FIREEMOONA
Fireemoonna Pauroofa ákara rúmeeqee Fireemoona ámaqoo pásafa máridanoo.
(Fireemoonafa aináina faqaafa Yísuna ufa írimarufa márinau. Mifá nári miqóoqaraasa óosana maraséena faiqí akaqá kudi fasiqauqa feefaurúmasee narí aináiniranaki quqáqoosa máriqau. Misákiqari moó fannoo miná áuqu Ooneesimusafa máriufanoo moo déedeepamaseenoo dárifoo qímaseenoo quqásee Roomma máqusai sandánau. Pauroofa karabúsaki Roomma máqusai márunnai finau. Óonuroofanoo Pauroofa miná paqúrimandeenoo Yísuna fasáasa ufa qímamufanoo irisoofanóo Pauroofa pása ákara rúmamisée aqiqoofanoo kafáannai Fireemoonafa narí úriqararafa márunnai finau. Pauroofa Ooneesimusana dadaaqídanoo maaqí Fireemoona ákara rúmamaqánau.)
1
1-2 Óo Fireemoona qinée Pauroosa Yísuna saiká ufasáara Roomma máqannaa karabúsaki márunausa máridaqa Timootifa maasá qíkaqa sía rumbáranaki márifa káqi márifa qiní dadaaqifaqa aní Fireemoona pása ákara rúmamaqaidaqa.
Maasá qíqoondi moodáa ainainiranaki márianafa Fireemoona aní faqa Yísuna ufara aní máaqaki suqí maríasa faqa maasá qísookifa Afiaa námmarifa faqa maasá Yísuna ufasáara moodáa rakiranara fooráki márifa Arakipusafa faqa ínni aiqámausa ákara rúmannimaqaidaqa.
Ánutufa maasá qíkoofa faqa karaambáiqa ásauku mundírafa Yísufa faqa Ánutuna áfaarirana faqa narí naundurá asooárana faqa ínniki nímiani.
Pauroofa Fireemoona andeeqára óosanara amooqídanoo asasídanoo.
Óo Fireemoona qiní qíkaqa qinée aiqáma kari aníara Ánutufinnai innaaru qídaqa dúfi dúfi qídaqa. Anée karaambáiqa Yísuna saqárikiranara faqa Ánutuna ufa íri maríasara áidimáriannanara faqa maqee maqee íridaqa aníara dúfi dúfi qídaqa.
Qinée aníara maaqí qímasee innaaru qídaqa. Maasá ásauku mundírana faqa moodáa aanna fímariasa ámiqi ámiqirafa firaafá máridanoo, anée maqee maqee akaqáusa faqa Yísuna ufa náida nimiséenana anée maqee maqee mi-amiqi amiqirána ánoonara írianeera aníara innaaru qídaqa. Óo qiní qíqoondi qinée aní óosanara íriqa, anée Ánutuna ufa írimariasara ámuqusímarífana ámiqi ámiqidana asasírana nímimaríannanara qinée minára iriséeqa qinée faqa asasírana firaaná faqa poodúqarana faqa máreeqa.
Pauroofa Ooneesimusanara qimudáoo qímaseenoo Fireemoona ákara áminau.
8-9 Ásauku mundíranaki maaqandá máridaqa qinée aní áfasausa máridaqa paasóosammasee aníara andeeqára óosana máraanneera qímamíanee qídaqa sía miqíanaura naríara naríara rírafa dídimarifaqa káqimma iraanáura. Qinée Pauroosa ásauku mundírana Yísuna aanáiqikirausa miná ufa ákiaqara Roomma máqannaasa rumbáranaki márunausa sía qímamíanaura káqimma Ooneesimusanara iraanáura. 10 Qinée maaqóo rumbáranaki márunanoo aní aináinira faiqi Ooneesimusafa aniroofaqa Yísuna áufakiana qímamunanoo Yísuna saqárikifaqa qinée minára qiní qímaaku fee qímaseeqa miná ákausee qídaqa. Mi-fasiqánara aníara iraanáura. 11 Miná áuqu Ooneesimusafa mi-auqúna óosana maaqí qínoo máridanoo ámiqimasee aináinira fee qínoo máridanoo. Aní aináiniranaki sía aináinifa dóo maqee qiní aináiniranaki narí áuqu óosana uqéereenoo káaqa aináinidanoo aní aináiniranaki faqa káaqa aináiniannoo.
12 Dóo qinée maqee anée íanannai aqiqéeqa narí faqa qeeqá qímuqusa námufaqa aqiqáunanoo finoo. 13 Anée Fireemoonafa maaqóo máridanau qiní áqoondiuqa aniráifanau nárana aina dadaaqíni. Anée sía máriannanara Ooneesimusána rafáaqa fúanee rúnaisia anée íanannai aqiqáidaqa. 14 Sía qinée miná rafáaqafíranannai aní dadaaqírana óonu rarisaanáura anée aneenná kai iriséenana Ooneesimusana aqiqáinanoo óonurandee qinée únnannai ániani. Anée eedóo qína kai kafáa máraanaura sía eedóo qínaqa káqi márianaura.
15 Nánaree Ooneesimusafa aní saikákiqari quqásee sandánau fee. Ánutufa qumeenní fuki faakí qufanóo fee aní saikákiqari áaqamasee quqásee maaqoó Roomma máqusai aniréenoo írirana mara máree anirandéenoo náaruara ámiqimasee aní faqa márianifeera Ánutufa qumeé miná aundurai kai saikínoofeeinau. 16 Sía maaqóoqari fífau aináiniranaki márifa máriannoo maasá qifaaqasáa qíkaqa qímuqusimarifa ásauku mundíranaki márifa máriannoo. Qinée minára úriqarara ainaina firaafée qídaqa. Dóo maqee aní aináinirana faqa aní karaambáiqaki mári akaqaafasaafa faqa márinara aní úriqarara ainaina firaa ainainá máriannoo.
17 Óo Fireemoona anée qiníara aní faqa moodáannaana fímarunausee qínana qiníara foora Ooneesimusana óonu maréeqee kafáa aneenná saikáki quqáa. 18 Indaarú mifá aní mandáikammamaqeenoo fee mifá ani munnimma máreenoo fee miná ákiaqara qinée miná ámianaura.
19 Qinée qeeqá qísaukunnai maa-akarána rídaqa qímamidaqa qinée Pauroosa mi-munnimmána ákiaqara aní ámianaura. Qinée fífau aní qímamida anée írimariananoo. Qinée márunnanara anée máriananoo. (Anée óoqai idáki fímarunaqa qinée aní mareeqee káqi asumu máriranaki mara quqá amaqaafanausa máridaqa.) 20 Óo qini qíkaqaafasaa karaambáiqara irisée ámiqi ámiqimmáqimaqa, anée ásauku mundíranaki márianna qikaqaafasaaná aanna rámasee Ooneesimusana kaifáa maréeqee aneenná saikáki quqáa.
21 Qinée maa-pasána ákara rídaqa aníara sía qinée iráunna ainainna kai qímiannoo fee qídaqa moó faqa moó faqa qímiannoo fee qídaqa. 22 Anée maa-pasánakinaa ufa irisée Ooneesimusana kafáa quqáidana máaqa deedaqía, qúsasaa Ánutufa ínni innaaru qírana irisée qiní idukúsainaqa anée ínnannai fuanáura.
Pauroofa áti rafáaqafira ufa.
23-24 Eepafaraasafa ásauku mundírana Yísuna ufa ákiaqara qiní faqa Roomma máqannaasa rumbáranaki márifa mifá faqa ínni nímandaidanoo qiní faqa moodáannaana aináini maríasa Mareekoofa faqa Aristarakusáfa faqa Deemasafa faqa Rukaafa faqa misáuqa faqa ínni nímandaidaqa. 25 Ásauku mundírafa Yísufa karaambáiqa mifá káqi áfaarirafa ínni aiqámausaki máriani.