ITOU NOMO HILOU BEELE Luk 1
Luk
1
Luk, no aasa beha Tiofilas yerege fuwai.
Oo fai anyakaro Tiofilas, nere fai baingaro, amina dada Itou no ere gamage langa ono wainga heigai waha, nomo aasa yeregei nomo bode owonege isisi wane. Nere hugu warou la fai nere dada agenege langa ure ganenga jayai waha nebere beele oojo wane. Nere fai waha, Itou nomo beele nomo haruwe fai dorofe yafa bode, aasa beha hai hagane. Onou waha boni, ji fere, ji aasa waha yeregedu boni, huuru hanonboni. Saini ufalai, ji nere dada waha oruwanga, nomo hugu boni isokide nigene. Elebe, ji dada amina heigai, onounga tigini yeregeni. Ne lelegedu edola isi dewau ganga, beele beha, nere isisiwou hinane waha, no ngalenga tigini.
Ensel, no Jon heigei nomo bona Sekaraia letuwai.
Saini Herot no Judia nebere king yafa gainga, pris ete yafai, nomo unyi Sekaraia. No pris Abiya, nomo ganeha ete. Nomo oya no Aron nomo ganemuha, aita waha unyi, Elisabet. Nere Itou ago langa gai tigini yafare. Nere nuuni beele bagu, Anyakaro nomo beele oruwa oojo gare. Onodu, nere no ago langa nyabuluwou ete uwau. Onoware wa, nere magana uwau, taate bona, Elisabet no magana bisei nomo edo uwa. Onodu nere amina umura wareha.
Saini ete langa, Sekaraia no nomo gane, nere goi pris haruwe taane. Ono gane, Sekaraia no fere Itou ago langa pris haruwe tai. Ariya, nere Pris adoha no Anyakaro nomo mata huwanya langa goidu bona, eeya muru warou nomo agiya hilobainga bitonga heigei nomo waha, torobawei nomo bode nere tuntani aya wane. Ono wane wa, onowou waha langa, nere Sekaraia hangada tuwanenga, no eeya muru warei nomo bona mata waha huwanya goyai. 10 Ariya, saini eeya muru warei nomo la, nere fai-aita toomaro Itou nomo mata malala langa kotodu bode hauya bode yafane. 11 Ono gainga, Anyakaro nomo ensel ete Sekaraia bagu heigedu bona, eeya muru warei nomo buutu agiya hilobainga heigena waha, nomo alta ulate owo hilou langa oto gainga urai. 12 No ensel uredu horotodu bona, no umugai. 13 Ono wainga ensel no letuwai, “Sekaraia, ne adai umugau. Itou no ne name hauyawou, amina isaha. Name oyane Elisabet no fai magana bisonbona. Ono wonga, ne nomo unyi Jon warau. 14 Name huwanyate hilobainga inyi gonga, ne edegawau ganga. Saini magana waha heigonga, nere fai-aita baingaro, no bode, edega wodbode, 15 taate bona, no anyakaro ago langa unyi anyakaro bagu. No wain bagu bia bagu ada nyona. Saini no anya huwanya langa inyi gonga, Hauri Guuni no bolo tuwonbona. 16 No Israelha fai-aita baingaro, huwanyanege ubulumu nagonga, nere nebere Anyakaro, Itou bagu goyodbode. 17 No Elaija nomo fanyimu bagu, nomo danga bagu tedu bona, no Anyakaro amuge tudu goyonbona. No nere amenege gane, idanege gane bagu, ono nigonga, nere huwanyanege etenga wodbode. Onodu, no fai beele feiyagou waha, nebere ninanege tiginumu nagonga, nere fai hilobainga nebere isou dorofe todbode. No fai haiya nigonga, nere Anyakaro mayei nomo, haiyadu bode yafodbode.”
18 Ono wainga Sekaraia no ensel letuwai, “ji ne name beele ngalenga waha adadu la isoni? Ji umuraniha, yame aita fere no umura waha.” 19 Ono wainga, ensel no ege gidu bona benou letuwai, “Ji Gebriel, ji Itou hogo langa oto-otoni. Itou, no nogowe ji huuru hiyanga, beele hilobainga beha, tedu boni ne lehinoni menaha. 20 Ariya ne isau. Ne yame beele boni huwanyate ngalengawei uwa, waha bona elebe ne name hurate fosoko wonga, ne beele ada hayauganga, goi saini dada waha oruwa heigonga, Ji yame beele beha tigini heigonbona, saini Itou hangadawai la.”
21 Ono gainga, nere fai-aita bagu, Sekaraia gai itari tubode ninanege baingaro isane, taate dada no langa heigainga saini ufaro Itou nomo mata jauli langa yafai. 22 Ono gane iinga, no mai heigai, onodu no nere beele lenigei nomo edo uwa. Ono wainga nere isane, no dada hogo fere ete Itou nomo mata jauli huwanya wala uraha. No beele, ewe owo langanga la lenigai. Nomo hurau nuu, onou fosokodu inyai. 23 Iinga Sekaraia no nomo haruwe nomo saini usu wainga, no ege gidu nomo matane goyai. 24 Ariya iinga, nomo oya Elisabet, no go bagu wai. Onodu, no Ole anyimu kouwou-oruwa, huwaridu yafai. Onodu bona lewai, 25 “Anyakaro no ji bona aau waranga, no ji yame mayau nere fai-aita bagu agenege langa, uulu hayei nomo bona no ji onou ono hiyaha, iwai.”
Ensel, no Yesus heigei nomo bona, Maria letuwai.
26 Elisabet no go bagu ole 6 golo gainga, Itou no ensel Gebriel huuru tuwainga, Galili nomo taon ete unyi Nasaret langa minai. 27 No aita magana giila ete, no King Devit nomo ganemuha, waha nebere fai magana ete, unyi Josep tei nomo urisi kou wane waha, no bagu minai. Aita magana giila waha nomo unyi Maria.
28 Gebriel no bagu minidu benou letuwai, “Oo aita, kaiye, Anyakaro no ne bagu yafa bona, figini hini bona, hilobainga tafa hinaha.” 29 Ono wainga, Maria no beele waha isidu bona, no horotodu ninau isai, “Beele beha taate beele benou?”
30 Ono wainga, ensel no letuwai, “Maria, ne adai umugau, Itou no ne bona huwanya hilobainga inyina. 31 Ne isau, ne gete bagudu bonahe, fai magana ete bisau ganga. Onodu nomo unyi Yesus warau. 32 No fai anyakaro yafonbona. Ono gonga, nere no Itou Gai Tigini Ouwe la nomo Idau tuwodbode. Ono gonga, Itou no king tafa tuwonga, nomo asa Devit dorofe yafonbona. 33 No Jekop nomo gane nebere king gai-gai yafonbona. Ono gonga nomo king haruwe waha, ada usuwon bona.”
34 Ono wainga, Maria, no ensel isoki tuwai, “Ji iinga fai tei uwa yafani. Onou bona, dada waha adadu la heigona leni?” 35 Ono wainga, ensel no beele ege gidu benou letuwai, “Hauri Guuni no ne bagu monbona, ono wonga Itou Gai ouwe la, nomo danga ne kuromu hinonbona. Ono wonga, iinga gonga ne magana bisau wa, no Itou nomo fai hilobainga tigini yafonbona. Ono gonga, nere no bona lewodbode, Itou Nomo Magana.
36 “Ne isau, name awate Elisabet no umura waha. Onodu no go bagu waha, no fai magana bisonbona. Amina nere legane, no magana bisei nomo edo uwa. Ariya, elebe nomo ole 6 goyaha. 37 Itou no dada ete, no ada onowei nomo ete uwau.”
38 Ono wainga, Maria no letuwai, “Ne isau, ji Anyakaro nomo haruwe aita. No edo ne lenaha onou langa ono hiyona.” Ono wainga, ensel no awa tudu bona manai.
Maria, no goi Elisabet urai.
39 Saini waha langa, Maria no jaidu fasadu onou, Judia distrik nomo taon ete muju ha langa inyina, wala manai. 40 Onodu Sekaraia nomo mata huwanya la goidu bona, Elisabet kaiye tuwai. 41 Ono wainga, Elisabet no Maria nomo kaiye tuwou waha isi gainga, magana Elisabet ogou langa inyai waha, no talagai. Ono wainga, Hauri Guuni no Elisabet bolo tuwainga, 42 inyangaaro yauredu lewai, “Itou no hilou tafa hini figiniwou ne hinai wa, figiniwou nere aita ila nigai wa feiyanigou. Onodu magana ne ogote langa inyina waha fere, no itou nomo figiniwou bagu. 43 Ji aita adoha bona, yame Anyakaro nomo anya no ji bagu mayaha? 44 Ne isau, ji yame agefekuli, name kaiyewou isi ganga, magana ogofe langa inyaha no edega bona talagaha. 45 Ne huwanyate ngalengawai, onou waha bona ne dabu edega dewau. Anyakaro no ne lehinai onounga onowon bona, Elisabet no onou lewai.”
Maria nomo moone.
46 Maria no benou lewai,
“Ji yame huwanyafe,
no Anyakaro
unyi isouna.
47 Ono ganga, yame anufe no Itou bona edegana,
no yame Hoyo hiyou,
no ono higanga,
ji yafa deni.
48 Elebe bagu,
iinga huunta langa fere,
nere fai-aita oruwanga,
nere Itou
no ji edegawou anyakaro hiyai,
waha lewodbode.
Ji nomo haruwe aita,
ji aita ewe, no ji bona aau warai.
49 Itou danga anyakaro bagu,
no Ji hoyo hiyei nomo bona
dada hogo ferete onowai.
Waha bona nomo
unyi gunni inyina.
50 No fai-aita bagu,
nomo huuna langa yafade waha bona,
aau wari-warina.
Onou dorofenga, nere fai-aita elebe yafade beha bagu, nere fai-aita,
iinga huunta heigede la bagu,
gai-gai inyi gonga goyonbona.
51 Nomo owo
no haruwe danga bagu tai.
Nere fai huwanyanege langa,
nere nage unyinege isou bode
ere tigini amugou ide waha, no nere so nigainga, kejiwe hara wodbode.
52 No king danga bagu ilei nigai.
Onodu bona, no nere fai unyinege uwau waha,
unyinege isouwai.
53 No nere fai huweli nigai waha,
dada hilobainga baingaro nigai,
ono wainga, nere ogonege digaiha.
Ariya, nere fai dadanege bagu waha,
no so nigainga ewenga goyane.
54-55 No nomo haruwe fai
Israel hoyo tuwai,
onodu no Abraham, ebere asage gane bagu,
nebere magana iinga huunta la heigodbode
waha bona aau waronbona beele baara tawai
waha bona gai ninau isi-isina.”
56 Maria no Elisabet ngare ole eei onou yafadu, iinga no ege gidu nomo matane goyai.
Elisabet no Jon bisi tuwai.
57 Elisabet no nomo magana bisei nomo saini heigainga, no fai magana bisai. 58 Ono wainga, Elisabet nomo matane etenga bagu, nomo olobeta mutu etenga bagu, nere Anyakaro no bona aau wari dewai waha isidu, no ngate edega wane.
59 Onodu, fati 8 langa nere magana gogala karu fuwei nomo bode mayane. Nere no unyi umamu jabumu Sekaraia warode ono wane. 60 Ono wane wa, nomo anya no lewai, “Uwa. Ere nomo unyi Jon waroboya iwai.” 61 Ono wainga, nere no letuwane, “Ne name asane gane unyinege onouha ete uwau tuwane.” 62 Onodu bode, nere umamu owonege langa abiti tubode, no magana unyi faiwei warona waha bode isoki tuwane. 63 Ono wanenga Sekaraia no dada ete tamai fuwo gonga, yeregei nomo bona lenigai, onodu no onou yeregai, “Nomo unyi, Jon.” Ono wainga, nere ninanege baingaro isane. 64 Ono ganenga, fasayadu onou Sekaraia nomo hurau isebu wainga no ege beele lewei nomo edo. Ono wainga, no beele lebona Itou unyi isouwai. 65 Ono wainga, nere nomo matane etenga waha dada hogo ferete heigainga uredu nere umugane. Ono wainga, dada oruwa heigai waha nomo beele, Judia prowins nomo matane muju ha langa inyide waha, oruwa langa goi edowai. 66 Fai oruwa nere beele waha isidu bode, ninanege baingaro isidu benou isoki wane, “Iinga magana waha no fai adoha heigonbona?” Anyakaro nomo danga no langa inyina waha, nere alai.
Sekaraia no profet beele malalamudu lewai.
67 Jon umamu Sekaraia no Hauri Guuni bolo tuwainga, no profet beele benou lewai, 68 “Ere Israel ebere anyakaro, Itou unyi isouwei nomo. No medu bona, ere nomo fai-aita hoyo higidu, ege gidu haigaha. 69 No nomo haruwe magana Devit, nomo ganemuha fai danga bagu ere ege gidu haigei nomo bona tafa tuwai, 70 aminanga la, no nomo profet huranege la lewai onou. 71 No lewai, no ere ebere honggoro fai bagu, nere fai ere bode huwanyanege inyaba dede waha bagu, owonegeha ege gidu haigonbona. 72 No ebere asage gane bona aau warainga, hoyo nigai. No nomo beele agili mala karuwou aminaha waha bona ninau gai isi-isina. 73 No amina ebere asage Abraham letuwai, ngalenga tigini ouwe la. Elebe no amina lewai onou ere langa onowon bona. 74 No ere honggoro fai owonegeha ege gidu haigonbona, ere nomo haruwe edo yaasuwei nomo, ere ada umugo boya. 75 Onou waha bona saini oruwa ere agege auma yafa boya, onowou tgini no gau tuna waha la golo gedenga, onowou hilou-hilou no gau tuna waha ere edo bolo higonbona. 76 Oo yame magana, ne iinga lehinod bode, ne Itou Gai Ouwe la nomo profet hinodbode. Ne Anyakaro nomo yala haiya fu bonahe, amuge tudu goyau ganga. 77-78 Ne nomo fai-aita bagu isisiwou nigahenga, nere isodbode, no nomo aau warou anyakaro langa, Itou no nere nebere une uulu nagi bona ege gidu hani gonbona. No ha laluwa nomo hamba huuru wonga ere langa medu, 79 nere fai haumu agugu langa yafade waha, lala nigonbona. No ebere afege jala abitimu hagi gonga, ere huwanyage foinga inyou jala la golo woboya.”
80 Ariya, iinga magana waha no goi anyakarodu bona, no nomo hauri danga bagu heigai. Onodu no goi ha fai uwau langa yafa gainga goi saini no Israel agenege langa malala heigai.