MAREEKOO
Yísuna ámiqira fasaasa ufa Mareekoo ákara rinau.
1
Yoohaneefa nammári nímimarufa Yísuna aaná afisúfa.
(Mataioo 3:1-2; Ruka 3:1-18; Yoohanee 1:19-28)
Maa-akaráfa ásauku mundírana Yísunara Ánutuna ámaakuara ámiqira fasaasa ufa qídanoo. Ánutuna óoqeenáa tamummáqara fasiqa áuqu Eesaiaafa Yoohaneefa nammári nímarunara maaqi qímaseenoo ákara rínau. Íriaqa qinée qiní ufa máree marínnana qiní Ánutusa qísauku mundírana aní óorinni aqiqáananoo fídanoo aní aaná afisúannoo. Aadána maqa maaqakiqari moó fannoo maaqí qímasee fí fí qínoo fáaqaridanoo faiqí ánaasee qímamidanoo. Ínnee karaambáiqa fúaninna aanna afisúaqa, andeeqára qóo kai karaambáiqa núani.
Mi-tamummaqara fasiqána ufamaú kai maaqímasee óosana áraqau. Yoohaneefa nammári ními marufa aadána maqa maaqakiqari fíndifinoo faiqí ánaasee nammári rúmannimaqaidanoo maa-ufána qímanniminau. Ínneeqa mandáinainakiqari quándaki nammári marasáifanoo Ánutufa ínni mandáinaina ákiaqara minínniseenoo sía náruannoo. Yudeea máqa maaqaki márusa faqa Yeerusaree máqusaki márusa faqa mi-saqá márusa moómoosa Yoohaneefa márunnai Yooradanna námmari áfainni márunnai óoqu réeqa nári mandáinainara kooroomásoofanoo Yoohaneefa Yooradana námmariki mara quqásee kéeqamannimaqasee uqéerasoofaqa fíndifiqa miqóoqari fífainiqau.
Yoohaneefa sía ámiqira qamunna afisínau tamummáqara fasiqa naanna rámasee aadaíka aadaíkírafa, kaméera asausínnai áuqira qamunna afisúsee aandáu̱ apatannai áuqira pikapa qamunna rafáaqafuseenoo márinau. (Kaméera qóosa fooqáa ira aandau máridanoo.) Yoohaneena nárana naafaa óofaafana náriqa minára pándaaqa oofaafanee qímaruna faqa ookasaasá anoona faqa kai née márinau. Yoohaneefa maaqí qímasee faiqí ánaasee qímanniminoo qinau. Qiní qínaaqiannai kambíqaaninnafa qiní firaaqóo úriqararafa máriannoo. Qinée Yoohaneesa kásooqaqee kambíqaaninna fasiqana miná káaqa uréeqarausa máridaqa. Náqimasee fee qinée miná dadaaqianáuree uréeqara ainainira fasiqauqakiqari uréeqararausa máridaqa sía amana miná dadaaqianáura. Qinée nammárinnai kai túpamannimaqaidaqa mifá náaquqara máraqunannai ínni túpamannimaqásaannoo.
Yísufa nammári maróofa. Sadanafa Yísuna amanufá.
(Mataioo 3:13–4:11; Ruka 3:21-22; 4:1-13)
Yoohaneefa miqímmasee káqikaaqóo maríkufanóo Yísufa Kariree máqa maaqakiqari Nasareetee máqusaindari Yoohaneefa máruqoo óoquroofanoo Yooradana námmariki Yísuna nammáriki túpamamaqanau. 10 Yísufa nammárikiqari fíndifinoo qáfoofanoo innaarúna rakéemafufanoo Ánutuna maraquna fannoo nakipurúnara foora Yísunasaa qumu quqánau. 11 Quqámáfufanoo innaarúnaindaraa ufa moó maaqí qímasee Yísunara qinau. Anée qiqáindi uqanna qímuqusira qímaaku márianafa qinée aníara ámiqimasee qíqaara raidanoo. 12 Dóo miqóoqari uqanna Ánutuna maraquna fannoo Yísuna aqiqéenoo aadána máqa máaqaki káasau máqa máaqaki sía faiqi márunnai níanai fúannee qufanoo finau. 13 Mifá miqóo óonu máridanoo qaara fasiqa níku nísauku faasaana marisoofanóo Sadannafa aniréenoo mandá óosana máraanifee qímaseenoo amanamásee qáfoosianoo. Káasau aandauqa miqóo márufanoo Yísufa márikufanoo áararoofanoo kudoosaápoofaqa qangiroouqá qumuréeqa dadaaqiqau.
Yísufa aaqee éera síammaa faiqi námu nífiqanau.
(Mataioo 4:12-22; Ruka 4:14-15; 5:1-11)
14 Yuda máqannaasa karaambáiqa Eeroodeefa Yoohaneena nammári nímimaruna karafúsaki rumbásoofanoo miqóoqari Yísufa Kariree máqa maaqaki óonuree faiqí ánaasee Ánutuna ámiqira fasaasa ufa qímannimida maaqí qímasee qímannimi marínau. 15 Andeeqára kamu dóo ani máridanoo Ánutuna rakísira ququsa dóo adeedí ranóo máridanoo. Ínnee ínneeqa mandáinainakiqari quándakinaqa ámiqira fasaasa ufa irisée ínni írirana minásaa rusíaqa.
16 Moo kári Yísufa nammári farúmma firaana Kariree máqa maaqaki máru nammarina áfaimau fídanoo noodáanna mi-nammarínaki máree marú fasiqaqanda nári qísafasaasa níndafanau. Miqandá nári óosana máraidaqa firaa pateeuqa nammáriki áqusaida noodáannauqá rúmafi márufaqa máree máriqau. Moo fásiqa áuqu Simoonafa márinau, miná ákaqa miná faqa máruna áuqu Andurufa márinau.
17-18 Yísufa miqandá níndafamásee qímanniminoo qinau, ínneeqara qiní faqa aniráifaqa faiqí ánaasee noodáannara foora maréeqee Ánutuna quqúsaki quqéefaranoo fee qufaqa miqandá nári pateeuqa miqóo quqásee Yísuna faqa fiqau. 19 Yísufa miqóoqari káqikaaqoo nammári áfaiqara fídanoo qaaraqánda qísafasáasa paqúrinau, miqandá Seebeedina ámaakuqara máriqau. Miqandá núqu Yameesana faqa narí ákaqa Yoohaneesandíri máriqau. Sía nammári nímimaru Yoohaneefa márinau, miná amaráfa márinau. Miqandá nári kanúqaki óoqu máridaqa fáfaa eendáki nári pateeuqá nammáriki áqusee noodáanna máraanee qídaqa deedaqí maríqau. 20 Yísufa miqandá níqafamasee náaroofaqa nári nikoona Seebeedina faqa narí aináinímarúsa faqa quqánniseeqara Yísuna fí áfaqee fiqau.
Yísufa faiqí aundurái áfaanna áfaqanau.
(Ruka 4:31-37)
21 Minamúsa Yísuna faqa fí fiufaqa Kapeeranaumma máqusai óonu raqau. Yuda máqannaasa amaana saríriqa sabatee qímarunasaa Yísufa náriqa amaana máaqaki kéeqafinoo faiqí ánaasee amaana ufara naakápanau. 22 Miná ufa írimarusa firaaqóo náaquqanau. Sía Mooseena sándufa akoofásauqara foora qímanniminau, narí Ánutufara foora qímannisoofanoo náaquqanau.
23-24 Yísufa qímannimí marúfanoo faiqí moó aundurái fáafasaaqa márufa amaana máqaki kéeqafi fáaqa quqásee Yísuna qímaminau, Yísu anée Nasareetee máqusanaafa anée nánaree maasá soodáaqidanee, anée maasá daru taikáraree ánidanee, qinée aníara íridaqa anée Ánutuna náaquqara ufa máree maríanafa máriananoo. 25-26 Yísufa miná aundurákinaa áfaanna amambainá qímasee qímaminau anée ufaséenana mi-fasiqánakiqari rafúdamaki fúa, qufanoo mi-faafasaaqáfa mi-fasiqána qumáree udámudámi firaaqóo másee firaa kari aqnaakínakiqari fáaqa quqáseenoo rafúdamaki sandánau. 27 Faiqí ánaasee miná qáfamasoofanoo náaquqoofaqa narí qímami narí qímamiqa qiqau. Maa-fasiqáfa Yísufa nánee máridanoo, nána fúka naakaparufa qínoo fee. Maa-fasiqáfa narí Ánutufára foora narí afeeka ufannái káasau afaannauqa qímannimifaqa eedóo kai qímasee rafúdamaki fíqa. 28 Miqíunara Kariree máqa maaqaki Yísuna áufakiana fannoo káqi káqi ufanoo aiqámai dáraaninau.
Yísufa óosana óosana aurírana taikánnisanau.
(Mataioo 8:14-17; Ruka 4:38-41)
29 Misá mi-amaana maqánakiqari rafúdamakufaqa Simoonasa Andurusa máaqaki fiqau. Yameesa Yoohaneesa misá faqa fiqau. Yoohaneefa nammári nímimaruna amaráfa Yísuna áiku ásaukukírafa márufa misá faqa finau. 30 Simoona áiraamaku ánaasee áidafi márufanoo afaaqa idídi márufanoo faiqaqée marínau. Yísufa máaqaki kéeqafufaqa mi-anaaseenára Yísuna qímamiqau. 31 Yísufa iriséenoo mifá márunnai óonureenoo ásauku qumáreenoo uqéeroofanoo miná afaaqa idídiufa taikóofanoo aaqee fíndifinoo nárana aináina níminau.
32 Eenéemarufanoo súani kéeqoofanoo miqóo márusa nári faiqí ánaasee aurí marúsa faqa fuéena fáafasaaqa márusa faqa aiqáma nífiqee 33 Yísufinnai mínisoofanoo aiqáma mi-maqusánaki márusa mi-maqannáasa ani mara úqusee miqóo súqi máriqau. 34 Yísufa moómoo aurirana óosana óosana aurirana andeeqánniseenoo fáafasaaqa márusa moómoosa miqímma quqánnimufaqa rafúdamaki sandáqau. Misákina fáafasaaqauqa Yísufa Ánutuna ámaaku márunara irisée kooroo íandoo qímasoofanoo Yísufa misá ufara qáoo qufaqa sía ufa qirai káqi rafúdamakidaqa sandáqau.
Yísufa Kariree máqa maaqaki nímarinau.
(Ruka 4:42-44)
35 Mi-eendánaki faiqée kanánaana uqanna eendái Yísufa fíndifinoo máaqakiqari ráudamakinoo maqúsai óoqureenoo óoqiqaree faiqí sía máru maqa maaqanai óonu máridanoo Ánutunara innaaru qímarinau. 36-38 Simoonafa faqa miná áqoondiuqa faqa randáqa nída Yísuna paqúrimasee qímamiqa qiqau, aiqámausa aníara randáidaqee qufanoo Yísufa qinau, maasá maa-maqa maaqánaki maqúsa maqúsa moo máqusai fuanáuranoo. Ánutufa misáuqaki faqa qímannimianee qímasee diqiqaisa máridaqa. 39 Miqí qímaseenoo Yísufa Kariree máqa maaqaki óonuree anirée ídanoo nári amaana máaqakiaqa kéeqafida qímannimidanoo naundurái fáafasaaqa márusa niqiqée márufaqa rafúdamakida fímariqau.
Yísufa károora árimaru fasiqana ruúkaisánau.
(Mataioo 8:1-4; Ruka 5:12-16)
40 Mandá namuana károora ári maru fasiqáfa moó fannoo Yísuna óorini aqoori sáunara fufanoo firaaqóo innaaru qínoo qinau. Óo karaambáiqa anée áidinana qiní károora dárimarina rukáqisaina taikáani. (Mi-aukuanná misá mi-auriránara firaaqóo rufíasee miná nárimarusa náadumasaa níanasaa quqée máriqau.) 41-42 Yísufa mi-fasiqána qáfoofanoo ámuqusa mandáikufanoo ásauku uqéerasee miná afaaqasáa mundúseenoo qinau, eeóo qiní dídidanoo dóo rukáfua qufanoo dóo miqóo uqanna aaqee miqí qímarufanoo károora ruká taikánau.
43-44 Ruká taikáfufanoo Yísufa amambainá qímasee qímaminau, aníki kai taikáfuani, sía moo fásiqa qímamia. Anée andeeqásee amaana máaqaki mári aanaiqikirana uqafíqasainanoo aní afaaqa károora árimarina aiquqummáseenoo aníara ánukanoo máriaanoo qíannoo. Miqí qínana anée károora nárí marísa taikárausa aandáu̱ tatúfirana Mooseena sándufamau fídana Ánutuna tatúfirana suqá amia. Suqámisáinaqa aiqámausa aní károora rukárana qáfamasee sía aníara eeráiriaqeera. Miqí qímasee Yísufa mi-fasiqána aqiqoofanoo finau. 45 Mi-fasiqáfa károora taikáfufa sía Yísuna ufa irisée umeé ranau miqóoqari fídanoo aiqámai qímanniminoo finau. Firaaqóo qímannimunara Yísufa moómoosa ititóonara sía faiqíki amana márinau áadumai sía faiqí márunnai márufaqa faiqí ánaasee aiqámaindari mifá márunnai fímariqau.