2
Qamunna afaaqáinainara sía faiqí rainá amana kái ámiqi ámiqia.
Qiní qíkaqaafasaa máriasa. Ásauku mundírafa Yísufa maasá karaambáiqa Ánutuna káaqa qárana úriqararafa máridanoo. Ínnee miná ufa íridaqa sía faiqí ámiqira nifaaqa qáfainnanara ámiqira qamunna qáfainnanara rainásee amiqira fasiqa fee qímasee minára ámiqi amiqia, kafáa sía mooná afaaqara mandá fasiqa fee qímasee minára ákoo akaa iaqa.
2-4 Ínnee amaana máqaki suqúfi kéeqaifanoo moo fásiqa aináina faqaafa ámiqira afaaqa qamunna afisírafa ásaukuki rínna márinafa kéeqaannoo moo fásiqa qamunna anáqanáqirafa kéeqaannoo, ínnee ámiqira afaaqa qamunna faqaanara ámiqira fee qímasee ámiqira qóo mara quqásaifanoo óoqu máriannoo mandá afaaqa qamunna faqaanara káqi kikíannee qífanoo káqi kikíqinoo maríannoo fee maqásaa fee óoqu máriannoo fee. Ínnee miqídaqa mandá íriranannai faiqí rainée maríafanoo.
Qiní qíkaqaafasaa máriasa qiní ufa íriaqa. Ánutufa aináina síaisara rusandeesámumandeenoo qáfamaseenoo qumáreeqeenoo narí saqáriki máriasaki úriqararanaki máriaqeera narí innaarúna qúqusa máraaqeera aináina síaisa útaaqamánnisaidanoo. Ánutufa fáasa naríara rímariasara níqafamasee qíma afeekaikámmasee innaarúna maqa maaqa nímiraree qímaqoofa máridanoo. 6-7 Ánutufa miqímasee aináina síaisa uqéeraifaqa ínneeqa ufannái rainánnímaqaidaqa únnaqimásee misára maqásaa óoqu máriaqee qímariafanoo. Yáfa yáfee ínni Yísuna ufa írimariasa maréeqee ufakí síaasinnai quqáida fee, aináina faqaasa kai miqídaqa ínnee áaqaidaqa misára ámiqira qóo óoqu maríaqee qímariafanoo. Ánutufa ínniara narí ámaakundi fee qímaqoofa márifaqa aináina faqaasá kai miqíasara mandá fasiqee qídaqa Yísuna úriqararana áquraraidaqa fídiaqaammámaqaidaqa.
8-9 Ánutuna quqúsakinaa ufa maaqí qímasee ákara rínoo máridanoo, ínneeqa niqoónausara ínniqa nifaaqará foora nídianinani. Ínnee mi-ufánamau fídaqa andeeqásee fifáranoo. Ínnee faiqí nifaaqa qamunna qáfamasee rainée máriana mandóosana máreemariafanoo miqímarianara Ánutuna sándufa fannoo ínni rafáaqafídanoo. 10 Faiqí moó fannoo Ánutuna sándufa aiqáma qumáree márinafa moodáa kai áaqamasainafa mifá Mooseena sándufa rukíee marífa máridanoo. 11 Ánutufa qinau sía ínnee faiqí ánaasee narí qúmmuari narí qúmmuari iaqanáni. Mifá kai ínnee sía faiqí ánaasee kuqá náruaqee qinau. Anée sía ánaasee qúmmuarinana kafáa quándaki faiqí árinana Ánutuna sándufa rukíee maríanafa máriananoo.
12 Ánutuna sándufa sía faiqí rumbée marífa máridanoo faiqí idukí marífa máridanoo Ánutufa mi-sandufánasaa kásooqaqee ínni ufa íriannoo minára mandáinainakiqari idukíra kasiqa naanna rámasee andeeqásee máridaqa ufa qiaqa. 13 Ínnee ínneeqa niqoónausara sía nímuqusirana nímifanoo Ánutufa faqa ínniara faqa sía ámuqusirana nímiannoo. Náriqa niqoónausara nímuqusidaqa dadaaqímariasa sía Ánutuna ufara rufíeefaranoo, ámiqimasee márifaranoo.
Yísuna saqárikirana fífau ufannoo faqa ásaukunnoo qumáraranannai faqa mifá raináidanoo.
14 Qiní qíkaqaafasaa máriasa, faiqí ánaasee moó fannoo naríara Yísuna saqáriki márunausee qídanoo sía narí márirana akooroo ídanoo mi-fasiqána saqárikirafa fífau máridanoo. Miqí mándee saqárikinafa amanée náaru náaru márirana ámiannoo fee, sía amana ámiannoo. 15-16 Qinée minára íridaqa moo áinaina kíkiqa úsuanaura. Ínni níkaqaafasaa fee nísooqmaakee kúqaa sárauqimariasara qídaqa misá ínnee ínnannai anirée náranaree qamunnarée innaaru qífaqa ínnee sía nímiqa fífau nífaurukoo kai maaqí qía Ánutufa ínni ámiqi ámiqiannoo ínnee óonu qamunna afisúsaifanoo ínni nifaaqa tootoo qínaqa nárana suqásee naaqa. Miqíra ufa sía ánoona máridanoo fífau úfa maridanoo. Anée káqi kásinana nipatasáa sárauqi maría ainainna andeeqásee nímiaqaana. 17 Yísuna saqárikirafa miqí kaimmínoo máridanoo fífau áfaurunnoo ákaqaafasaara anée óonu qammunna afisúsee nárana náa. Miqíra ufa sía ákaqaafasaa dadaaídanoo. Miqí kai ínoo fífau áfaurunnoo Yísuna saqárikidee qínafa sía ásaukunno Ánutuna ufa qumárasee ínafa márinana aní Yísuna saqárikirafa kúqinoo máridanoo.
18 Faiqí ánaasee moó fannoo minára qíannoo, anée Yísuna saqárikirana qumáree maríanafa máriananoo qinée qísaukunnai Ánutuna ufa qumáree marúnausa máridaqa. Qinée Yameesasa minára maaqí qídaqa. Qinée náqimasee aní Yísuna saqárikirana qáfaanáuree ásaukunnoo qumárarafa sía márinaqa sía qáfaanaura. Qinée Yameesasa qeeqá Yísuna saqárikirana qísaukunnai qumárarana miqíqa ínni uqannífiqaanaura. 19 Anée fee aneennáraa kái fee Ánutufa moodáa mári fee qímasee mi-iriránannai kai anée ámiqiranaki máridee qídanee. Óo amana ínnee áfaannauqa ufa moodáamau áamasee qímariasa máriafanoo. Áfaannauqa faqa Ánutunara moodáa mári fee qídaqa náriqa mandáinaina ákiaqara nárífandínnanara íriafanoo náaquqaidanoo náindiri ráidanoo. 20 Óo fúrufarira fasiqa ánaasee ásaukunnai dadaaqí qumárarafa sía máridanoo Yísuna saqárikirafa narí kai miqóo márida fífau ainainara foora máridanoo. Qinée mi-oosannára kafáa koorooianáura.
21 Maasá qifaqnáfa Abarahaamafa náqimaseenoo fee Ánutuna faqa moodáanaki kinau. Narí ásaukunnai narí faiqi Isakeena qumáreeqeenoo qaindásaa tatúfira aandau suqá ámianeera quqóonannai Ánutuna faqa moodáanaki kinau. 22 Sía fee ínnee íridee. Abarahaamafa narí Ánutuna saqárikirana faqa narí ásaukunnai qumárarana faqa miqandánnoo narí dadaaqí narí dadaaqinau. Narí ásaukunnai qumárarafa narí saqárikirana dadaaqufanoo ánoonaikínoo ámiqinau. 23 Minára ákarakina kúqaa maaqí qinau, Abarahaamafa Ánutuna aamúaqira ufa irisée kúqaa fee qímasee saqárikufanoo Ánutufa miná qáfamaseenoo óo andeeqára fasiqa máreenoo qinau. Miqí qímaseenoo Ánutufa Abarahaamanara qiní qíqoondi fee qinau. 24 Dóo ínnee Abarahaamana óosana qáfamasee íriaqa, faiqí sía narí saqárikiranannai kaifau Ánutuna faqa moodáanaki kídanoofau ásaukunnai qumáraranannai faqa moodáanaki kídanoo.
25 Yeerikoo ánaasee moó Raqaba námmarifa dapi nuánaaseefa márinau. Mifá miqí kai ínoo narí ásaukunnai qumárasee íranannai Ánutuna faqa moodáanaki kínau. Mifá Ánutunara irisée Yuda máqannaa qaaraqánda nipuráraa fasiqaqara narí máaqaki mara kukéeqaseenoo kafáa maréeqeenoo moo áatata quqásoofaqa fiqau. 26 Maa-ufáusa áti minára maaqí qínoo máridanoo. Faiqí amana sía márinanoo apata kái dóo irí máridanoo kúqinoo máriannoo. Ánutuna saqárikirafa naríaraa máridanoo miqínoo máridanoo ásauku qumárasee ínafa sía márinara dóo kúqinoo máridanoo.