka꞉isale iya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ kelego꞉ nowo꞉ mo꞉dia꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale o꞉lio꞉ngo꞉mo꞉wo꞉ niliyo꞉ asuwa꞉fa꞉niki. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉, iliyo꞉ to hendele widalikiyo꞉, nio꞉ ua iliki dimidama꞉no꞉.
Niyo꞉ to nolo꞉ mo꞉fo꞉sa sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, sa꞉s kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ iliga꞉fo꞉. Ko꞉sega Diotefa꞉s, e sa꞉s usamilo꞉ misa꞉ kalu doma꞉no꞉ asulaki kailakiyo꞉, nililo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ eyo꞉ mo꞉da꞉dab. 10 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ne gilo꞉wa yakiyo꞉, elo꞉ ni sadadakilo꞉ sa꞉la꞉sen a꞉no꞉ kalaba sa꞉ma꞉no꞉. Man mogago꞉ elo꞉ dimida꞉seno꞉ imilig ko꞉m ba, Keliso mageso꞉ kalu nol elo꞉wa yab a꞉no꞉, eyo꞉ mo꞉tili doma꞉no꞉ asulo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉, Keliso kalu nolba꞉yo꞉ mageso꞉ tilidoma꞉no꞉ asulabiki, eyo꞉ iyo꞉ ka꞉la꞉sa꞉ga꞉, Keliso a꞉no꞉ sa꞉s usamio꞉ dowabena꞉ki o꞉luga꞉ifela꞉sen.
11 Ni milile, giyo꞉ man mogago꞉wo꞉ kudu ha꞉na꞉so꞉bo. Ko꞉sega man nafale dimida꞉bi. Kalu abeyo꞉ man digalo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉, Gode Eno꞉. Kalu abeyo꞉ man mogago꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉, e Godeyo꞉ mo꞉asulo꞉. 12 Demetilias elo꞉ dimidan a꞉no꞉ nafa dimida꞉len a꞉la꞉liki tambowa꞉yo꞉ sa꞉la꞉sen ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ to hendele a꞉ma꞉yo꞉lo꞉ imilab. Niliyo꞉lo꞉ elo꞉ nafa dimido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉laki, nio꞉ hendele sa꞉labolo꞉b, giliyo꞉ a꞉la꞉asulab.
13 Niyo꞉ towo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ gimo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ asulo꞉l ko꞉sega, niyo꞉ mo꞉fo꞉s amio꞉ mo꞉sa꞉sa꞉lima꞉no꞉. 14 Ne gilo꞉ amio꞉ ko꞉na꞉ma mia꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉ ne yakiyo꞉, gio꞉ o꞉lia꞉ migi kudu sa꞉ma꞉no꞉.
15 Giyo꞉ ha꞉sa ta꞉biyo꞉. Gi mili wilo꞉ sab a꞉ma꞉ gimo꞉wo꞉ sagalo꞉ to sa꞉sa꞉liga꞉tab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ni sagalo꞉ towo꞉ ne mili kilo꞉ sab o꞉mo꞉wo꞉ tambo sa꞉la꞉biyo꞉.